عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارقیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 53420000 ریال
قیمت : 52352000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 601
مدل : 601
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 65460000 ریال
قیمت : 64151000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 53410000 ریال
قیمت : 52342000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 600
مدل : 600
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 65460000 ریال
قیمت : 64151000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 35660000 ریال
قیمت : 34947000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 41780000 ریال
قیمت : 40944000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 36050000 ریال
قیمت : 35329000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42180000 ریال
قیمت : 41336000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 24700000 ریال
قیمت : 24700000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 24740000 ریال
قیمت : 24740000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 46000000 ریال
قیمت : 46000000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 37690000 ریال
قیمت : 37690000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24690000 ریال
قیمت : 24690000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 368
مدل : 368
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 29640000 ریال
قیمت : 29640000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26360000 ریال
قیمت : 26360000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30460000 ریال
قیمت : 30460000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 37820000 ریال
قیمت : 37820000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 42340000 ریال
قیمت : 42340000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 103740000 ریال
قیمت : 103740000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 73270000 ریال
قیمت : 73270000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 87570000 ریال
قیمت : 87570000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 124950000 ریال
قیمت : 124950000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 31510000 ریال
قیمت : 31510000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 32510000 ریال
قیمت : 32510000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 39420000 ریال
قیمت : 39420000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 43850000 ریال
قیمت : 43850000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 45460000 ریال
قیمت : 45460000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 73380000 ریال
قیمت : 73380000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 115870000 ریال
قیمت : 115870000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 109350000 ریال
قیمت : 109350000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35610000 ریال
قیمت : 35610000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 41670000 ریال
قیمت : 41670000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 49480000 ریال
قیمت : 49480000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 49470000 ریال
قیمت : 49470000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 46810000 ریال
قیمت : 46810000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 52540000 ریال
قیمت : 52540000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 39540000 ریال
قیمت : 39540000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 45610000 ریال
قیمت : 45610000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 40160000 ریال
قیمت : 40160000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 46220000 ریال
قیمت : 46220000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال

در حال تولید
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 43840000 ریال
قیمت : 43840000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 49910000 ریال
قیمت : 49910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22000000 ریال
قیمت : 22000000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19650000 ریال
قیمت : 19650000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19480000 ریال
قیمت : 19480000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32041000 ریال
قیمت : 32041000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37930000 ریال
قیمت : 37930000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 27000000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 27000000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 37920000 ریال
قیمت : 37920000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33250000 ریال
قیمت : 33250000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31850000 ریال
قیمت : 31850000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 29540000 ریال
قیمت : 29540000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 22250000 ریال
قیمت : 22250000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20910000 ریال
قیمت : 20910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 34540000 ریال
قیمت : 34540000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25920000 ریال
قیمت : 25920000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 26910000 ریال
قیمت : 26910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 29580000 ریال
قیمت : 29580000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 31420000 ریال
قیمت : 31420000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 9410000 ریال
قیمت : 9410000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 16860000 ریال
قیمت : 16860000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 19510000 ریال
قیمت : 19510000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 29790000 ریال
قیمت : 29790000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 27790000 ریال
قیمت : 27790000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24470000 ریال
قیمت : 24470000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31303661 ریال
قیمت : 31304000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 37350000 ریال
قیمت : 37350000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 33420000 ریال
قیمت : 33420000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30240000 ریال
قیمت : 30240000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 373
مدل : 373
نوع : توکار
100*51 CM
قیمت لیست : 22859852 ریال
قیمت : 22860000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 24134000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 26543000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 34710000 ریال
قیمت : 34710000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 37510000 ریال
قیمت : 37510000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 373S
مدل : 373S
نوع : توکار
100*51 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 21333000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 387
مدل : 387
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20351372 ریال
قیمت : 20351000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 25930000 ریال
قیمت : 25930000 ریال
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 20900000 ریال
قیمت : 20900000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 22250000 ریال
قیمت : 22250000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33260000 ریال
قیمت : 33260000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان توکار | خرید ظرفشویی توکار - اخوان جم 382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 30035000 ریال
قیمت : 30035000 ریال

نا موجود

تمام سینک ظرفشویی توکار اخوان از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن آنها نخواهید داشت. برای انتخاب سینک ظرفشویی اکثرا به اندازه، تعداد لگن ها و طرح سینک توجه می‌کنند. با توجه به اندازه آشپزخانه باید سینک مناسب را تهیه کرد. تعداد لگن ها می‌تواند با اندازه های سینک ظرفشویی متفاوت باشد.
- جهت دریافت مطالب جدید از انواع سینک اخوان در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

اخوان جم سینک ظرفشویی توکار

قیمت سینک توکار اخوان

برای اطلاع از به روزترین قیمت های سینک توکار ایرانی میتوانید صفحه ی لیست قیمت سینک ظرفشویی را مشاهده کرده و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید .

معرفی سری سینک توکار همراه با ویژه گی ها

سینک توکار اخوان دارای 7 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک R16 :
سینک طرفشویی سری R16 جدیدترین تولیدات اخوان میباشد و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق لگن 20 سانت با طراحی روز و منحصر به فرد به فروش میرسد.

• سینک R70 :
سینک ظرفشویی سری R70 جدید ترین و خاص ترین سینک های تولید شده شرکت اخوان است و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق 20 سانتی متر آماده خرید میباشد.

• سینک R0 (Rect) :
با لگن چهارگوش که شما می توانید مدرن ترین و خاص ترین سینک های از این سری انتخاب نمایید و دارای ضخامت ورق 1 است و عمق لگن 20 CM دارد.

• سینک R25 :
این مدل سینک ظرفشویی دارای ضخامت ورق 0.8 % با عمق لگن 20 سانتی متر می توانید از مدل های متنوع و مدرن این دسته سینک ها انتخاب نمایید.

• سینک سری 300 :
سینک هایی که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با ورق فوق کشش تولید شد اند و دارای ضخامت ورق 7 % با عمق لگن 15.5 سانتی متر عرضه بازار میشود

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و قیمت سینک سری نیمه فانتزی ارزان تر از سایر سری های این شرکت محسوب میشود و متناسب آشپرخانه های امروزی است.

با مشخصات سینک ظرفشویی توکار آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی توکار تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

2- عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

3- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

4- لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

5- براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

6- تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

7- مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

8- قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

مشخصات استیل استنلس سینک اخوان توکار

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
شيركواحمدي (1398-11-14)

سلام خسته نباشيد راستي جنساتون خيلي خيلي گرونه


پاسخ کارشناسان:
سلام وقت بخیر
محصولات تا جای امکان با تخفیف ویژه عرضه میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید .
02133531664 - 02133531641

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد