عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جم توکارخرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 10492000 ریال
قیمت : 10492000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 4
مدل : 4
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12244000 ریال
قیمت : 12244000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 13559000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 15108000 ریال
قیمت : 15108000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 10929000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 10929000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13478000 ریال
قیمت : 13478000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9894000 ریال
قیمت : 9894000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11232000 ریال
قیمت : 11232000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 15589000 ریال
قیمت : 15589000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 12073000 ریال
قیمت : 12073000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 7734000 ریال
قیمت : 7734000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 6685000 ریال
قیمت : 6685000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 4051000 ریال
قیمت : 3848000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 14072000 ریال
قیمت : 11258000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 15467000 ریال
قیمت : 12374000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13761000 ریال
قیمت : 11009000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 14868000 ریال
قیمت : 11894000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 12400000 ریال
قیمت : 9920000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 13620000 ریال
قیمت : 10896000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 13866000 ریال
قیمت : 11093000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 14110000 ریال
قیمت : 11288000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 12727000 ریال
قیمت : 12091000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11967000 ریال
قیمت : 11967000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 10664000 ریال
قیمت : 10131000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10277000 ریال
قیمت : 9763000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11148000 ریال
قیمت : 10368000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10278000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11148000 ریال
قیمت : 11148000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 14009000 ریال
قیمت : 14009000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7913000 ریال
قیمت : 7913000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8410000 ریال
قیمت : 8410000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8410000 ریال
قیمت : 7990000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11964000 ریال
قیمت : 11964000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12893000 ریال
قیمت : 12893000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13550000 ریال
قیمت : 13550000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 13009000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 15440000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13550000 ریال
قیمت : 13550000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 15440000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13550000 ریال
قیمت : 13550000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 300
مدل : 300
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 20330000 ریال
قیمت : 20330000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 300S
مدل : 300S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17800000 ریال
قیمت : 17800000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 304
مدل : 304
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 20330000 ریال
قیمت : 20330000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 304S
مدل : 304S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17800000 ریال
قیمت : 17800000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 306
مدل : 306
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 18842000 ریال
قیمت : 18842000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 306S
مدل : 306S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16310000 ریال
قیمت : 16310000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 308
مدل : 308
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 18840000 ریال
قیمت : 18840000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 308S
مدل : 308S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16315000 ریال
قیمت : 16315000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 310
مدل : 310
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 18840000 ریال
قیمت : 18840000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 310S
مدل : 310S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16315000 ریال
قیمت : 16315000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 312
مدل : 312
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 13210000 ریال
قیمت : 13210000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 316
مدل : 316
نوع : توکار R25
80*50 CM5
قیمت لیست : 13210000 ریال
قیمت : 13210000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 318
مدل : 318
نوع : توکار R25
120*52CM
قیمت لیست : 18590000 ریال
قیمت : 18590000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 318S
مدل : 318S
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 16065000 ریال
قیمت : 16065000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 324
مدل : 324
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 21390000 ریال
قیمت : 21390000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 324S
مدل : 324S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19027000 ریال
قیمت : 19027000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 326
مدل : 326
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 20150000 ریال
قیمت : 20150000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 326S
مدل : 326S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17790000 ریال
قیمت : 17790000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 330
مدل : 330
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 30267000 ریال
قیمت : 30267000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 332
مدل : 332
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 33730000 ریال
قیمت : 33730000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 334
مدل : 334
نوع : توکار باکس Rect
75.5*50 CM
قیمت لیست : 22940000 ریال
قیمت : 22940000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 18445000 ریال
قیمت : 18445000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 17790000 ریال
قیمت : 17790000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 340
مدل : 340
نوع : توکار باکس Rect
52.5*50 CM
قیمت لیست : 15450000 ریال
قیمت : 15450000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 342
مدل : 342
نوع : توکار باکس Rect
43*50 CM
قیمت لیست : 12017000 ریال
قیمت : 12017000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 344
مدل : 344
نوع : توکار باکس Rect
39*50 CM
قیمت لیست : 11338000 ریال
قیمت : 11338000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 346
مدل : 346
نوع : توکار باکس Rect
140*50 CM
قیمت لیست : 36850000 ریال
قیمت : 36850000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 348
مدل : 348
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 25710000 ریال
قیمت : 25710000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 350
مدل : 350
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
قیمت لیست : 20345000 ریال
قیمت : 20345000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 354
مدل : 354
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 32245000 ریال
قیمت : 32245000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 358
مدل : 358
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
قیمت لیست : 17182000 ریال
قیمت : 17182000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 360
مدل : 360
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 15445000 ریال
قیمت : 15445000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 364
مدل : 364
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 10970000 ریال
قیمت : 10970000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 364S
مدل : 364S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 8970000 ریال
قیمت : 8970000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 16232000 ریال
قیمت : 16232000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 14636000 ریال
قیمت : 14636000 ریال

در حال تولید
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 368
مدل : 368
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 10598000 ریال
قیمت : 10598000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 368S
مدل : 368S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 8702000 ریال
قیمت : 8267000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 376
مدل : 376
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17840000 ریال
قیمت : 16948000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 376S
مدل : 376S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15316000 ریال
قیمت : 14550000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 380
مدل : 380
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 18750000 ریال
قیمت : 18750000 ریال
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 6766000 ریال
قیمت : 6766000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 13559000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 12881000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 10929000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7613000 ریال
قیمت : 7232000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 12600000 ریال
قیمت : 12600000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 13009000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 302
مدل : 302
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 19338000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 302S
مدل : 302S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 16916000 ریال

نا موجود
خرید آنلاین سینک ظرفشویی توکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 314
مدل : 314
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 12579000 ریال

نا موجود

تمام سینک توکار اخوان از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن آنها نخواهید داشت. برای انتخاب سینک ها اکثرا به اندازه، تعداد لگن ها و طرح سینک توجه می‌کنند. با توجه به اندازه آشپزخانه باید انواع سینک ظرفشویی مناسب را تهیه کرد. تعداد لگن ها می‌تواند با اندازه های سینک ظرفشویی متفاوت باشد.

معرفی سینک توکار اخوان همراه با ویژه گی ها

سینک توکار اخوان دارای 3 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک باکسی :
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM.

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه محل کار ......است.

با مشخصات سینک ظرفشویی اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک آشپزخانه اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک توکار تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

2- عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

3- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

4- لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

5- براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

6- تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

7- مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

8- قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

مشخصات استیل استنلس اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد