عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان توکارخرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 6053000 ریال
قیمت : 4267000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 9390000 ریال
قیمت : 6620000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 10957000 ریال
قیمت : 7725000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13520000 ریال
قیمت : 9532000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6895000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6895000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6895000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12253000 ریال
قیمت : 8638000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 8853000 ریال
قیمت : 6241000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 1005000 ریال
قیمت : 709000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12576000 ریال
قیمت : 10690000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 10805000 ریال
قیمت : 7618000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 6758000 ریال
قیمت : 4764000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 6077000 ریال
قیمت : 4284000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3863000 ریال
قیمت : 2723000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 9575000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 10531000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12510000 ریال
قیمت : 8820000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13517000 ریال
قیمت : 9529000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 9955000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 10950000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 11123000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 12626000 ریال
قیمت : 8901000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11390000 ریال
قیمت : 8030000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10709000 ریال
قیمت : 7550000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 9695000 ریال
قیمت : 6835000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 9343000 ریال
قیمت : 6587000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10134000 ریال
قیمت : 7144000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9343000 ریال
قیمت : 6587000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10134000 ریال
قیمت : 7144000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12536000 ریال
قیمت : 8838000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12536000 ریال
قیمت : 8838000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4879000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5187000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4879000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5187000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10706000 ریال
قیمت : 7548000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11275000 ریال
قیمت : 7949000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11538000 ریال
قیمت : 8134000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13260000 ریال
قیمت : 9348000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13257000 ریال
قیمت : 9346000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6449000 ریال
قیمت : 4547000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12210000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 10677000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17320000 ریال
قیمت : 12211000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 10677000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12210000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 10677000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11218000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 9734000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11218000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 9734000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 11319000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13881000 ریال
قیمت : 9786000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 7945000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 8460000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار R25
80*50 CM5
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 7945000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15298000 ریال
قیمت : 10785000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 13123000 ریال
قیمت : 9252000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 12849000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16192000 ریال
قیمت : 11415000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17174000 ریال
قیمت : 12108000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15140000 ریال
قیمت : 10674000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 25717000 ریال
قیمت : 18130000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 28658000 ریال
قیمت : 20204000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکس Rect
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19498000 ریال
قیمت : 13746000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11057000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 10665000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکس Rect
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13140000 ریال
قیمت : 9264000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکس Rect
43*50 CM
قیمت لیست : 10226000 ریال
قیمت : 7209000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکس Rect
39*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 6803000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکس Rect
140*50 CM
قیمت لیست : 31306000 ریال
قیمت : 22071000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 21845000 ریال
قیمت : 15401000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
قیمت لیست : 17299000 ریال
قیمت : 12196000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 27396000 ریال
قیمت : 19314000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 13173000 ریال
قیمت : 9287000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان364
مدل : 364
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 9319000 ریال
قیمت : 6570000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان364S
مدل : 364S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 7623000 ریال
قیمت : 5374000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11267000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان368
مدل : 368
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 9486000 ریال
قیمت : 6688000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان368S
مدل : 368S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5491000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 10722000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان376S
مدل : 376S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9188000 ریال
خرید سینک ظرفشویی توکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11267000 ریال

فروش ویژه و تحویل فوری انواع سینک توکار اخوان با بالاترین ٪ تخفیف از فروشگاه مرکزی اخوان.
سینک اخوان توکار در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی.باکسی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر.فانتزی:ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر.نیمه فانتزی:ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.معمولی:ضخامت ورق 0.4 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.صنعتی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 24 سانتیمتر.
طریقه نصب سینک توکار Inset اخوان جم لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک توکار در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد