عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


فر توکار اخوان

گازیبرقیگاز و برق


قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF35X
مدل : F35X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 103977859 ریال
قیمت : 94620000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF36X
مدل : F36X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 102210892 ریال
قیمت : 93012000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF34X
مدل : F34X
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 89091835 ریال
قیمت : 81074000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF30
مدل : F30
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 88497692 ریال
قیمت : 80533000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF28
مدل : F28
نوع : گازی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69526811 ریال
قیمت : 63269000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF25X
مدل : F25X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 92652497 ریال
قیمت : 84314000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF24
مدل : F24
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 77888471 ریال
قیمت : 70879000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF23
مدل : F23
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 81157228 ریال
قیمت : 73853000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF22
مدل : F22
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 84463691 ریال
قیمت : 76862000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF20X
مدل : F20X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 95011125 ریال
قیمت : 86460000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF19
مدل : F19
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 69273859 ریال
قیمت : 63039000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF42
مدل : F42
نوع : توکار
برقی توکار
قیمت لیست : 91278129 ریال
قیمت : 83063000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF15
مدل : F15
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 66855945 ریال
قیمت : 60839000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF16
مدل : F16
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 71117759 ریال
قیمت : 64717000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF17
مدل : F17
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 66872580 ریال
قیمت : 60854000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF21X
مدل : F21X
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 82519893 ریال
قیمت : 75093000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF18
مدل : F18
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 72744040 ریال
قیمت : 65470000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF32X
مدل : F32X
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 96560529 ریال
قیمت : 86904000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF33
مدل : F33
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 90296592 ریال
قیمت : 82170000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF13
مدل : F13
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 66658938 ریال
قیمت : 60660000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF12
مدل : F12
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 66411609 ریال
قیمت : 60435000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF11
مدل : F11
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 66411609 ریال
قیمت : 60435000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF5
مدل : F5
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 67654914 ریال
قیمت : 61566000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF4
مدل : F4
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 66824611 ریال
قیمت : 60810000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF3
مدل : F3
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 67773694 ریال
قیمت : 61674000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمّّF39
مدل : ّّF39
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 93755366 ریال
قیمت : 85317000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمّّF38
مدل : ّّF38
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 94962118 ریال
قیمت : 86416000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF31
مدل : F31
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 99281700 ریال
قیمت : 87368000 ریال
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF29
مدل : F29
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 94485133 ریال
قیمت : 83147000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF27
مدل : F27
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 94703596 ریال
قیمت : 83339000 ریال

در حال تولید
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF26
مدل : F26
نوع : برقی توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 95287204 ریال
قیمت : 82900000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF8
مدل : F8
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 70022253 ریال
قیمت : 60919000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF7
مدل : F7
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 67791704 ریال
قیمت : 58979000 ریال

نا موجود
قیمت روز فر توکار اخوان | خرید فر برقی،گاز و برق،گازی - اخوان جمF6
مدل : F6
نوع : گاز و برق توکار
60*60*55 CM
قیمت لیست : 68654914 ریال
قیمت : 59730000 ریال

نا موجود

فروش ویژه انواع فر توکار اخوان-(ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل) با بالاترین ٪ تخفیف انتخاب از سایت فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع فر گاز و برق،برقی،گازی اخوان با نمای ظاهری استیل و شیشه دارای پنل تخت و هلالی
فر توکار اخوان صرفآ جهت مصارف خانگی طراحی شده و هر گونه استفاده نا مناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب میگردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید میشود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین میکند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده فر توکار در خاورمیانه.فر اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

مشخصات منحصر به فرد فر توکار اخوان

فر گاز و برق اخوان:
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.
فر برقی اخوان:
دارای سه و چهار المنت,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت ۸ و 12 برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,دارای حسگر پخت,دارای برنامه یخ زدایی,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی و الکترونیکی به طرفین راست وچپ.
فر گازی اخوان:
دارای گریل و شعله پخش کن گازی,مجهز به موتور جوجه گردون,مجهز تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت,دارای فن داکتی جهت یک نواخت کردن حرارت,دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی,با شیلنگ ایمنی استنلس استیل,با شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی,دارای ترموکوپل دو زمانه,Easy to clean,قابلیت بازشدن درب فر به صورت دستی.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02133531664
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش پنج شنبه 01/03/05). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد