عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارسینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 3822000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8407914 ریال
قیمت : 6222000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 9820743 ریال
قیمت : 7267000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8032000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8032000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8032000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12128734 ریال
قیمت : 8975000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6489000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6489000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6489000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 101038431 ریال
قیمت : 74768000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7946475 ریال
قیمت : 5880000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9024738 ریال
قیمت : 6678000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12487736 ریال
قیمت : 9241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9677320 ریال
قیمت : 7161000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4505000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 54744550 ریال
قیمت : 40511000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3317555 ریال
قیمت : 2455000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 8336000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9168000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 8340000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9011000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7367000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8103000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8231000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 8359000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10204261 ریال
قیمت : 7551000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9606043 ریال
قیمت : 7108000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733492 ریال
قیمت : 6463000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6229000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6756000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6229000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6756000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 6999000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8301000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8301000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4614000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4905000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4614000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4905000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9594262 ریال
قیمت : 7100000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10106544 ریال
قیمت : 7479000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10343817 ریال
قیمت : 7654000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 8780000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 8780000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4299000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4616000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8286000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11152000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11152000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11152000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8248000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8248000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8248000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15154335 ریال
قیمت : 11214000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13048974 ریال
قیمت : 9656000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14017771 ریال
قیمت : 10373000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15009672 ریال
قیمت : 11107000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18081787 ریال
قیمت : 13381000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16097283 ریال
قیمت : 11912000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17030348 ریال
قیمت : 13624000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15045845 ریال
قیمت : 11134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25657710 ریال
قیمت : 18987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28598274 ریال
قیمت : 21163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19438813 ریال
قیمت : 14385000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11605000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11194000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13080835 ریال
قیمت : 9680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10166192 ریال
قیمت : 7523000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9590000 ریال
قیمت : 7097000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31246730 ریال
قیمت : 23123000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21785454 ریال
قیمت : 16121000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17239442 ریال
قیمت : 12757000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27336323 ریال
قیمت : 20229000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13029957 ریال
قیمت : 9642000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان364
مدل : 364
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9298880 ریال
قیمت : 6881000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان364S
مدل : 364S
نوع : توکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7602133 ریال
قیمت : 5626000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11827000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 11254000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان376S
مدل : 376S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9644000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان توکار | فروشگاه مرکزی اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11827000 ریال

چشنواره فروش و تحویل فوری انواع سینک توکار اخوان جم با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان مرکز پخش رسمی سینک ظرفشویی توکار اخوان جم در تهران.خرید اینترنتی انواع سینک استیل توکار.
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی.باکسی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر.فانتزی:ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر.نیمه فانتزی:ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.معمولی:ضخامت ورق 0.4 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.صنعتی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 24 سانتیمتر.
طریقه نصب سینک توکار Inset اخوان جم لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد.
مشخصات استنلس استیل سینک توکار اخوان جم
STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک توکار در خاورمیانه.کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

جنس سینک ظرفشویی توکار اخوان

جنس


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد