عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکار روکارزیرکار


خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 6053000 ریال
قیمت : 4267000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 9390000 ریال
قیمت : 6620000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 10957000 ریال
قیمت : 7725000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 13520000 ریال
قیمت : 9532000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6895000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6895000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6895000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12253000 ریال
قیمت : 8638000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 8853000 ریال
قیمت : 6241000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 1005000 ریال
قیمت : 709000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12576000 ریال
قیمت : 10690000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 10805000 ریال
قیمت : 7618000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم20
مدل : 20
نوع : توکار فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 6758000 ریال
قیمت : 4764000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 6077000 ریال
قیمت : 4284000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3863000 ریال
قیمت : 2723000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11717000 ریال
قیمت : 8260000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12980000 ریال
قیمت : 9151000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12980000 ریال
قیمت : 9151000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12980000 ریال
قیمت : 9151000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10199000 ریال
قیمت : 7190000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103000 ریال
قیمت : 9438000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9126000 ریال
قیمت : 6434000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10343000 ریال
قیمت : 7292000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 14580000 ریال
قیمت : 10279000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11061000 ریال
قیمت : 7798000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3922000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5402000 ریال
قیمت : 3808000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 4372000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4940000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4940000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11842000 ریال
قیمت : 10066000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 9575000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 10531000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12510000 ریال
قیمت : 8820000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 13517000 ریال
قیمت : 9529000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 5438000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7818000 ریال
قیمت : 5512000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10688000 ریال
قیمت : 7535000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 116949000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7983000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11841000 ریال
قیمت : 8348000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 9955000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 10950000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 11123000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 12626000 ریال
قیمت : 8901000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11390000 ریال
قیمت : 8030000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10709000 ریال
قیمت : 7550000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11625000 ریال
قیمت : 8196000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10965000 ریال
قیمت : 7730000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 9695000 ریال
قیمت : 6835000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 9343000 ریال
قیمت : 6587000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10134000 ریال
قیمت : 7144000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9747000 ریال
قیمت : 6872000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10499000 ریال
قیمت : 7402000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9343000 ریال
قیمت : 6587000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10134000 ریال
قیمت : 7144000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9747000 ریال
قیمت : 6872000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10499000 ریال
قیمت : 7402000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6546000 ریال
قیمت : 4615000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6982000 ریال
قیمت : 4922000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4292000 ریال
قیمت : 3026000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3693000 ریال
قیمت : 2604000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4565000 ریال
قیمت : 3218000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3934000 ریال
قیمت : 2773000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12536000 ریال
قیمت : 8838000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12536000 ریال
قیمت : 8838000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 1332000 ریال
قیمت : 939000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4879000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5187000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4879000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5187000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10706000 ریال
قیمت : 7548000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11275000 ریال
قیمت : 7949000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11538000 ریال
قیمت : 8134000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 11268000 ریال
قیمت : 7944000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 11475000 ریال
قیمت : 8090000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 12310000 ریال
قیمت : 8679000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8824000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13260000 ریال
قیمت : 9348000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8824000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 9926000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8824000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6889000 ریال
قیمت : 4857000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4334000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6889000 ریال
قیمت : 4857000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : نیمه فانتزی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4334000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 68890000 ریال
قیمت : 48567000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4334000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13257000 ریال
قیمت : 9346000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6449000 ریال
قیمت : 4547000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6925000 ریال
قیمت : 4882000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8824000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 6445000 ریال
قیمت : 4544000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم300
مدل : 300
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12210000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3395000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم300S
مدل : 300S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 10677000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم302
مدل : 302
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17320000 ریال
قیمت : 12211000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم302S
مدل : 302S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 10677000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم304
مدل : 304
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12210000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم304S
مدل : 304S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 10677000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم306
مدل : 306
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11218000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم306S
مدل : 306S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 9734000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم308
مدل : 308
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11218000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم308S
مدل : 308S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 9734000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم310
مدل : 310
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 11319000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم310S
مدل : 310S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13881000 ریال
قیمت : 9786000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم312
مدل : 312
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 7945000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم314
مدل : 314
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 8460000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم316
مدل : 316
نوع : توکار R25
80*50 CM5
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 7945000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم318
مدل : 318
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 15298000 ریال
قیمت : 10785000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم318S
مدل : 318S
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 13123000 ریال
قیمت : 9252000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 16266000 ریال
قیمت : 11468000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 14091000 ریال
قیمت : 9934000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 15153000 ریال
قیمت : 10683000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم324
مدل : 324
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 12849000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم324S
مدل : 324S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 16192000 ریال
قیمت : 11415000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم326
مدل : 326
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 17174000 ریال
قیمت : 12108000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم326S
مدل : 326S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15140000 ریال
قیمت : 10674000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم330
مدل : 330
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 25717000 ریال
قیمت : 18130000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم332
مدل : 332
نوع : توکار باکس Rect
120*50 CM
قیمت لیست : 28658000 ریال
قیمت : 20204000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم334
مدل : 334
نوع : توکار باکس Rect
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19498000 ریال
قیمت : 13746000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم336
مدل : 336
نوع : توکار باکس Rect
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11057000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم338
مدل : 338
نوع : توکار باکس Rect
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 10665000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم340
مدل : 340
نوع : توکار باکس Rect
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13140000 ریال
قیمت : 9264000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم342
مدل : 342
نوع : توکار باکس Rect
43*50 CM
قیمت لیست : 10226000 ریال
قیمت : 7209000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم344
مدل : 344
نوع : توکار باکس Rect
39*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 6803000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم346
مدل : 346
نوع : توکار باکس Rect
140*50 CM
قیمت لیست : 31306000 ریال
قیمت : 22071000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم348
مدل : 348
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 21845000 ریال
قیمت : 15401000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم350
مدل : 350
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
قیمت لیست : 17299000 ریال
قیمت : 12196000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم354
مدل : 354
نوع : توکار باکس Rect
100*50 CM
قیمت لیست : 27396000 ریال
قیمت : 19314000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم358
مدل : 358
نوع : توکار باکس Rect
80*50 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم360
مدل : 360
نوع : توکار R25
120*52 CM
قیمت لیست : 13173000 ریال
قیمت : 9287000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 14016000 ریال
قیمت : 9881000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم364
مدل : 364
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 9319000 ریال
قیمت : 6570000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 7623000 ریال
قیمت : 5374000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم380S
مدل : 380S
نوع : توکار R25
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11267000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم368
مدل : 368
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 9486000 ریال
قیمت : 6688000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم368S
مدل : 368S
نوع : توکار R25
120*50 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5491000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6344000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5148000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم376
مدل : 376
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 10722000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم376S
مدل : 376S
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9188000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار R25
100*60 CM
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 17874000 ریال
قیمت : 12601000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم380
مدل : 380
نوع : توکار R25
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11267000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10345000 ریال
قیمت : 7293000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی Under Counter
72*40 CM
قیمت لیست : 13325000 ریال
قیمت : 9394000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی Under Counter
60*40 CM
قیمت لیست : 12332000 ریال
قیمت : 8694000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5216000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*34 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 4463000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی Under Counter
38*40 CM
قیمت لیست : 9153000 ریال
قیمت : 6453000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*40 CM
قیمت لیست : 8596000 ریال
قیمت : 6060000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*34 CM
قیمت لیست : 7262000 ریال
قیمت : 5120000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی Under Counter
34*18 CM
قیمت لیست : 6173000 ریال
قیمت : 4352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی اخوان | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی Under Counter
71*40 CM
قیمت لیست : 17498000 ریال
قیمت : 12336000 ریال

فروش ویژه انواع سینک ظرفشویی اخوان در جشنواره دی ماه - 10 سال خدمات پس ار فروش ( ثبت سفارش،تماس کارشناسان ما،پرداخت در محل ) انتخاب از فروشگاه مرکزی اخوان
خرید انواع سینک های استیل زیر کروینی،توکار،روکار اخوان در مدل های باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.
محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شود.کارخانه ما کیفیت عملکرد و طراحی خود را تضمین می کند.محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید.

مشخصات مدل های سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
سینک باکسی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 20 CM.
سینک فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.8 ML با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM.
سینک نیمه فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک معمولی:دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک صنعتی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM.

طریقه نصب سینک های آشپزخانه اخوان

سینک زیر کروینیUndermount:لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی.سینک توکارInset:لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد,سینک روکارOutset:لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد
مشخصات استنلس استیل سینک اخوان جم

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

تعداد لگن و سینی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان با ابعاد های مختلف دارای لگن ها و سینه:تک سینی همراه با میوه شور،یک لگنه،یک لگنه همراه با میوه شور،یک لگنه تک سینی،یک لگنه همراه با میوه شور تک سینی،دو لگنه،دو لگنه تک سینی،دو لگنه تک سینی همراه با میوه شور،دو لگنه دو سینی در ابعاد مختلف

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد