عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان شیشه ایخرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V6
مدل : ونوس V6
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27338554 ریال
قیمت : 20231000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V7-S
مدل : ونوس V7-S
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27336746 ریال
قیمت : 20229000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26968773 ریال
قیمت : 19957000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V8-S
مدل : ونوس V8-S
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26963876 ریال
قیمت : 19953000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 28902804 ریال
قیمت : 21388000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس 13
مدل : ونوس 13
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860000 ریال
قیمت : 17656000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24323663 ریال
قیمت : 18000000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860985 ریال
قیمت : 17657000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24323663 ریال
قیمت : 18000000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V18
مدل : ونوس V18
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860985 ریال
قیمت : 17657000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24953485 ریال
قیمت : 18466000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24953485 ریال
قیمت : 18466000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V20-B
مدل : ونوس V20-B
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27008481 ریال
قیمت : 19986000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V26
مدل : ونوس V26
نوع : شیشه 4 شعله
62*51.5 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V28
مدل : ونوس V28
نوع : شیشه 4 شعله
60*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V29
مدل : ونوس V29
نوع : شیشه 2 شعله
35*50 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V30
مدل : ونوس V30
نوع : شیشه 4 شعله
50*30 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V21
مدل : ونوس V21
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21110568 ریال
قیمت : 15622000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24131490 ریال
قیمت : 17857000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG1HE
مدل : G1HE
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 10604848 ریال
قیمت : 7848000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG3 HE
مدل : G3 HE
نوع : شیشه 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17026132 ریال
قیمت : 12599000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG4 HE
مدل : G4 HE
نوع : شیشه 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17836900 ریال
قیمت : 13199000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG6 HE
مدل : G6 HE
نوع : شیشه 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 17999053 ریال
قیمت : 13319000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG7 HE
مدل : G7 HE
نوع : شیشه 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 18971978 ریال
قیمت : 14039000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG23 HE
مدل : G23 HE
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 10929154 ریال
قیمت : 8088000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG24 HE
مدل : G24 HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21793449 ریال
قیمت : 16127000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG24 S HE
مدل : G24 S HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22017977 ریال
قیمت : 16293000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG29
مدل : G29
نوع : شیشه 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 20057288 ریال
قیمت : 14842000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG30
مدل : G30
نوع : شیشه 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 22060531 ریال
قیمت : 16325000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG31
مدل : G31
نوع : شیشه 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 13659831 ریال
قیمت : 10108000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG32
مدل : G32
نوع : شیشه 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 15479154 ریال
قیمت : 11455000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG35 HE
مدل : G35 HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22304233 ریال
قیمت : 16505000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG35 S HE
مدل : G35 S HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22462138 ریال
قیمت : 16622000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG38
مدل : G38
نوع : شیشه 4 شعله
61*50 CM
قیمت لیست : 14864272 ریال
قیمت : 11000000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG43
مدل : G43
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 9991361 ریال
قیمت : 7394000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG93 HE
مدل : G93 HE
نوع : شیشه 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 15937691 ریال
قیمت : 11794000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG94
مدل : G94
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18809825 ریال
قیمت : 13919000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG95 HE
مدل : G95 HE
نوع : شیشه 3 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 14639367 ریال
قیمت : 10833000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG96 HE
مدل : G96 HE
نوع : شیشه 5 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 19620590 ریال
قیمت : 14519000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG97 HE
مدل : G97 HE
نوع : شیشه 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 14291783 ریال
قیمت : 10576000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG108 HE
مدل : G108 HE
نوع : شیشه 4 شعله
97*43 CM
قیمت لیست : 18039132 ریال
قیمت : 13349000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG109 HE
مدل : G109 HE
نوع : شیشه 3 شعله
86*43 CM
قیمت لیست : 14654701 ریال
قیمت : 10844000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG110 HE
مدل : G110 HE
نوع : شیشه 3 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 14654701 ریال
قیمت : 10844000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG111
مدل : G111
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19107859 ریال
قیمت : 14140000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانG114
مدل : G114
نوع : شیشه 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 19619854 ریال
قیمت : 14519000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانOS1
مدل : OS1
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22179139 ریال
قیمت : 16413000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانOS3
مدل : OS3
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22500387 ریال
قیمت : 16650000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi4
مدل : Gi4
نوع : شیشه 4 شعله
60*51 CM
قیمت لیست : 11681845 ریال
قیمت : 8645000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi6
مدل : Gi6
نوع : شیشه 4 شعله
70*51 CM
قیمت لیست : 12210046 ریال
قیمت : 9035000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi23 NEW
مدل : Gi23 NEW
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 8112392 ریال
قیمت : 6003000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi24
مدل : Gi24
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 14412722 ریال
قیمت : 10665000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi24 S
مدل : Gi24 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 14412722 ریال
قیمت : 10665000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi24x NEW
مدل : Gi24x NEW
نوع : شیشه 5 شعله
80*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi24 NEW
مدل : Gi24 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi35 NEW
مدل : Gi35 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15053905 ریال
قیمت : 11140000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi35-S NEW
مدل : Gi35-S NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15053905 ریال
قیمت : 11140000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi97
مدل : Gi97
نوع : شیشه 3 شعله
74*43 CM
قیمت لیست : 11081395 ریال
قیمت : 8200000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi132
مدل : Gi132
نوع : شیشه 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi132 S
مدل : Gi132 S
نوع : شیشه 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi134
مدل : Gi134
نوع : شیشه 4 شعله
92*43 CM
قیمت لیست : 11869348 ریال
قیمت : 8783000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi137
مدل : Gi137
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi137 S
مدل : Gi137 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15608550 ریال
قیمت : 11550000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi138 S
مدل : Gi138 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi139 S
مدل : Gi139 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانGi142 NEW
مدل : Gi142 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15407592 ریال
قیمت : 11402000 ریال
خرید اجاق گاز شیشه اخوانZ4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانZ5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانZ6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانZ7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانZ8 جم
مدل : Z8 جم
نوع : شیشه 4 شعله
62*52 CM
خرید اجاق گاز شیشه اخوانZ9 جم
مدل : Z9 جم
نوع : شیشه 2 شعله
52*35 CM

چشنواره فروش و تحویل فوری انواع گاز شیشه ای اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان مرکز پخش رسمی فروش اجاق گاز شیشه ای اخوان در تهران.
خرید اینترنتی انواع اجاق گاز شیشه ای بالاترین % تخفیف.
اجاق گاز رومیزی اخوان جم با نمای ظاهری:شیشه: سفید،مشکی،آینه ای دارای تعداد شعله های دو،سه،چهار،پنج شعله در 5 خانواده:V ونوس ,High Efficiency اورانوس , G جی ،G High Efficiency جی ، GI جی آی ، Z جم.
سری ونوس:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک.راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد.دارای قفلو بست شعله پخش کن
سری G اخوان :قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری G-HE اخوان:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری گیتا GI اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایتالیایی ,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری Z اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایرانی,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای صفحه ای در خاورمیانه.اجاق گاز اخوان جم دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.


TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد