عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکارروکارزیرکار


خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5456000 ریال
قیمت : 4037000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8465000 ریال
قیمت : 6264000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 9880000 ریال
قیمت : 7311000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8096000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8096000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8096000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12185000 ریال
قیمت : 9017000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6524000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6524000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6524000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11038000 ریال
قیمت : 8168000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7979000 ریال
قیمت : 5904000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9057000 ریال
قیمت : 6702000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12576000 ریال
قیمت : 9306000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9739000 ریال
قیمت : 7207000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4566000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 5474450 ریال
قیمت : 4106000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3318000 ریال
قیمت : 2455000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10562000 ریال
قیمت : 7816000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9193000 ریال
قیمت : 6803000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103000 ریال
قیمت : 8216000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8225000 ریال
قیمت : 6087000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9322000 ریال
قیمت : 6898000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13145000 ریال
قیمت : 9727000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9971000 ریال
قیمت : 7379000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3414000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3601000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3807000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4301000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4301000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11842000 ریال
قیمت : 8763000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 8336000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9168000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 8340000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9011000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 4735000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5212000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7117000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 101814000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 6950000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10690000 ریال
قیمت : 7911000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7367000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8103000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8231000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 8359000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10266000 ریال
قیمت : 7597000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9652000 ریال
قیمت : 7142000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10478000 ریال
قیمت : 7754000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9881000 ریال
قیمت : 7312000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733000 ریال
قیمت : 6462000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6229000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129000 ریال
قیمت : 6755000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 878000 ریال
قیمت : 659000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458000 ریال
قیمت : 6999000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6756000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6497000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 6999000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4364000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 4654000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 2861000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2462000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3043000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2622000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2133000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8301000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11303000 ریال
قیمت : 8364000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 8880000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4614000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4905000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4614000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4905000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10163000 ریال
قیمت : 7521000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10400000 ریال
قیمت : 7696000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10157000 ریال
قیمت : 7516000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10343000 ریال
قیمت : 7757000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11095000 ریال
قیمت : 8210000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8846000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12694000 ریال
قیمت : 9394000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4592000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4097000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4592000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : نیمه فانتزی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4097000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4592000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4097000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8846000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4299000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4616000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان163
مدل : 163
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12816000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3564000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11207000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17320000 ریال
قیمت : 12817000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11207000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12816000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11207000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 11881000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13881000 ریال
قیمت : 10272000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8339000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 8880000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8339000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15298000 ریال
قیمت : 11321000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13123000 ریال
قیمت : 9711000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16266000 ریال
قیمت : 12037000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14091000 ریال
قیمت : 10427000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15153000 ریال
قیمت : 11213000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 13487000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16192000 ریال
قیمت : 11982000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17174000 ریال
قیمت : 12709000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15140000 ریال
قیمت : 11204000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25717000 ریال
قیمت : 19031000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28658000 ریال
قیمت : 21207000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19498000 ریال
قیمت : 14429000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11605000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11194000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13140000 ریال
قیمت : 9855000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10226000 ریال
قیمت : 7567000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31306000 ریال
قیمت : 23166000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21845000 ریال
قیمت : 16165000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17299000 ریال
قیمت : 12801000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27396000 ریال
قیمت : 20273000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13173000 ریال
قیمت : 9748000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14016000 ریال
قیمت : 10372000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364
مدل : 364
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9319000 ریال
قیمت : 6896000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364S
مدل : 364S
نوع : توکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7623000 ریال
قیمت : 5641000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11827000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان368
مدل : 368
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9486000 ریال
قیمت : 7020000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان368S
مدل : 368S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5764000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6659000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان372S
مدل : 372S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5403000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 11254000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان376S
مدل : 376S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9644000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان378S
مدل : 378S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11827000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10345000 ریال
قیمت : 7655000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی باکسی
72*40 CM
قیمت لیست : 13325000 ریال
قیمت : 9861000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12332000 ریال
قیمت : 9126000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5475000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 4685000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9153000 ریال
قیمت : 6773000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8596000 ریال
قیمت : 6361000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7262000 ریال
قیمت : 5374000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6173000 ریال
قیمت : 4568000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17498000 ریال
قیمت : 12949000 ریال

فروش ویژه سینک ظرفشویی اخوان با تحویل فوری و در فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع سینک های استیل زیر کروینی،توکار،روکار اخوان در مدل های باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.

مشخصات مدل های سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
سینک باکسی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 20 CM.
سینک فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.8 ML با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM.
سینک نیمه فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک معمولی:دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک صنعتی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM.

طریقه نصب سینک های آشپزخانه اخوان

سینک زیر کروینیUndermount:لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی.سینک توکارInset:لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد,سینک روکارOutset:لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد
مشخصات استنلس استیل سینک اخوان جم

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

تعداد لگن و سینی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان با ابعاد های مختلف دارای لگن ها و سینه:تک سینی همراه با میوه شور،یک لگنه،یک لگنه همراه با میوه شور،یک لگنه تک سینی،یک لگنه همراه با میوه شور تک سینی،دو لگنه،دو لگنه تک سینی،دو لگنه تک سینی همراه با میوه شور،دو لگنه دو سینی در ابعاد مختلف


TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد