عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5456000 ریال
قیمت : 4092000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8465000 ریال
قیمت : 6349000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 9880000 ریال
قیمت : 7410000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8205000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8205000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8205000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12185000 ریال
قیمت : 9139000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6612000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6612000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6612000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11038000 ریال
قیمت : 8279000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7979000 ریال
قیمت : 5984000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9057000 ریال
قیمت : 6793000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12576000 ریال
قیمت : 9432000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9739000 ریال
قیمت : 7304000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4566000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 5474450 ریال
قیمت : 4106000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3318000 ریال
قیمت : 2489000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10562000 ریال
قیمت : 7922000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8777000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8777000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8777000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9193000 ریال
قیمت : 6895000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103000 ریال
قیمت : 8327000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8225000 ریال
قیمت : 6169000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9322000 ریال
قیمت : 6992000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13145000 ریال
قیمت : 9859000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9971000 ریال
قیمت : 7478000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3460000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3650000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3858000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11842000 ریال
قیمت : 8882000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 8449000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9292000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 8453000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9133000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 4799000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5282000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7213000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 103190000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7044000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10690000 ریال
قیمت : 8018000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7467000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8212000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8342000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 8472000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10266000 ریال
قیمت : 7700000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9652000 ریال
قیمت : 7239000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10478000 ریال
قیمت : 7859000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9881000 ریال
قیمت : 7411000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733000 ریال
قیمت : 6550000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129000 ریال
قیمت : 6847000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 878000 ریال
قیمت : 659000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458000 ریال
قیمت : 7094000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6847000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6585000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7094000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4423000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 4717000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 2899000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2495000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3084000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2658000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2162000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8413000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11303000 ریال
قیمت : 8477000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4676000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4676000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7238000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10163000 ریال
قیمت : 7622000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10400000 ریال
قیمت : 7800000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10157000 ریال
قیمت : 7618000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10343000 ریال
قیمت : 7757000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11095000 ریال
قیمت : 8321000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8966000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12694000 ریال
قیمت : 9521000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : نیمه فانتزی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8966000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4357000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4678000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5447000 ریال
قیمت : 4085000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12989000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3612000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11359000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17320000 ریال
قیمت : 12990000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11359000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12989000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11359000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10355000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10355000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم310
مدل : 310
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 12042000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13881000 ریال
قیمت : 10411000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم312
مدل : 312
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8452000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8452000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15298000 ریال
قیمت : 11474000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13123000 ریال
قیمت : 9842000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16266000 ریال
قیمت : 12200000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14091000 ریال
قیمت : 10568000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15153000 ریال
قیمت : 11365000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 13669000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16192000 ریال
قیمت : 12144000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17174000 ریال
قیمت : 12881000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15140000 ریال
قیمت : 11355000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25717000 ریال
قیمت : 19288000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28658000 ریال
قیمت : 21494000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19498000 ریال
قیمت : 14624000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11762000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11345000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13140000 ریال
قیمت : 9855000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10226000 ریال
قیمت : 7670000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7238000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31306000 ریال
قیمت : 23480000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21845000 ریال
قیمت : 16384000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17299000 ریال
قیمت : 12974000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27396000 ریال
قیمت : 20547000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13173000 ریال
قیمت : 9880000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14016000 ریال
قیمت : 10512000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 9319000 ریال
قیمت : 6989000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7623000 ریال
قیمت : 5717000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم380S
مدل : 380S
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11987000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9486000 ریال
قیمت : 7115000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5842000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6749000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5477000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 11406000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9775000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم378S
مدل : 378S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11987000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10345000 ریال
قیمت : 7759000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی باکسی
72*40 CM
قیمت لیست : 13325000 ریال
قیمت : 9994000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12332000 ریال
قیمت : 9249000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5549000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 4748000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9153000 ریال
قیمت : 6865000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8596000 ریال
قیمت : 6447000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7262000 ریال
قیمت : 5447000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6173000 ریال
قیمت : 4630000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17498000 ریال
قیمت : 13124000 ریال

فروش ویژه انواع سینک ظرفشویی اخوان در جشنواره دی ماه - 10 سال خدمات پس ار فروش ( ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل ) انتخاب از فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع سینک های استیل زیر کروینی،توکار،روکار اخوان در مدل های باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.

مشخصات مدل های سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
سینک باکسی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 20 CM.
سینک فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.8 ML با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM.
سینک نیمه فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک معمولی:دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک صنعتی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM.

طریقه نصب سینک های آشپزخانه اخوان

سینک زیر کروینیUndermount:لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی.سینک توکارInset:لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد,سینک روکارOutset:لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد
مشخصات استنلس استیل سینک اخوان جم

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

تعداد لگن و سینی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان با ابعاد های مختلف دارای لگن ها و سینه:تک سینی همراه با میوه شور،یک لگنه،یک لگنه همراه با میوه شور،یک لگنه تک سینی،یک لگنه همراه با میوه شور تک سینی،دو لگنه،دو لگنه تک سینی،دو لگنه تک سینی همراه با میوه شور،دو لگنه دو سینی در ابعاد مختلف

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد