عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان

شیشه ای استیلشیشه و استیل


خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V29
مدل : ونوس V29
نوع : شیشه
35*50 CM
قیمت لیست : 50160000 ریال
قیمت : 50160000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V30
مدل : ونوس V30
نوع : شیشه
50*30 CM
قیمت لیست : 46200000 ریال
قیمت : 46200000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G1HE
مدل : G1HE
نوع : شیشه
50*35 CM
قیمت لیست : 46650000 ریال
قیمت : 46650000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G23HE
مدل : G23HE
نوع : شیشه
50*35 CM
قیمت لیست : 48080000 ریال
قیمت : 48080000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G26HE
مدل : G26HE
نوع : استیل
50*30 CM
قیمت لیست : 42810000 ریال
قیمت : 42810000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi23
مدل : Gi23
نوع : شیشه
50*35 CM
قیمت لیست : 42260000 ریال
قیمت : 42260000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi26-NEW
مدل : Gi26-NEW
نوع : استیل
50*30 CM
قیمت لیست : 39580000 ریال
قیمت : 39580000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G97HE
مدل : G97HE
نوع : شیشه
73*43 CM
قیمت لیست : 62880000 ریال
قیمت : 62880000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi97
مدل : Gi97
نوع : شیشه
74*43 CM
قیمت لیست : 52410000 ریال
قیمت : 52410000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V11
مدل : ونوس V11
نوع : استیل
58*50 CM
قیمت لیست : 51500000 ریال
قیمت : 51500000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V26
مدل : ونوس V26
نوع : شیشه
62*51.5 CM
قیمت لیست : 95820000 ریال
قیمت : 95820000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V27
مدل : ونوس V27
نوع : استیل
58*50 CM
قیمت لیست : 78680000 ریال
قیمت : 78680000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V28
مدل : ونوس V28
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 88250000 ریال
قیمت : 83838000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G3HE
مدل : G3HE
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 74910000 ریال
قیمت : 71165000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G4HE
مدل : G4HE
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 78480000 ریال
قیمت : 74556000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G15HE
مدل : G15HE
نوع : استیل
58*50 CM
قیمت لیست : 71810000 ریال
قیمت : 68220000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G83HE
مدل : G83HE
نوع : استیل
58*50 CM
قیمت لیست : 74910000 ریال
قیمت : 71165000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi4
مدل : Gi4
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 59530000 ریال
قیمت : 56554000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi6
مدل : Gi6
نوع : شیشه
70*51 CM
قیمت لیست : 60640000 ریال
قیمت : 57608000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi15NEW
مدل : Gi15NEW
نوع : استیل
58*50 CM
قیمت لیست : 61430000 ریال
قیمت : 58359000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V1
مدل : ونوس V1
نوع : استیل
97*50 CM
قیمت لیست : 85330000 ریال
قیمت : 81064000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V3
مدل : ونوس V3
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 102240000 ریال
قیمت : 97128000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V4
مدل : ونوس V4
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 99470000 ریال
قیمت : 94497000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V5
مدل : ونوس V5
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 99470000 ریال
قیمت : 94497000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 118650000 ریال
قیمت : 112718000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V8S
مدل : ونوس V8S
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 118640000 ریال
قیمت : 112708000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V13
مدل : ونوس V13
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 109180000 ریال
قیمت : 103721000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 111310000 ریال
قیمت : 105745000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 109180000 ریال
قیمت : 103721000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 111300000 ریال
قیمت : 105735000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V21
مدل : ونوس V21
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 98560000 ریال
قیمت : 93632000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : شیشه
86*52 CM
قیمت لیست : 106140000 ریال
قیمت : 100833000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V22
مدل : ونوس V22
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 98560000 ریال
قیمت : 93632000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : شیشه
86*52 CM
قیمت لیست : 106170000 ریال
قیمت : 100862000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G13HE
مدل : G13HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 95880000 ریال
قیمت : 91086000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G13S-HE
مدل : G13S-HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 95880000 ریال
قیمت : 91086000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G14
مدل : G14
نوع : شیشه و استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 104880000 ریال
قیمت : 99636000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G24HE
مدل : G24HE
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 102590000 ریال
قیمت : 97461000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G24S-HE
مدل : G24S-HE
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 103640000 ریال
قیمت : 98458000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G28HE
مدل : G28HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 102730000 ریال
قیمت : 97594000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G28S-HE
مدل : G28S-HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 111530000 ریال
قیمت : 105954000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G35HE
مدل : G35HE
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 104870000 ریال
قیمت : 99627000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G35S-HE
مدل : G35S-HE
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 104870000 ریال
قیمت : 99627000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G51HE
مدل : G51HE
نوع : استیل ضد خش
86*50 CM
قیمت لیست : 95840000 ریال
قیمت : 91048000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G96HE
مدل : G96HE
نوع : شیشه
78*48 CM
قیمت لیست : 80000000 ریال
قیمت : 80000000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G133HE
مدل : G133HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 95 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G133S-HE
مدل : G133S-HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 95370000 ریال
قیمت : 90602000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G135HE
مدل : G135HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 95370000 ریال
قیمت : 90602000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G135S-HE
مدل : G135S-HE
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 95730000 ریال
قیمت : 90944000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi13
مدل : Gi13
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 74260000 ریال
قیمت : 70547000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi13-S
مدل : Gi13-S
نوع : استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 74260000 ریال
قیمت : 70547000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi14-NEW
مدل : Gi14-NEW
نوع : شیشه و استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 76590000 ریال
قیمت : 72761000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi24
مدل : Gi24
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 71060000 ریال
قیمت : 67507000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi24-S
مدل : Gi24-S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 72930000 ریال
قیمت : 69284000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi35
مدل : Gi35
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 71190000 ریال
قیمت : 67631000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi35-S
مدل : Gi35-S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 71190000 ریال
قیمت : 67631000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi132
مدل : Gi132
نوع : شیشه
88*51 CM
قیمت لیست : 73810000 ریال
قیمت : 70120000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi132-S
مدل : Gi132-S
نوع : شیشه
88*51 CM
قیمت لیست : 73810000 ریال
قیمت : 70120000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi137
مدل : Gi137
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 73810000 ریال
قیمت : 70120000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi137-S
مدل : Gi137-S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 73810000 ریال
قیمت : 70120000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi142
مدل : Gi142
نوع : شیشه سفید
86*51 CM
قیمت لیست : 72860000 ریال
قیمت : 69217000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi24x-NEW
مدل : Gi24x-NEW
نوع : شیشه
80*51 CM
قیمت لیست : 71060000 ریال
قیمت : 67507000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi24-NEW
مدل : Gi24-NEW
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 71060000 ریال
قیمت : 67507000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi135
مدل : Gi135
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 77060000 ریال
قیمت : 73207000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi135-S
مدل : Gi135-S
نوع : استیل
86*51 CM
قیمت لیست : 77060000 ریال
قیمت : 73207000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Z4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 63430000 ریال
قیمت : 60259000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Z5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 63410000 ریال
قیمت : 60240000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Z6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 63410000 ریال
قیمت : 60240000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Z7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 63410000 ریال
قیمت : 60240000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V2
مدل : ونوس V2
نوع : استیل
97*50 CM
قیمت لیست : 111000000 ریال
قیمت : 105450000 ریال
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Z9 جم
مدل : Z9 جم
نوع : شیشه
52*35 CM
قیمت لیست : 18672709 ریال
قیمت : 18673000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V6
مدل : ونوس V6
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 62770000 ریال
قیمت : 62770000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G114
مدل : G114
نوع : شیشه
80*50 CM
قیمت لیست : 86320000 ریال
قیمت : 82004000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)Gi134
مدل : Gi134
نوع : شیشه
92*43 CM
قیمت لیست : 56130000 ریال
قیمت : 53324000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : شیشه
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V7S
مدل : ونوس V7S
نوع : شیشه
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : شیشه
86*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V10
مدل : ونوس V10
نوع : شیشه و استیل
86*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V17
مدل : ونوس V17
نوع : شیشه و استیل
86*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V18
مدل : ونوس V18
نوع : شیشه و پنل آلومینیومی
86*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : شیشه مات
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : شیشه مات
86*51 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)ونوس V20B
مدل : ونوس V20B
نوع : شیشه
86*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G14HE
مدل : G14HE
نوع : شیشه و استیل
86*50 CM
قیمت لیست : 104880000 ریال
قیمت : 99636000 ریال

نا موجود
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G58
مدل : G58
نوع : شیشه و استیل
68*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G106
مدل : G106
نوع : شیشه و استیل
97*50 CM
خرید گاز رومیزی اخوان | قیمت روز اجاق صفحه ای (توکار)G106S
مدل : G106S
نوع : شیشه و استیل
97*50 CM

می دانیم که قلب هر خانه ای، آشپزخانه آن خانه است. از آن جایی که آشپزخانه ها یکی از محل های پر تردد و پر استفاده در منازل هستند، می بایستی از وسایل و تجهیزات شیک و در عین حال مرغوب در آن ها استفاده کنیم.یکی از این وسایل که انتخاب درست آن، هارمونی زیبایی به خانه و آشپزخانه شما می بخشد، گاز رومیزی است.
با اجاق گاز رومیزی اخوان، آشپزی در آشپزخانه شما به تجربه‌ای لذت‌بخش و حرفه‌ای تبدیل می‌شود. این محصول با طراحی ساده و مدرن خود، هماهنگی بی‌نظیری با دکوراسیون آشپزخانه شما به ارمغان می‌آورد.
اجاق گاز رومیزی اخوان، با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و با همکاری معتبرترین شرکتهای اروپایی، ضریب ایمنی بالا، لوازم و قطعات مصرفی مرغوب و با استفاده از جدیدترین روش‌های محاسباتی مهندسی و پیشرفته‌ترین تجهیزات، بهترین عملکرد را با مصرف کمتر انرژی به شما ارائه می‌دهد. همچنین، این محصول با گارانتی 18 ماهه بر اساس آیین نامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان، به شما اطمینان خاطر می‌دهد.
شرکت اخوان، با بزرگترین تولیدی اجاق گازهای صفحه‌ای در خاورمیانه، انتخابی هوشمندانه و مرغوب برای آشپزخانه شماست. با بیش از 53 مدل مختلف، تنوع فوق‌العاده‌ای بین قیمت گاز صفحه ای اخوان وجود دارد که شما می‌توانید آن را بر اساس نیاز خود، انتخاب کنید. جهت سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.
لوازم و قطعات مصرفی در این محصول بر اساس جدیدترین روشهای محاسباتی مهندسی و پیشرفته ترین تجهیزات تولید می شود تا با ایمنی بیشتر و مصرف انرژی کمتر بتوانیم به خواسته های شما عزیران جامه عمل بپوشانیم.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

معرفی گاز رومیزی اخوان

گاز رومیزی اخوان، یکی از بهترین انواع گازهای صفحه‌ای یا رومیزی موجود در بازار است. این محصولات، علاوه بر قیمت پایین، نیاز به فضای اندکی برای نصب دارند و دارای طراحی متنوع و قیمت‌های مختلفی هستند که انتخاب از بین آنها را ساده می‌کند. گاز رومیزی اخوان، به سه دسته تقسیم می‌شود که این دسته‌ها، ویژگی‌های کم و بیش یکسانی با یکدیگر دارند و تفاوت آنها در جنس بکار رفته در صفحه آنها است. با توجه به ویژگی‌های مختلف گاز رومیزی اخوان، می‌توانید با توجه به نیاز و سلیقه خود، یکی از گازهای استیل، شیشه و استیل یا شیشه‌ای را انتخاب کنید.

انواع گاز رومیزی اخوان به همراه ویژگی هرکدام

گاز رومیزی اخوان یکی از محصولات شرکت اخوان است که در سه دسته‌ی استیل، شیشه و استیل و شیشه‌ای تولید و عرضه می‌شود.
1. گاز رومیزی استیل اخوان : این محصولات دارای صفحه‌ای از جنس استیل هستند که در برابر حرارت، فشار و تغییر رنگ مقاومت بالایی دارند. همچنین، ورق استیل مورد استفاده در ساخت این محصولات در برابر خوردگی، زنگ زدگی و خط و خش مقاوم است.

2. اجاق گاز صفحه شیشه ای و استیل اخوان : این مدل نیز با استفاده از شیشه و استیل ساخته شده‌اند و ظاهر حرفه‌ای‌تری نسبت به دیگر انواع گاز صفحه‌ای اخوان دارند. با این وجود، قیمت آنها نیز بالاتر از دیگر انواع گاز رومیزی اخوان است.

3. گاز شیشه ای اخوان : این مدل‌ها دارای ظاهر به روز و مدرنی هستند و قیمت کمتری نسبت به گاز صفحه‌ای شیشه و استیل دارند. همچنین، طراحی‌ مدرن‌تری نسبت به گازهای استیل دارند.
در کل، گاز رومیزی اخوان با توجه به نوع صفحه و طراحی خود، گزینه‌ی مناسبی برای افرادی است که به دنبال یک گاز رومیزی با کیفیت و زیبا هستند.


مدل های مختلف گاز رومیزی اخوان

گازهای صفحه ای اخوان، چهار نوع مختلف دارند که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. در اینجا به معرفی هر کدام از این گازها و ویژگی‌های آن‌ها پرداخته‌ایم:
1- اجاق گازهای صفحه ای مدل HighEfficiency:
این نوع گاز با شعله پخش کن‌های HE سری جدید ایتالیایی تولید می‌شود. دارای راندمان 25 درصد پایین‌تر از حد استاندارد و آلایندگی کمتر است. برای مشتریانی که به دنبال صرفه‌جویی در مصرف هستند، مناسب است.

2- گاز رومیزی ونوس V:
این گاز با قطعات اصلی ساخت کشور ایتالیا (شعله پخش کن، ترموکوپل، فندک اتوماتیک) تولید می‌شود. با راندمان 25 درصد بالاتر از حد استاندارد و آلایندگی کمتر، دارای قفل و بست شعله پخش کن نیز می‌باشد. این گاز، برای مصرف‌کنندگانی که به دنبال سرعت و آسانی در پخت و پز هستند، مناسب است.

3- گاز توکار اخوان جم Z:
این گاز با قطعات ساخت کشور ایران (کد Z) تولید شده و دارای راندمان احتراق معمولی همراه با 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش گسترده است. برای مشتریانی که به دنبال صرفه‌جویی در هزینه‌های خود هستند و در عین حال به دنبال محصولی با کیفیت هستند، مناسب است.

4- سری گیتا Gi:
این گاز نیز با قطعات ساخت کشور ایران تولید می‌شود و دارای 18 ماه گارانتی است. با راندمان احتراق معمولی، شکیل و با عمر طولانی، توجه سازندگان را به خود جذب کرده است.
در نهایت، با توجه به ویژگی‌های هر کدام از گازهای فوق، مشتریان می‌توانند گاز مناسب برای خود را انتخاب کنند و به نیازهای خود در آشپزخانه پاسخ دهند.

راهنمای خرید گاز رومیزی اخوان

خرید گاز رومیزی اخوان، معمولا یکی از پرطرفدارترین و مورد توجه کاربران آشپزخانه است. در هنگام خرید این محصول، باید به بررسی ویژگی‌های مختلف آن توجه کرد تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.
1. بودجه : اولین معیاری که در خرید گاز رومیزی باید در نظر داشته باشید، بودجه دردسترس شماست. گازهای صفحه‌ای اخوان، قیمت مناسب‌تری نسبت به گازهای مبله دارند و تبدیل به یک انتخاب عالی برای بسیاری از کاربران آشپزخانه شده‌اند. در این مورد، باید به قیمت مدل‌های مختلف در بازار توجه کنید و بر اساس بودجه خود، از میان آنها یک مدل مناسب برای خود انتخاب کنید.
2. تعداد شعله ها : در مورد تعداد شعله‌های گاز رومیزی نیز باید دقت کنید. تعداد شعله‌ها بستگی به نیاز شما دارد و ممکن است برای یک خانواده چهار نفره، گاز رومیزی با کمتر از 4 شعله مناسب نباشد. در این مورد نیز، قیمت گاز روی سایر ویژگی ها تاثیر می‌گذارد و مدل‌هایی با تعداد شعله‌های بیشتر تعدادی بیشتری را نیز برای خود در نظر می‌گیرند.
3. راندمان و برچسب مصرف انرژی: معیارهای دیگری هستند که در خرید گاز رومیزی باید به آنها توجه کنید. خوشبختانه تمامی محصولات اخوان در این دسته بندی، دارای برچسب انرژی A و A+ هستند و می توانید با خیال راحت این محصولات را انتخاب کنید.
4. طراحی و ظاهر: اگر آشپزخانه شما د ارای طراحی خاصی دارد، باید محصولی با طراحی مشابه یا هماهنگی با آن انتخاب کنید. هرکدام از انواع گاز رومیزی اخوان، دارای ظاهر منحصر به فرد و طراحی خاصی هستند. شما می‌توانید از بین مدل‌های مختلف در زیردسته‌های گاز رومیزی استیل، شیشه‌ای و ترکیب شیشه و استیل، یک مدل را انتخاب و خریداری کنید.

در نهایت، برای خرید بهترین گاز رومیزی اخوان، باید ویژگی‌های مورد نیاز خود را بشناسید و در نظر داشته باشید که قیمت گاز و ویژگی‌های آن، با هم مرتبط هستند. پس برای خرید بهترین گاز رومیزی اخوان، بهتر است از محصولات مطمئن و با کیفیت این برند استفاده کنید.

راهنمای استفاده و نگهداری گاز رومیزی اخوان

در این بخش 8 مورد از نکات مهم جهت نگهداری مناسب از گاز رومیزی اخوان بیان شده است:

1. گاز رومیزی اخوان، جهت پخت و پز طراحی شده و برای گرم کردن محیط مناسب نیست. هنگام استفاده از آن، از قرار دادن ظروف روی سطح آن خودداری کرده و همچنین از کشیدن ظروف روی صفحه‌ی گازی آن جلوگیری نمائید تا سطح خراشیده نشود.

2. پس از استفاده از گاز رومیزی اخوان، شیشه گاز را تمیز کنید و از قرار دادن و یا ضربه زدن با اجسام نوک تیز و وزنه سنگین بر روی شیشه‌ها، جداً خودداری نمائید تا آنها خراب نشوند.

3. همچنین، از ریختن مایعات سرد روی سطح شعله و شبکه‌های محافظ در حین استفاده و یا در صورت گرم بودن جداً خودداری نمایید.

4. اتصال به منبع الکتریکی و گاز باید توسط فردی با صلاحیت انجام گردد و داشتن اتصال به زمین اجباری است. در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم اتصال و یا اتصال نادرست سیم اتصال به زمین، شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد.

5. سیم‌های الکترونیکی دستگاه نباید با قسمت‌های گرم تماس داشته باشند. همچنین، از شبکه‌های محافظ بدون پایه لاستیکی استفاده نکنید زیرا بدون پایه ناپایدار هستند.

6. در صورتی که یکی از ولوم‌های اجاق گاز رومیزی اخوان سفت شد، آن را فشار ندهید، بلکه فوراً با سرویس کار تماس بگیرید.

7. هنگامی که لیدها و سرشعله‌ها بطور صحیح در جای خود قرار نگرفته‌اند، از روشن کردن مشعل خودداری کنید.
8. در صورت قطع برق می‌توانید از کبریت و فندک برای روشن کردن اجاق گاز استفاده نمائید. همچنین، در صورت سر رفتن غذا پس از خنک شدن، لید و سر شعله‌آن را تمیز کنید و اجازه ندهید سرکه، قهوه، شیر، آب لیمو و آب گوجه به مدت زیاد

نکاتی جهت رفع مشکلات احتمالی گاز رومیزی اخوان

1- نوع نقص: فندک الکتریکی کار نمی‌کند. علت احتمالی: وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سر شعله‌ها، بدرستی در جای خود قرار ندارند. برای رفع این مشکل، فضای بین فندک و سر شعله‌ها را تمیز کنید و اجزاء سرشعله را درست در جای خود نصب نمائید.

2- نوع نقص: شعله‌ها کمتر از انتظار یا نامتناسب با حجم گاز هستند. علت احتمالی: برخی از سوراخ‌های سر شعله مسدود شده‌اند. برای رفع این مشکل، سوراخ‌های سر شعله را با یک سوزن نوک تیز پاک کرده و اطمینان حاصل کنید که همه سوراخ‌های سر شعله باز هستند.

3- نوع نقص: شعله‌ها یکنواخت نمی‌شوند. علت احتمالی: اجزاء سرشعله بدرستی در جای خود قرار ندارد. برای رفع این مشکل، اجزاء سرشعله را درست در جای خود نصب نمائید.

4- نوع نقص: نقص در عمل ترموکوپل. علت احتمالی: تجمع دود در انتهای ترموکوپل یا کثیف بودن سوراخ‌های سر شعله. برای رفع این مشکل، سوراخ‌های سر شعله را پاک کرده و تجمع دود را از انتهای ترموکوپل پاک کنید.
در نهایت، همیشه به دستورالعمل‌های تولیدکننده رعایت کنید و در صورت بروز هرگونه مشکل با کارشناسان آموزش‌دیده تماس بگیرید.

قیمت گاز رومیزی اخوان

انواع مدل‌های گاز رومیزی اخوان با قیمت‌های متنوعی در این فروشگاه موجود هستند که از 3 میلیون شروع شده و تا 8 میلیون ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است این قیمت‌ها مربوط به تیرماه 1402 می‌باشد و اگر در زمانی دیگر این مطلب را مطالعه می‌کنید امکان تغییر قیمت‌ها باتوجه به شرایط موجود در بازار وجود دارد. جهت مشاهده لیست قیمت‌های جدید گاز اخوان به صفحه مربوطه لیست قیمت گاز رومیزی اخوان مراجعه کنید.

راهنمای استفاده و نگهداری گاز رومیزی

این وسیله تنها برای آشپزی ( پخت وپز ) در نظر گرفته شده لذا هرگز برای گرم کردن محیط از آن استفاده نکنید.
از کشیدن ظروف روی سطح اجاق گاز و صفحه رو خودداری نمایید زیرا این عمل باعث خراشیدگی سطح آنمیگردد.
در اجاق گازهای شیشه ای اخوان لطفا شیشه گاز را پس از استفاده تمیز نمائید.
از قرار دادن و یا ضربه زدن با اجسام نوک تیز و وزنه سنگین روی شیشه ها جدا خودداری نمائید.
از ریختن مایعات سرد روی سز شعله و شبکه های محافظ در حین استفاده و یا در صورت گرم بودن جدا خودداری نمائید.
اتصال به منبع الکتریکی و گاز باید توسط فردی با صلاحیت انجام گردد.
داشتن اتصال به زمین اجباری است و در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم اتصال و یا اتصال نادرست سیم اتصال به زمین این شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.
سیمهای الکترونیکی دستگاه نباید با قسمتهای گرم تماس داشته باشند.
از شبکه های محافظ بدون پایه لاستیکی استفاده نکنید زیرا بدون پایه ناپایدار هستند.
چنانچه یکی از ولوم های اجاق گاز رومیزی اخوان سفت شد آن را فشار ندهید فورا با سرویسکار تماس بگیرید.هنگامیکه لیدها و سرشعله ها بطور صحیح در جای خود قرار نگرفته اند اقدام به روشن نمودن مشعل ننمائید.
در صورت قطع برق میتوانید از کبریت و فندک برای روشن نمودن اجاق گاز استفاده نمائید.
در صورت سر رفتن غذا پس از خنک شدن لید و سر شعله آن را تمیز نماءید.
اجازه ندهید سرکه قهوه شیر آب لیمو و آب گوجه به مدت زیادی بر سطوح لعاب شده باقی بماند و همچنین از بخار آب برای تمیز کردن اجاق گاز استاذه نکنید.
از ظروفی که سطح زیر آنها ناصاف میباشند و بر اثر ضربه تغیر شکا یافته اند استفاده نکنید زیرا ممکن است ظروض واژگون شود.

خرید گاز رومیزی اخوان از وبسایت اخوان

فروشگاه اخوان عنوان معتبرترین نمایندگی محصولات اخوان در تهران می‌باشد. این برند با داشتن تجربه ای بیش از 40 سال در بین مشتریان خود اعتماد و رضایت بسیاری برای خرید و استفاده از محصولات این شرکت به دست آورده است. همچنین تمامی محصولات عرضه شده در وبسایت این فروشگاه، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی معتبری می‌باشند که توسط تولیدکننده ارائه می‌شود. همچنین راه دیگری نیز برای خرید محصولات اخوان وجود دارد و آن مراجعه حضوری به نزدیک‌ترین نمایندگی برند اخوان در شهر محل سکونتتان.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
مهراج (1401-10-24)

مکش هود اهمیت بسیار بالایی دارد ، سعی کنید هودی را انتخاب کنید که توان و قدرت مکش بالایی داشته باشد اگر علاقه زیادی به سرخ کردن غذا ها دارید این نکته را باید در هنگام برسی بهترین هود ایرانی الویت قرار دهید . شاید در مرحله اول صدای هود برای شما اهمیت چندانی نداشته باشد اما بخاطر داشته باشید در آشپزخانه تنها هود نیست که صدا تولید می کند. پس به سراغ هودی بروید که صدای زیر 60 دسی بل دارد . تهویه هود به فضای آشپزخانه شما بستگی دارد اگر در یک آپارتمان زندگی می کنید به یک هود مناسب نیاز خواهید داشت .


پاسخ کارشناسان:
نکات مهمی برای انتخاب بهترین هود آشپزخانه ایرانی وجود دارد که شما می توانید اولویت خود را بر اساس آن ها مرتب کرده و بهترین هود ایرانی مخصوص دارد.
نانوتجارت (1401-10-23)

تست توضیحات

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد