عضویت | ورود کاربران
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارخرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 10492000 ریال
قیمت : 8394000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان4
مدل : 4
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12244000 ریال
قیمت : 9795000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 10847000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 15108000 ریال
قیمت : 12086000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 8743000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 8743000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13478000 ریال
قیمت : 10782000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9894000 ریال
قیمت : 7915000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11232000 ریال
قیمت : 8986000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 15589000 ریال
قیمت : 12471000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 12073000 ریال
قیمت : 9658000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 7434000 ریال
قیمت : 5947000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 6685000 ریال
قیمت : -6685000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 4051000 ریال
قیمت : 3241000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 14072000 ریال
قیمت : 11258000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 15467000 ریال
قیمت : 12374000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13761000 ریال
قیمت : 11009000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 14868000 ریال
قیمت : 11894000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 12400000 ریال
قیمت : 9920000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 13620000 ریال
قیمت : 10896000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 13866000 ریال
قیمت : 11093000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 14110000 ریال
قیمت : 11288000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 12727000 ریال
قیمت : 10182000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11967000 ریال
قیمت : 9574000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 10664000 ریال
قیمت : 8531000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10277000 ریال
قیمت : 8222000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11148000 ریال
قیمت : 8918000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10278000 ریال
قیمت : 8222000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11148000 ریال
قیمت : 8918000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 14009000 ریال
قیمت : 11207000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7613000 ریال
قیمت : 6090000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8093000 ریال
قیمت : 6474000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8093000 ریال
قیمت : 6474000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11964000 ریال
قیمت : 9571000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12893000 ریال
قیمت : 10314000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 10407000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 10407000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 14816000 ریال
قیمت : 11853000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 10407000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 14816000 ریال
قیمت : 11853000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 10407000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7094000 ریال
قیمت : 5675000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 15470000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 13533000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 15470000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 13533000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 14340000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 12403000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 14340000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 12403000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 14340000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 12403000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 10063000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار R25
80*50 CM5
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 10063000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار R25
120*52CM
قیمت لیست : 17078000 ریال
قیمت : 13662000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 14657000 ریال
قیمت : 11726000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 20350000 ریال
قیمت : 16280000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 18083000 ریال
قیمت : 14466000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 19175000 ریال
قیمت : 15340000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16908000 ریال
قیمت : 13526000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 28734000 ریال
قیمت : 22987000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 32021000 ریال
قیمت : 25617000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکس Rect
75.5*50 CM
قیمت لیست : 21784000 ریال
قیمت : 17427000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 17520000 ریال
قیمت : 14016000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 16899000 ریال
قیمت : 13519000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکس Rect
52.5*50 CM
قیمت لیست : 14678000 ریال
قیمت : 11742000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکس Rect
43*50 CM
قیمت لیست : 11421000 ریال
قیمت : 9137000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکس Rect
39*50 CM
قیمت لیست : 10777000 ریال
قیمت : 8622000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکس Rect
140*50 CM
قیمت لیست : 34981000 ریال
قیمت : 27985000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 24407000 ریال
قیمت : 19526000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
قیمت لیست : 19326000 ریال
قیمت : 15461000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 30610000 ریال
قیمت : 24488000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 14704000 ریال
قیمت : 11763000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان364
مدل : 364
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 10413000 ریال
قیمت : 8330000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان364S
مدل : 364S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 8517000 ریال
قیمت : 6814000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 14636000 ریال
قیمت : 11709000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 14636000 ریال
قیمت : 11709000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان368
مدل : 368
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 10598000 ریال
قیمت : 8478000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان368S
مدل : 368S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 8702000 ریال
قیمت : 6962000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16972000 ریال
قیمت : 13578000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان376S
مدل : 376S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 14556000 ریال
قیمت : 11645000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17843000 ریال
قیمت : 14274000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 6766000 ریال
قیمت : 5413000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 10847000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 10847000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 8743000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7613000 ریال
قیمت : 6090000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 12600000 ریال
قیمت : 10080000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 10407000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 15470000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 13533000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی توکار اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 10063000 ریال

نا موجود

فروش ویژه و تحویل فوری انواع سینک توکار اخوان با بالاترین ٪ تخفیف از فروشگاه مرکزی اخوان.
سینک اخوان توکار در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی.باکسی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر.فانتزی:ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر.نیمه فانتزی:ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.معمولی:ضخامت ورق 0.4 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.صنعتی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 24 سانتیمتر.
طریقه نصب سینک توکار Inset اخوان جم لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک توکار در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد