عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکارروکارزیر کروینی


سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5456000 ریال
قیمت : 4092000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8465000 ریال
قیمت : 6349000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 9880000 ریال
قیمت : 7410000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8205000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8205000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8205000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12185000 ریال
قیمت : 9139000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6612000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6612000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6612000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11038000 ریال
قیمت : 8279000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7979000 ریال
قیمت : 5984000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9057000 ریال
قیمت : 6793000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12576000 ریال
قیمت : 9432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9739000 ریال
قیمت : 7304000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4566000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 5474450 ریال
قیمت : 4106000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3318000 ریال
قیمت : 2489000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10562000 ریال
قیمت : 7922000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8777000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8777000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8777000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9193000 ریال
قیمت : 6895000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103000 ریال
قیمت : 8327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8225000 ریال
قیمت : 6169000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9322000 ریال
قیمت : 6992000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13145000 ریال
قیمت : 9859000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9971000 ریال
قیمت : 7478000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3460000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3650000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3858000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11842000 ریال
قیمت : 8882000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 8449000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9292000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 8453000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9133000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 4799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5282000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7213000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 103190000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7044000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10690000 ریال
قیمت : 8018000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7467000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8212000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8342000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 8472000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10266000 ریال
قیمت : 7700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9652000 ریال
قیمت : 7239000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10478000 ریال
قیمت : 7859000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9881000 ریال
قیمت : 7411000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733000 ریال
قیمت : 6550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129000 ریال
قیمت : 6847000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 878000 ریال
قیمت : 659000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458000 ریال
قیمت : 7094000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6847000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6585000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7094000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4423000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 4717000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 2899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2495000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3084000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2658000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2162000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8413000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11303000 ریال
قیمت : 8477000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7238000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10163000 ریال
قیمت : 7622000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10400000 ریال
قیمت : 7800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10157000 ریال
قیمت : 7618000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10343000 ریال
قیمت : 7757000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11095000 ریال
قیمت : 8321000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8966000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12694000 ریال
قیمت : 9521000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8966000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4357000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4678000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان163
مدل : 163
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12989000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11359000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17320000 ریال
قیمت : 12990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11359000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12989000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11359000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10355000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10355000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 12042000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13881000 ریال
قیمت : 10411000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8452000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8452000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15298000 ریال
قیمت : 11474000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13123000 ریال
قیمت : 9842000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16266000 ریال
قیمت : 12200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14091000 ریال
قیمت : 10568000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15153000 ریال
قیمت : 11365000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 13669000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16192000 ریال
قیمت : 12144000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17174000 ریال
قیمت : 12881000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15140000 ریال
قیمت : 11355000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25717000 ریال
قیمت : 19288000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28658000 ریال
قیمت : 21494000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19498000 ریال
قیمت : 14624000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11762000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11345000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13140000 ریال
قیمت : 9855000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10226000 ریال
قیمت : 7670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7238000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31306000 ریال
قیمت : 23480000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21845000 ریال
قیمت : 16384000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17299000 ریال
قیمت : 12974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27396000 ریال
قیمت : 20547000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13173000 ریال
قیمت : 9880000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14016000 ریال
قیمت : 10512000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364
مدل : 364
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9319000 ریال
قیمت : 6989000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364S
مدل : 364S
نوع : توکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7623000 ریال
قیمت : 5717000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان368
مدل : 368
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9486000 ریال
قیمت : 7115000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان368S
مدل : 368S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5842000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6749000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان372S
مدل : 372S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5477000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 11406000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان376S
مدل : 376S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9775000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان378S
مدل : 378S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10345000 ریال
قیمت : 7759000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 13325000 ریال
قیمت : 9994000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12332000 ریال
قیمت : 9249000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5549000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 4748000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3612000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9153000 ریال
قیمت : 6865000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8596000 ریال
قیمت : 6447000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7262000 ریال
قیمت : 5447000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6173000 ریال
قیمت : 4630000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17498000 ریال
قیمت : 13124000 ریال

فروش ویژه و تحویل فوری انواع سینک ظرفشویی اخوان با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی سینک اخوان مرکز پخش رسمی سینک اخوان در تهران.
خرید اینترنتی انواع سینک استیل زیر کروینی،توکار،روکار اخوان.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

ضخامت ورق و عمق لگن سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
سینک باکسی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 20 CM.
سینک فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.8 ML با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM.
سینک نیمه فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک معمولی:دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک صنعتی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM.

طریقه نصب سینک های آشپزخانه اخوان

سینک زیر کروینیUndermount:لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی.سینک توکارInset:لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد,سینک روکارOutset:لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد
مشخصات استنلس استیل سینک اخوان جم

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

تعداد لگن و سینی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان با ابعاد های مختلف دارای لگن ها و سینه:تک سینی همراه با میوه شور،یک لگنه،یک لگنه همراه با میوه شور،یک لگنه تک سینی،یک لگنه همراه با میوه شور تک سینی،دو لگنه،دو لگنه تک سینی،دو لگنه تک سینی همراه با میوه شور،دو لگنه دو سینی در ابعاد مختلف


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد