عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 74720498 ریال
قیمت : 74720000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 74589542 ریال
قیمت : 74590000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73218799 ریال
قیمت : 73219000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73708679 ریال
قیمت : 73709000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73727019 ریال
قیمت : 73727000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 80200304 ریال
قیمت : 80200000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 72740000 ریال
قیمت : 72740000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF19PRO
مدل : F19PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 82450000 ریال
قیمت : 82450000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF20X
مدل : F20X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 104749765 ریال
قیمت : 104750000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF20PRO
مدل : F20PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 118425038 ریال
قیمت : 118425000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 90978182 ریال
قیمت : 90978000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF22X
مدل : F22X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 93121219 ریال
قیمت : 93121000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 89475843 ریال
قیمت : 89476000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 85872039 ریال
قیمت : 85872000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF25X
مدل : F25X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 102149378 ریال
قیمت : 102149000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF25PRO
مدل : F25PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 115646738 ریال
قیمت : 115647000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : تمام گازی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 76653310 ریال
قیمت : 76653000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 97568705 ریال
قیمت : 97569000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 109458074 ریال
قیمت : 109458000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF32X
مدل : F32X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 106457984 ریال
قیمت : 106458000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF35X
مدل : F35X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 114635590 ریال
قیمت : 114636000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF36X
مدل : F36X
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 112687508 ریال
قیمت : 112688000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF42X
مدل : F42X
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 100634138 ریال
قیمت : 100634000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF42PRO
مدل : F42PRO
نوع : برقی
60*60*55
قیمت لیست : 114257588 ریال
قیمت : 114258000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73674134 ریال
قیمت : 73674000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73218799 ریال
قیمت : 73219000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 73491479 ریال
قیمت : 73491000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 105054142 ریال
قیمت : 105054000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 104411134 ریال
قیمت : 104411000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 104170273 ریال
قیمت : 104170000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 98223748 ریال
قیمت : 98224000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق
60*60*55 CM
قیمت لیست : 99551993 ریال
قیمت : 99552000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 94962118 ریال
قیمت : 94962000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی
60*60*55 CM
قیمت لیست : 93755366 ریال
قیمت : 93755000 ریال

در حال تولید

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان-(ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از وب سایت اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش سه شنبه 01/11/11). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد