عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان

شیشه ای استیلشیشه و استیل


خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V1
مدل : ونوس V1
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 19392632 ریال
قیمت : 14351000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V2
مدل : ونوس V2
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 25251564 ریال
قیمت : 18686000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V4
مدل : ونوس V4
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20683111 ریال
قیمت : 15306000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V6
مدل : ونوس V6
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V5
مدل : ونوس V5
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20683111 ریال
قیمت : 15306000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27338554 ریال
قیمت : 20231000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V7-S
مدل : ونوس V7-S
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27336746 ریال
قیمت : 20229000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26968773 ریال
قیمت : 19957000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V8-S
مدل : ونوس V8-S
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26963876 ریال
قیمت : 19953000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 28902804 ریال
قیمت : 21388000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V11
مدل : ونوس V11
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 10
مدل : ونوس 10
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 28902804 ریال
قیمت : 21388000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 13
مدل : ونوس 13
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860000 ریال
قیمت : 17656000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24323663 ریال
قیمت : 18000000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860985 ریال
قیمت : 17657000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24323663 ریال
قیمت : 18000000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V17
مدل : ونوس V17
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 25678650 ریال
قیمت : 19002000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V18
مدل : ونوس V18
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860985 ریال
قیمت : 17657000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24953485 ریال
قیمت : 18466000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24953485 ریال
قیمت : 18466000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V20-B
مدل : ونوس V20-B
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27008481 ریال
قیمت : 19986000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V26
مدل : ونوس V26
نوع : شیشه 4 شعله
62*51.5 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V27
مدل : ونوس V27
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V28
مدل : ونوس V28
نوع : شیشه 4 شعله
60*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V29
مدل : ونوس V29
نوع : شیشه 2 شعله
35*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V30
مدل : ونوس V30
نوع : شیشه 4 شعله
50*30 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V21
مدل : ونوس V21
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21110568 ریال
قیمت : 15622000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24131490 ریال
قیمت : 17857000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24131490 ریال
قیمت : 17857000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس V22
مدل : ونوس V22
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21110568 ریال
قیمت : 15622000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG1HE
مدل : G1HE
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 10604848 ریال
قیمت : 7848000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG3 HE
مدل : G3 HE
نوع : شیشه 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17026132 ریال
قیمت : 12599000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG4 HE
مدل : G4 HE
نوع : شیشه 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17836900 ریال
قیمت : 13199000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG6 HE
مدل : G6 HE
نوع : شیشه 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 17999053 ریال
قیمت : 13319000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG7 HE
مدل : G7 HE
نوع : شیشه 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 18971978 ریال
قیمت : 14039000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG13 HE
مدل : G13 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19162881 ریال
قیمت : 14181000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG13 S HE
مدل : G13 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19162881 ریال
قیمت : 14181000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG14 NEW HE
مدل : G14 NEW HE
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21397743 ریال
قیمت : 15834000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG14 HE
مدل : G14 HE
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21397743 ریال
قیمت : 15834000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG15 HE
مدل : G15 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 15673829 ریال
قیمت : 11599000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG16 HE
مدل : G16 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 14538073 ریال
قیمت : 10758000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG23 HE
مدل : G23 HE
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 10929154 ریال
قیمت : 8088000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG24 HE
مدل : G24 HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21793449 ریال
قیمت : 16127000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG24 S HE
مدل : G24 S HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22017977 ریال
قیمت : 16293000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG26 HE
مدل : G26 HE
نوع : استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 9729220 ریال
قیمت : 7200000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG28 HE
مدل : G28 HE
نوع : استیل 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20446042 ریال
قیمت : 15130000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG28 S HE
مدل : G28 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21499013 ریال
قیمت : 15909000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG29
مدل : G29
نوع : شیشه 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 20057288 ریال
قیمت : 14842000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG30
مدل : G30
نوع : شیشه 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 22060531 ریال
قیمت : 16325000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG31
مدل : G31
نوع : شیشه 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 13659831 ریال
قیمت : 10108000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG32
مدل : G32
نوع : شیشه 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 15479154 ریال
قیمت : 11455000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG33
مدل : G33
نوع : شیشه و استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17481365 ریال
قیمت : 12237000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG34
مدل : G34
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 13525058 ریال
قیمت : 10009000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG35 HE
مدل : G35 HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22304233 ریال
قیمت : 16505000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG35 S HE
مدل : G35 S HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22462138 ریال
قیمت : 16622000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG37
مدل : G37
نوع : شیشه و استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 12506600 ریال
قیمت : 9255000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG38
مدل : G38
نوع : شیشه 4 شعله
61*50 CM
قیمت لیست : 14864272 ریال
قیمت : 11000000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG39
مدل : G39
نوع : استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 18141625 ریال
قیمت : 13425000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG42
مدل : G42
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18275023 ریال
قیمت : 13524000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG43
مدل : G43
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 9991361 ریال
قیمت : 7394000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG49
مدل : G49
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17363800 ریال
قیمت : 12849000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG51 HE
مدل : G51 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19075386 ریال
قیمت : 14116000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG53 HE
مدل : G53 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 16006481 ریال
قیمت : 11845000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG56 HE
مدل : G56 HE
نوع : استیل 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21856820 ریال
قیمت : 16174000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG58
مدل : G58
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 21265199 ریال
قیمت : 15736000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG72
مدل : G72
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20446042 ریال
قیمت : 15130000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG82 HE
مدل : G82 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18458440 ریال
قیمت : 13659000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG83 HE
مدل : G83 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 15090780 ریال
قیمت : 11167000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG84
مدل : G84
نوع : استیل 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15329420 ریال
قیمت : 11344000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG85 HE
مدل : G85 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18458440 ریال
قیمت : 13659000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG87
مدل : G87
نوع : استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 16193265 ریال
قیمت : 11983000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG93 HE
مدل : G93 HE
نوع : شیشه 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 15937691 ریال
قیمت : 11794000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG94
مدل : G94
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18809825 ریال
قیمت : 13919000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG95 HE
مدل : G95 HE
نوع : شیشه 3 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 14639367 ریال
قیمت : 10833000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG96 HE
مدل : G96 HE
نوع : شیشه 5 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 19620590 ریال
قیمت : 14519000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG97 HE
مدل : G97 HE
نوع : شیشه 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 14291783 ریال
قیمت : 10576000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG103
مدل : G103
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18176532 ریال
قیمت : 13451000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG104
مدل : G104
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18176532 ریال
قیمت : 13451000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG106
مدل : G106
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 22517847 ریال
قیمت : 16663000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG106-S
مدل : G106-S
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 24128393 ریال
قیمت : 17855000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG107
مدل : G107
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 21444147 ریال
قیمت : 15869000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG108 HE
مدل : G108 HE
نوع : شیشه 4 شعله
97*43 CM
قیمت لیست : 18039132 ریال
قیمت : 13349000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG109 HE
مدل : G109 HE
نوع : شیشه 3 شعله
86*43 CM
قیمت لیست : 14654701 ریال
قیمت : 10844000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG110 HE
مدل : G110 HE
نوع : شیشه 3 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 14654701 ریال
قیمت : 10844000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG111
مدل : G111
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19107859 ریال
قیمت : 14140000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG113
مدل : G113
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22517847 ریال
قیمت : 16663000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG114
مدل : G114
نوع : شیشه 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 19619854 ریال
قیمت : 14519000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG115 HE
مدل : G115 HE
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23054697 ریال
قیمت : 17060000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG116 HE
مدل : G116 HE
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21444147 ریال
قیمت : 15869000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG131 HE
مدل : G131 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22487691 ریال
قیمت : 16641000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG133 HE
مدل : G133 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 14436000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG133 S HE
مدل : G133 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 14436000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG135 HE
مدل : G135 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 14436000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG135 S HE
مدل : G135 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19508604 ریال
قیمت : 14436000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS1
مدل : OS1
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22179139 ریال
قیمت : 16413000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS2
مدل : OS2
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19667794 ریال
قیمت : 14554000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS3
مدل : OS3
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22500387 ریال
قیمت : 16650000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS5
مدل : OS5
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19338086 ریال
قیمت : 14310000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi4
مدل : Gi4
نوع : شیشه 4 شعله
60*51 CM
قیمت لیست : 11681845 ریال
قیمت : 8645000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi6
مدل : Gi6
نوع : شیشه 4 شعله
70*51 CM
قیمت لیست : 12210046 ریال
قیمت : 9035000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi13
مدل : Gi13
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 14675459 ریال
قیمت : 10860000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi13 S
مدل : Gi13 S
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 14675459 ریال
قیمت : 10860000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi14 NEW
مدل : Gi14 NEW
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16196610 ریال
قیمت : 11985000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi15 NEW
مدل : Gi15 NEW
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 12138951 ریال
قیمت : 8983000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi23 NEW
مدل : Gi23 NEW
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 8112392 ریال
قیمت : 6003000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi24
مدل : Gi24
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 14412722 ریال
قیمت : 10665000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi24 S
مدل : Gi24 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 14412722 ریال
قیمت : 10665000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi24x NEW
مدل : Gi24x NEW
نوع : شیشه 5 شعله
80*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi24 NEW
مدل : Gi24 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi26 NEW
مدل : Gi26 NEW
نوع : استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 7820611 ریال
قیمت : 5787000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi35 NEW
مدل : Gi35 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15053905 ریال
قیمت : 11140000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi35-S NEW
مدل : Gi35-S NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15053905 ریال
قیمت : 11140000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi42
مدل : Gi42
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15258835 ریال
قیمت : 11292000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi82
مدل : Gi82
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15258835 ریال
قیمت : 11292000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi97
مدل : Gi97
نوع : شیشه 3 شعله
74*43 CM
قیمت لیست : 11081395 ریال
قیمت : 8200000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi132
مدل : Gi132
نوع : شیشه 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi132 S
مدل : Gi132 S
نوع : شیشه 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi134
مدل : Gi134
نوع : شیشه 4 شعله
92*43 CM
قیمت لیست : 11869348 ریال
قیمت : 8783000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi135
مدل : Gi135
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi135 S
مدل : Gi135 S
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi137
مدل : Gi137
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi137 S
مدل : Gi137 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi138 S
مدل : Gi138 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi139 S
مدل : Gi139 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGi142 NEW
مدل : Gi142 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15407592 ریال
قیمت : 11402000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانZ4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانZ5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانZ6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانZ7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانZ8 جم
مدل : Z8 جم
نوع : شیشه 4 شعله
62*52 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانZ9 جم
مدل : Z9 جم
نوع : شیشه 2 شعله
52*35 CM

فروش ویژه و تحویل فوری اجاق گاز رومیزی اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان.
خرید انواع اجاق گاز اخوان با نمای ظاهری شیشه و استیل دارای تعداد شعله های دو،سه،چهار،پنج شعله گازی
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای صفحه ای در خاورمیانه دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.
سرشعله اجاق گازخا مجهز به ترموکوپل است به گونه ای که در صورت خاموش شدن ناگهانی سرشعله جریان گاز را قطع میکند
تمامی سرشعله ها قبل از خروج از کارخانه کاملا تنطیم شده اند
اجاق گاز صفحه ای اخوان با همکاری معتبرترین شرکتهای اروپایی و با ضریب ایمنی بالا طراحی و تولید گردیده است.این محصول کم جم و مدرن میباشد لوازم و قطعات مصرفی در این محصول بر اساس جدیدترین روشهای محاسباتی مهندسی و پیشرفته ترین تجهیزات تولید می شود تا با ایمنی بیشتر و مصرف انرژی کمتر نتوانیم به خواسته های شما عزیران جامه عمل بپوشانیم.زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان

مشخصات مدل های اجاق گاز اخوان

اجاق گاز اخوان در 5 خانواده:سری V ونوس.G جی.G-HE جی.GI جی آی و سری Z جم.
سری ونوس V :قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک.راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد.دارای قفلو بست شعله پخش کن
سری اخوان G:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری اخوان G-HE:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری گیتا GI :شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایتالیایی ,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری جم Z :شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایرانی,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.

نکات ایمنی گاز رومیزی

این وسیله تنها برای آشپزی ( پخت وپز ) در نظر گرفته شده لذا هرگز برای گرم کردن محیط از آن استفاده نکنید.
از کشیدن ظروف روی سطح اجاق گاز و صفحه رو خودداری نمایید زیرا این عمل باعث خراشیدگی سطح آنمیگردد.
در اجاق گازهای شیشه ای لطفا شیشه گاز را پس از استفاده تمیز نمائید.
از قرار دادن و یا ضربه زدن با اجسام نوک تیز و وزنه سنگین روی شیشه ها جدا خودداری نمائید.
از ریختن مایعات سرد روی سز شعله و شبکه های محافظ در حین استفاده و یا در صورت گرم بودن جدا خودداری نمائید.
اتصال به منبع الکتریکی و گاز باید توسط فردی با صلاحیت انجام گردد.
داشتن اتصال به زمین اجباری است و در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم اتصال و یا اتصال نادرست سیم اتصال به زمین این شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.
سیمهای الکترونیکی دستگاه نباید با قسمتهای گرم تماس داشته باشند.
از شبکه های محافظ بدون پایه لاستیکی استفاده نکنید زیرا بدون پایه ناپایدار هستند.
چنانچه یکی از ولوم های اجاق گاز سفت شد آن را فشار ندهید فورا با سرویسکار تماس بگیرید.هنگامیکه لیدها و سرشعله ها بطور صحیح در جای خود قرار نگرفته اند اقدام به روشن نمودن مشعل ننمائید.
در صورت قطع برق میتوانید از کبریت و فندک برای روشن نمودن اجاق گاز استفاده نمائید.
در صورت سر رفتن غذا پس از خنک شدن لید و سر شعله آن را تمیز نماءید.
اجازه ندهید سرکه قهوه شیر آب لیمو و آب گوجه به مدت زیادی بر سطوح لعاب شده باقی بماند و همچنین از بخار آب برای تمیز کردن اجاق گاز استاذه نکنید.
از ظروفی که سطح زیر آنها ناصاف میباشند و بر اثر ضربه تغیر شکا یافته اند استفاده نکنید زیرا ممکن است ظروض واژگون شود.

برای رفع مشکلات زیر میتوانید اقدامات لازم را انجام دهید
نوع نقص : فندک الکتریکی کار نمیکند فضای بین فندک و سر شعله ها را تمیز نمائد و اجزاء سرشعله را درست در جای ود نصب نمائید

علت احتمالی : وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سزشعله بدرستی در جای خود قرار ندارند.

نوع نقص : شعله ها یکنواخت نمیشوزد
علت احتمالی : اجزاء سزشعله بدزستی در جای خود قرار ندارد اجزاءسرشعله را درست در جای خود نصب نمائید
.
نوع نقص : نقص در عمل ترموکوپل
علت احتمالی : تجمع دود در انتهای ترموکوپل کثیف بودن سوراخهای سرشعله سوراخهای سر شعله را پاک کنید


TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد