عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 601S
مدل : 601S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40980000 ریال
قیمت : 40980000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 601
مدل : 601
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50220000 ریال
قیمت : 50220000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 600S
مدل : 600S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40984000 ریال
قیمت : 40984000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 600
مدل : 600
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50220000 ریال
قیمت : 50220000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30040000 ریال
قیمت : 30040000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 34744000 ریال
قیمت : 34744000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 501S
مدل : 501S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27359000 ریال
قیمت : 27359000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 501
مدل : 501
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32060000 ریال
قیمت : 32060000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 500S
مدل : 500S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 27660000 ریال
قیمت : 27660000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 500
مدل : 500
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32360000 ریال
قیمت : 32360000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی
71*40 CM
قیمت لیست : 38937000 ریال
قیمت : 38937000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی
34*18 CM
قیمت لیست : 13710000 ریال
قیمت : 13710000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 16014000 ریال
قیمت : 16014000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 18932680 ریال
قیمت : 18933000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی
38*40 CM
قیمت لیست : 20282000 ریال
قیمت : 20282000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی
34*40 CM
قیمت لیست : 16470000 ریال
قیمت : 16470000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی
60*40 CM
قیمت لیست : 27390000 ریال
قیمت : 27390000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 29610000 ریال
قیمت : 29610000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 22950000 ریال
قیمت : 22950000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 385S
مدل : 385S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 18950000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 385
مدل : 385
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 22740000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 384S
مدل : 384S
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 18950000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 384
مدل : 384
نوع : توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 22740000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 380
مدل : 380
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 35300000 ریال
قیمت : 35300000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 39560000 ریال
قیمت : 39560000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 376S
مدل : 376S
نوع : R25
80*50 CM
قیمت لیست : 28920000 ریال
قیمت : 28920000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 376
مدل : 376
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 33570000 ریال
قیمت : 33570000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 16280000 ریال
قیمت : 16280000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20070000 ریال
قیمت : 20070000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 17364000 ریال
قیمت : 17364000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21160000 ریال
قیمت : 21160000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 368S
مدل : 368S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18950000 ریال
قیمت : 18950000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 368
مدل : 368
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 22740000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 364S
مدل : 364S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20223000 ریال
قیمت : 20223000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 364
مدل : 364
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23370000 ریال
قیمت : 23370000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30900400 ریال
قیمت : 30900000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 360
مدل : 360
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 29020000 ریال
قیمت : 29020000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 358
مدل : 358
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 32480000 ریال
قیمت : 32480000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 354
مدل : 354
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 61070000 ریال
قیمت : 61070000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 350
مدل : 350
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 38492000 ریال
قیمت : 38492000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 348
مدل : 348
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 48660000 ریال
قیمت : 48660000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 346
مدل : 346
نوع : توکار
140*50 CM
قیمت لیست : 69810000 ریال
قیمت : 69810000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 344
مدل : 344
نوع : توکار
39*50 CM
قیمت لیست : 21393000 ریال
قیمت : 21393000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 342
مدل : 342
نوع : توکار
43*50 CM
قیمت لیست : 22680000 ریال
قیمت : 22680000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 340
مدل : 340
نوع : توکار
52.5*50 CM
قیمت لیست : 29195000 ریال
قیمت : 29195000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 338
مدل : 338
نوع : توکار
65*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 34880000 ریال
قیمت : 34880000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 334
مدل : 334
نوع : توکار
75.5*50 CM
قیمت لیست : 43410000 ریال
قیمت : 43410000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 332
مدل : 332
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 63890000 ریال
قیمت : 63890000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 330
مدل : 330
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 57320000 ریال
قیمت : 57320000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 328S
مدل : 328S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 27320000 ریال
قیمت : 27320000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 328
مدل : 328
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 31970000 ریال
قیمت : 31970000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 326S
مدل : 326S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 33562000 ریال
قیمت : 33562000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 326
مدل : 326
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 37960000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 325S
مدل : 325S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 37960000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 42350000 ریال
قیمت : 42350000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 324S
مدل : 324S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 35920000 ریال
قیمت : 35920000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 324
مدل : 324
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40310000 ریال
قیمت : 40310000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 33443000 ریال
قیمت : 33443000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32490000 ریال
قیمت : 32490000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 318S
مدل : 318S
نوع : توکار
120*52 CM
قیمت لیست : 30332000 ریال
قیمت : 30332000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 318
مدل : 318
نوع : توکار
120*CM 52
قیمت لیست : 34990000 ریال
قیمت : 34990000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 316
مدل : 316
نوع : توکار
80*50 CM5
قیمت لیست : 24830000 ریال
قیمت : 24830000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 314
مدل : 314
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24823000 ریال
قیمت : 24823000 ریال

در حال تولید
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 310S
مدل : 310S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30810000 ریال
قیمت : 30810000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 310
مدل : 310
نوع : R25
100*50 CM
قیمت لیست : 35462000 ریال
قیمت : 35462000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 308S
مدل : 308S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30810000 ریال
قیمت : 30810000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 308
مدل : 308
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35462000 ریال
قیمت : 35462000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 306S
مدل : 306S
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 30810000 ریال
قیمت : 30810000 ریال

در حال تولید
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37152000 ریال
قیمت : 37152000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 306
مدل : 306
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 35461000 ریال
قیمت : 35461000 ریال

در حال تولید
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 304S
مدل : 304S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 304
مدل : 304
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38286000 ریال
قیمت : 38286000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 302S
مدل : 302S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال

در حال تولید
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 302
مدل : 302
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38290000 ریال
قیمت : 38290000 ریال

در حال تولید
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 300S
مدل : 300S
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33640000 ریال
قیمت : 33640000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 300
مدل : 300
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 38290000 ریال
قیمت : 38290000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 166SP
مدل : 166SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16750000 ریال
قیمت : 16750000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 165SP
مدل : 165SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16910000 ریال
قیمت : 16910000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 164
مدل : 164
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 15080000 ریال
قیمت : 15080000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 13480000 ریال
قیمت : 13480000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27460000 ریال
قیمت : 27460000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16050000 ریال
قیمت : 16050000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 161
مدل : 161
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14950000 ریال
قیمت : 14950000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 160
مدل : 160
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24582000 ریال
قیمت : 24582000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28025015 ریال
قیمت : 28025000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 159
مدل : 159
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25520000 ریال
قیمت : 25520000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 157
مدل : 157
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20720000 ریال
قیمت : 20720000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 158
مدل : 158
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20720000 ریال
قیمت : 20720000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 14620000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 14620000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13700000 ریال
قیمت : 13700000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 15350000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27462000 ریال
قیمت : 27462000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 29100000 ریال
قیمت : 29100000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 147
مدل : 147
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25520000 ریال
قیمت : 25520000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27458000 ریال
قیمت : 27458000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 145
مدل : 145
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 25520000 ریال
قیمت : 25520000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26080000 ریال
قیمت : 26080000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 141
مدل : 141
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24440000 ریال
قیمت : 24440000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 139
مدل : 139
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22650000 ریال
قیمت : 22650000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 136NEW-CR-SP
مدل : 136NEW-CR-SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 17060000 ریال
قیمت : 17060000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 136
مدل : 136
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16040000 ریال
قیمت : 16040000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 28170000 ریال
قیمت : 28170000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 26495000 ریال
قیمت : 26495000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 10270000 ریال
قیمت : 10270000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 11670000 ریال
قیمت : 11670000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 9760000 ریال
قیمت : 9760000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 11060000 ریال
قیمت : 11060000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16182000 ریال
قیمت : 16182000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 112
مدل : 112
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20274353 ریال
قیمت : 20274000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 109
مدل : 109
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19892000 ریال
قیمت : 19892000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 108
مدل : 108
نوع : توکار
100*52 CM
قیمت لیست : 20640000 ریال
قیمت : 20640000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23240000 ریال
قیمت : 23240000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24610000 ریال
قیمت : 24610000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 73
مدل : 73
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 22694000 ریال
قیمت : 22694000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 72
مدل : 72
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 24110000 ریال
قیمت : 24110000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 60
مدل : 60
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23990000 ریال
قیمت : 23990000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 17422000 ریال
قیمت : 17422000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 12040000 ریال
قیمت : 12040000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23410000 ریال
قیمت : 23410000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 19360000 ریال
قیمت : 19360000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27440000 ریال
قیمت : 27440000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 24820000 ریال
قیمت : 24820000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 22
مدل : 22
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 7840000 ریال
قیمت : 7840000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 21
مدل : 21
نوع : توکار
43 CM
قیمت لیست : 12940000 ریال
قیمت : 12940000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 14970000 ریال
قیمت : 14970000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 18
مدل : 18
نوع : توکار
120*44 CM
قیمت لیست : 22860000 ریال
قیمت : 22860000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 15
مدل : 15
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 21330000 ریال
قیمت : 21330000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 14
مدل : 14
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 18774000 ریال
قیمت : 18774000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 12
مدل : 12
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 2609000 ریال
قیمت : 2609000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 8
مدل : 8
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 28660000 ریال
قیمت : 28660000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 6
مدل : 6
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 25640000 ریال
قیمت : 25640000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 4
مدل : 4
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 23200000 ریال
قیمت : 23200000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 2
مدل : 2
نوع : توکار
62*50 CM
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 11662665 ریال
قیمت : 11663000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 21139453 ریال
قیمت : 21139000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 23253399 ریال
قیمت : 23253000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 10
مدل : 10
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20720000 ریال
قیمت : 20720000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 16
مدل : 16
نوع : توکار
138*50 CM
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27440000 ریال
قیمت : 27440000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 27440000 ریال
قیمت : 27440000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21610000 ریال
قیمت : 21610000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26240000 ریال
قیمت : 26240000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 32
مدل : 32
نوع : روکار
80*60 CM
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 33
مدل : 33
نوع : روکار
140*60 CM
قیمت لیست : 29450000 ریال
قیمت : 29450000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 11420000 ریال
قیمت : 11420000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 25383389 ریال
قیمت : 25383000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 43
مدل : 43
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 24133626 ریال
قیمت : 24134000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 44
مدل : 44
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 26543159 ریال
قیمت : 26543000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 47
مدل : 47
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 24158146 ریال
قیمت : 24158000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 49
مدل : 49
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 26102178 ریال
قیمت : 26102000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 19700000 ریال
قیمت : 19700000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 20612664 ریال
قیمت : 20613000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 57
مدل : 57
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 29483511 ریال
قیمت : 29484000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 59
مدل : 59
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20128820 ریال
قیمت : 20129000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 65
مدل : 65
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 21332665 ریال
قیمت : 21333000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 67
مدل : 67
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23466317 ریال
قیمت : 23466000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 69
مدل : 69
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 23831958 ریال
قیمت : 23832000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 71
مدل : 71
نوع : توکار
84*50 CM
قیمت لیست : 24199774 ریال
قیمت : 24200000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 19569253 ریال
قیمت : 19569000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 111
مدل : 111
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18820942 ریال
قیمت : 18821000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 113
مدل : 113
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 19892000 ریال
قیمت : 19892000 ریال
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 114
مدل : 114
نوع : توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20550000 ریال
قیمت : 20550000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 115
مدل : 115
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19761000 ریال
قیمت : 19761000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21288000 ریال
قیمت : 21288000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14450000 ریال
قیمت : 14450000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 127
مدل : 127
نوع : روکار
120*50 CM
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 15278000 ریال
قیمت : 15278000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار
116*50 CM
قیمت لیست : 16240000 ریال
قیمت : 16240000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 140
مدل : 140
نوع : توکار
80*50 CM
قیمت لیست : 22738000 ریال
قیمت : 22738000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 142
مدل : 142
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 22725000 ریال
قیمت : 22725000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 143
مدل : 143
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 23144000 ریال
قیمت : 23144000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27460000 ریال
قیمت : 27460000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 15350000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13697000 ریال
قیمت : 13697000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 156
مدل : 156
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29730000 ریال
قیمت : 29730000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 34430000 ریال
قیمت : 34430000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی
34*34 CM
قیمت لیست : 14100000 ریال
قیمت : 14100000 ریال

نا موجود
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
خرید و قیمت سینک ظرفشویی انواع روکار، توکار و زیرکار - اخوان جم 382
مدل : 382
نوع : توکار
46*51 CM
قیمت لیست : 23044000 ریال
قیمت : 23044000 ریال

نا موجود

می دانیم که امروزه توجه اکثر افراد بر دکوراسیون و وسایل آشپزخانه ها جلب می شود. پس باید برای هر چه زیباتر دیده شدن آن، از وسایل شکیل و زیبا استفاده کنیم. یکی از این وسایل که درواقع تمیزی یک آشپزخانه را به رخ می کشد سینک اخوان است.که در سه نوع تو کار، رو کار و زیر کابینتی در اختیارتان قرار دارد، تمامی ویژگی های یک سینک ظرفشویی مرغوب را با خود به همراه دارد.
وقتی از ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان صحبت می کنیم، منظورمان دوام بالا، کیفیت بی نظیر و همچنین رعایت پارامترهای مرتبط با مسائل بهداشتی است. جالب است بدانید که جنس سینک های آشپزخانه از جنس استینلس استیل است.
قیمت سینک ظرفشویی اخوان تنوعی زیادی دارد و بیش از 700 نوع چون باکسی، صنعتی، فانتزی، معمولی و... عرضه بازار میشود .
کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.
محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
کلیه سینک اخوان با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده در وب سایت اخوان ارائه میگردد.
یکی از این سینک ها سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 147NEW است که ما آن را به شما پیشنهاد میکنیم .

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

انواع مدل سینک ظرفشویی و تنوع در نصب آن

نصب سینک اخوان به سه روش گوناگون و بر اساس نیاز افراد و شرایط آشپزخانه انجام می شود. این روش ها شامل موارد زیر است:
- سینک زیرکار ( زیرکروینی )
این مدل سینک زیر سنگ نصب میشود و از جدید ترین تولیدات محصولات جدید گروهی صنعتی اخوان جم است .
- سینک تو کار
یکی از پر طرفدار ترین سینک های آشپزخانه، سینک ظرفشویی تو کار است. در این نوع سینک با فاصله چند سانتی متری از پیشخوان یا کانتر، سینک ا در داخل آن نصب می کنند. یعنی نصاب سینک ظرفشویی، سینک را با گیره هایی به قسمت انتهایی کانتر وصل می کنند.
- سینک روکار
به سینک هایی که لبه آن ها روی پیشخوان یا صفحه قرار می گیرد، سینک ظرفشویی رو کار می گویند. سینک ظرفشویی رو کار که بر روی سطح کانتر نصب می شود، نسبت به سایر مدل های سینک ظرفشویی ارزان تر است.
از سوی دیگه باید بدانید که سینک اخوان دارای 10 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک R16 :
سینک طرفشویی سری R16 جدیدترین تولیدات اخوان میباشد و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق لگن 20 سانت با طراحی روز و منحصر به فرد به فروش میرسد.

• سینک R70 :
سینک ظرفشویی سری R70 جدید ترین و خاص ترین سینک های تولید شده شرکت اخوان است و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق 20 سانتی متر آماده خرید میباشد.

• سینک R0 (Rect) :
با لگن چهارگوش که شما می توانید مدرن ترین و خاص ترین سینک های از این سری انتخاب نمایید و دارای ضخامت ورق 1 است و عمق لگن 20 CM دارد.

• سینک زیرکابنتی :
این مدل سینک ظرفشویی به نام زیر کُرین هم شناخته می شوند، لگن های چهارگوشی که نحوه نصب آنها از زیر رویه ی کابینت می باشد دارای ورق 1 میلیمیتر میباشد و با عمق لگن 20 سانتی متر عرضه باشد میشود.

• سینک R25 :
این نوع سینک دارای ضخامت ورق 0.8 % با عمق لگن 20 سانتی متر می توانید از مدل های متنوع و مدرن این دسته سینک ها انتخاب نمایید.

• سینک سری 300 :
سینک هایی که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با ورق فوق کشش تولید شد اند و دارای ضخامت ورق 7 % با عمق لگن 15.5 سانتی متر عرضه بازار میشود

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.

•سینک معمولی :
سینک هایی با ابعاد بزرگ اما با ورق ضخامت کمتر و قیمت سینک ارزان تر انتخاب نمایید، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM است.

•سینک صنعتی :
و در نهایت هم سینک صنعتی است سینک های مخصوص آشپزخانه های صنعتی ، رستوران ها، هتل ها و ... که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 30 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد.جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استنلس استیل سینک آشپزخانه اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
شيركواحمدي (1398-11-14)

سلام خسته نباشيد راستي جنساتون خيلي خيلي گرونه


پاسخ کارشناسان:
سلام وقت بخیر
محصولات تا جای امکان با تخفیف ویژه عرضه میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید .
02133531664 - 02133531641

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش سه شنبه 01/11/11). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد