عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جم

توکار روکارزیرکار


خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 10492000 ریال
قیمت : 9758000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 4
مدل : 4
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12244000 ریال
قیمت : 11387000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 11932000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 15108000 ریال
قیمت : 14050000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 10164000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 10164000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13478000 ریال
قیمت : 12535000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9894000 ریال
قیمت : 9201000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11232000 ریال
قیمت : 10446000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 15589000 ریال
قیمت : 14498000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 12073000 ریال
قیمت : 11228000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 7434000 ریال
قیمت : 6914000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 6685000 ریال
قیمت : 6217000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 4051000 ریال
قیمت : 3767000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 13094000 ریال
قیمت : 12177000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 13490000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 13490000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 13490000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11399000 ریال
قیمت : 10601000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 13557000 ریال
قیمت : 12608000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10199000 ریال
قیمت : 9485000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 11397000 ریال
قیمت : 10599000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 16100000 ریال
قیمت : 14973000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 12361000 ریال
قیمت : 11496000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 5634000 ریال
قیمت : 5240000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5942000 ریال
قیمت : 5526000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6281000 ریال
قیمت : 5841000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7097000 ریال
قیمت : 5678000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 14072000 ریال
قیمت : 11258000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 15467000 ریال
قیمت : 12374000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13761000 ریال
قیمت : 11009000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 14868000 ریال
قیمت : 11894000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 7812000 ریال
قیمت : 1562000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 8600000 ریال
قیمت : 7998000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11945000 ریال
قیمت : 9556000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 17130000 ریال
قیمت : 13704000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11666000 ریال
قیمت : 9333000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13233000 ریال
قیمت : 10586000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 12400000 ریال
قیمت : 9920000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 13620000 ریال
قیمت : 10896000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 13866000 ریال
قیمت : 11093000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 14110000 ریال
قیمت : 11288000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 12727000 ریال
قیمت : 11836000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11967000 ریال
قیمت : 11129000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12989000 ریال
قیمت : 12080000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 12252000 ریال
قیمت : 11394000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 10664000 ریال
قیمت : 9918000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10277000 ریال
قیمت : 9558000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11148000 ریال
قیمت : 10368000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10721000 ریال
قیمت : 9971000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11549000 ریال
قیمت : 10741000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10278000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11148000 ریال
قیمت : 10368000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10721000 ریال
قیمت : 9971000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11549000 ریال
قیمت : 10741000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7200000 ریال
قیمت : 6696000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7680000 ریال
قیمت : 7142000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4721000 ریال
قیمت : 4391000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 4062000 ریال
قیمت : 3778000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5021000 ریال
قیمت : 4670000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی.
80*60 CM
قیمت لیست : 4327000 ریال
قیمت : 4024000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 4883000 ریال
قیمت : 4639000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 14009000 ریال
قیمت : 13028000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14886000 ریال
قیمت : 13844000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7613000 ریال
قیمت : 7080000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8093000 ریال
قیمت : 7526000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136NEW CR SP
مدل : 136NEW CR SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8093000 ریال
قیمت : 7526000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11964000 ریال
قیمت : 11127000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12893000 ریال
قیمت : 11990000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 13756000 ریال
قیمت : 12793000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 12098000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 13011000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 12098000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 14816000 ریال
قیمت : 13779000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 13011000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7577000 ریال
قیمت : 7047000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6761000 ریال
قیمت : 6288000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7577000 ریال
قیمت : 6668000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 153SP
مدل : 153SP
نوع : نیمه فانتزی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 6761000 ریال
قیمت : 5950000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7577000 ریال
قیمت : 6668000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6761000 ریال
قیمت : 5950000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 12098000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 14816000 ریال
قیمت : 13779000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 12098000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7094000 ریال
قیمت : 6597000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7617000 ریال
قیمت : 7084000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 13011000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 163
مدل : 163
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 6652000 ریال
قیمت : 6186000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 300
مدل : 300
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 17984000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 5413000 ریال
قیمت : 5034000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 300S
مدل : 300S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 15732000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 304
مدل : 304
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 17984000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 304S
مدل : 304S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 15732000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 306
مدل : 306
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 15236000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 306S
مدل : 306S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 13644000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 308
مدل : 308
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 15774000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 308S
مدل : 308S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 13644000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 310
مدل : 310
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17925000 ریال
قیمت : 16670000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 310S
مدل : 310S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15504000 ریال
قیمت : 14419000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 312
مدل : 312
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 11698000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 316
مدل : 316
نوع : توکار R25
80*50 CM5
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 11698000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 318
مدل : 318
نوع : توکار R25
120*52CM
قیمت لیست : 17078000 ریال
قیمت : 15883000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 318S
مدل : 318S
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 14657000 ریال
قیمت : 13631000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 320
مدل : 320
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 18161000 ریال
قیمت : 15982000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 320S
مدل : 320S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 15739000 ریال
قیمت : 14637000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 15732000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 324
مدل : 324
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 20350000 ریال
قیمت : 18926000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 324S
مدل : 324S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 18083000 ریال
قیمت : 16817000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 326
مدل : 326
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 19175000 ریال
قیمت : 17833000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 326S
مدل : 326S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16908000 ریال
قیمت : 15724000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 330
مدل : 330
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 28734000 ریال
قیمت : 26723000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 332
مدل : 332
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 32021000 ریال
قیمت : 29780000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 334
مدل : 334
نوع : توکار باکس Rect
75.5*50 CM
قیمت لیست : 21784000 ریال
قیمت : 20259000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 17520000 ریال
قیمت : 16294000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 16899000 ریال
قیمت : 15716000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 340
مدل : 340
نوع : توکار باکس Rect
52.5*50 CM
قیمت لیست : 14678000 ریال
قیمت : 13651000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 342
مدل : 342
نوع : توکار باکس Rect
43*50 CM
قیمت لیست : 11421000 ریال
قیمت : 10622000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 344
مدل : 344
نوع : توکار باکس Rect
39*50 CM
قیمت لیست : 10777000 ریال
قیمت : 10023000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 346
مدل : 346
نوع : توکار باکس Rect
140*50 CM
قیمت لیست : 34981000 ریال
قیمت : 32532000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 348
مدل : 348
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 24407000 ریال
قیمت : 22699000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 350
مدل : 350
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
قیمت لیست : 19326000 ریال
قیمت : 17973000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 354
مدل : 354
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 30610000 ریال
قیمت : 28467000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 358
مدل : 358
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 360
مدل : 360
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 14704000 ریال
قیمت : 13675000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 362
مدل : 362
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 15645000 ریال
قیمت : 14550000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 364
مدل : 364
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 10413000 ریال
قیمت : 9684000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 364S
مدل : 364S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 8517000 ریال
قیمت : 7495000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 14636000 ریال
قیمت : 13172000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 14636000 ریال
قیمت : 13611000 ریال

در حال تولید
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 368
مدل : 368
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 10598000 ریال
قیمت : 9856000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 368S
مدل : 368S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 8702000 ریال
قیمت : 8093000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 372
مدل : 372
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 10054000 ریال
قیمت : 9350000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 372S
مدل : 372S
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 8157000 ریال
قیمت : 7586000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 376
مدل : 376
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16972000 ریال
قیمت : 15784000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 376S
مدل : 376S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 14556000 ریال
قیمت : 13537000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 378
مدل : 378
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 19976000 ریال
قیمت : 18578000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 378
مدل : 378
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 19976000 ریال
قیمت : 18578000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 380
مدل : 380
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17843000 ریال
قیمت : 16594000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 11554000 ریال
قیمت : 10745000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی Under Counter
72*40 CM
قیمت لیست : 14885000 ریال
قیمت : 13843000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی Under Counter
60*40 CM
قیمت لیست : 13775000 ریال
قیمت : 12811000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*40 CM
قیمت لیست : 8363000 ریال
قیمت : 7778000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*34 CM
قیمت لیست : 7148000 ریال
قیمت : 6648000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی Under Counter
38*40 CM .
قیمت لیست : 10222000 ریال
قیمت : 9506000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*40 CM
قیمت لیست : 9595000 ریال
قیمت : 8923000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*34 CM
قیمت لیست : 8107000 ریال
قیمت : 7540000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 6896000 ریال
قیمت : 6413000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی Under Counter
71*40 CM
قیمت لیست : 19548000 ریال
قیمت : 18180000 ریال
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 6766000 ریال
قیمت : 5954000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 12610000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13559000 ریال
قیمت : 12610000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10929000 ریال
قیمت : 10164000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7097000 ریال
قیمت : 6245000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 14459000 ریال
قیمت : 12724000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7613000 ریال
قیمت : 7080000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 12600000 ریال
قیمت : 11718000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 12592000 ریال
قیمت : 11711000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 12823000 ریال
قیمت : 11925000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 12311000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13009000 ریال
قیمت : 11448000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 302
مدل : 302
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 19338000 ریال
قیمت : 17017000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 302S
مدل : 302S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 14886000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی انواع سینک ظرفشویی اخوان جم استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 314
مدل : 314
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12579000 ریال
قیمت : 11070000 ریال

نا موجود

می دانیم که امروزه توجه اکثر افراد بر دکوراسیون و وسایل آشپزخانه ها جلب می شود. پس باید برای هر چه زیباتر دیده شدن آن، از وسایل شکیل و زیبا استفاده کنیم. یکی از این وسایل که درواقع تمیزی یک آشپزخانه را به رخ می کشد، سینک ظرفشویی است.سینک اخوان که در سه نوع تو کار، رو کار و زیر کابینتی در اختیارتان قرار دارد، تمامی ویژگی های یک سینک ظرفشویی مرغوب را با خود به همراه دارد.
وقتی از ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان صحبت می کنیم، منظورمان دوام بالا، کیفیت بی نظیر و همچنین رعایت پارامترهای مرتبط با مسائل بهداشتی است. جالب است بدانید که جنس سینک های ظرفشویی اخوان از جنس استینلس استیل است. سینک های ظرفشویی اخوان تنوعی بیش از 700 نوع چون باکسی، صنعتی، فانتزی، معمولی و... دارد.
کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.
محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

انواع سینک اخوان و تنوع در نصب آن

انواع سینک اخوان و تنوع در نصب آن
نصب سینک اخوان به سه روش گوناگون و بر اساس نیاز افراد و شرایط آشپزخانه انجام می شود. این روش ها شامل موارد زیر است:
• نصب سینک توکار
• نصب سینک اخوان روکار
• نصب سینک اخوان زیر کار
از سوی دیگه باید بدانید که سینک اخوان دارای 5 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.
• سینک باکسی:
این نوع سینک دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM. دارد.
• سینک فانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.
• سینک نیمه فانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.
• سینک معمولی:
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM. است.
• سینک صنعتی:
و در نهایت هم سینک صنعتی است که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد.جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

با ویژگی های سینک زیرکار اخوان آشنا شوید

از ویژگی های اخوان سینک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

2- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

3- لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

4- براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

5- تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

6- مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

7- قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد