عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان شیشه ایقیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V29
مدل : ونوس V29
نوع : شیشه
35*50 CM
قیمت لیست : 39414228 ریال
قیمت : 39414000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V30
مدل : ونوس V30
نوع : شیشه
50*30 CM
قیمت لیست : 36302942 ریال
قیمت : 36303000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G1HE
مدل : G1HE
نوع : شیشه
50*35 CM
قیمت لیست : 36658128 ریال
قیمت : 36658000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G23HE
مدل : G23HE
نوع : شیشه
50*35 CM
قیمت لیست : 37781932 ریال
قیمت : 37782000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi23
مدل : Gi23
نوع : شیشه
50*35 CM
قیمت لیست : 34400393 ریال
قیمت : 34400000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G97HE
مدل : G97HE
نوع : شیشه
73*43 CM
قیمت لیست : 49407784 ریال
قیمت : 49408000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi97
مدل : Gi97
نوع : شیشه
74*43 CM
قیمت لیست : 42662939 ریال
قیمت : 42663000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V26
مدل : ونوس V26
نوع : شیشه
62*51.5 CM
قیمت لیست : 75297043 ریال
قیمت : 75297000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V28
مدل : ونوس V28
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 69342640 ریال
قیمت : 69343000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G3HE
مدل : G3HE
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 58865092 ریال
قیمت : 58865000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G4HE
مدل : G4HE
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 61666702 ریال
قیمت : 61667000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi4
مدل : Gi4
نوع : شیشه
60*51 CM
قیمت لیست : 48462626 ریال
قیمت : 48463000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi6
مدل : Gi6
نوع : شیشه
70*51 CM
قیمت لیست : 49371816 ریال
قیمت : 49372000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 93236062 ریال
قیمت : 93236000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V8S
مدل : ونوس V8S
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 93220237 ریال
قیمت : 93220000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V13
مدل : ونوس V13
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 85796488 ریال
قیمت : 85796000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 87459085 ریال
قیمت : 87459000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 85797426 ریال
قیمت : 85797000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 87459085 ریال
قیمت : 87459000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : شیشه
86*52 CM
قیمت لیست : 83430485 ریال
قیمت : 83430000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : شیشه
86*52 CM
قیمت لیست : 83430485 ریال
قیمت : 83430000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G24HE
مدل : G24HE
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 80616238 ریال
قیمت : 80616000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G24S-HE
مدل : G24S-HE
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 81446101 ریال
قیمت : 81446000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G35HE
مدل : G35HE
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 82406624 ریال
قیمت : 82407000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G35S-HE
مدل : G35S-HE
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 82406624 ریال
قیمت : 82407000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G96HE
مدل : G96HE
نوع : شیشه
78*48 CM
قیمت لیست : 67180000 ریال
قیمت : 67180000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi24
مدل : Gi24
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 57852030 ریال
قیمت : 57852000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi24-S
مدل : Gi24-S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 59372605 ریال
قیمت : 59373000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi35
مدل : Gi35
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 57956947 ریال
قیمت : 57957000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi35-S
مدل : Gi35-S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 57956947 ریال
قیمت : 57957000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi132
مدل : Gi132
نوع : شیشه
88*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi132-S
مدل : Gi132-S
نوع : شیشه
88*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi137
مدل : Gi137
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi137-S
مدل : Gi137-S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi142
مدل : Gi142
نوع : شیشه سفید
86*51 CM
قیمت لیست : 59318627 ریال
قیمت : 59319000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi24x-NEW
مدل : Gi24x-NEW
نوع : شیشه
80*51 CM
قیمت لیست : 57852030 ریال
قیمت : 57852000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi24-NEW
مدل : Gi24-NEW
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 57852030 ریال
قیمت : 57852000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Z4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Z5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Z6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Z7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : شیشه
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Z9 جم
مدل : Z9 جم
نوع : شیشه
52*35 CM
قیمت لیست : 18672709 ریال
قیمت : 18673000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V6
مدل : ونوس V6
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 62770000 ریال
قیمت : 62770000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه G114
مدل : G114
نوع : شیشه
80*50 CM
قیمت لیست : 67831789 ریال
قیمت : 67832000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه Gi134
مدل : Gi134
نوع : شیشه
92*43 CM
قیمت لیست : 45696527 ریال
قیمت : 45697000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 77700000 ریال
قیمت : 77700000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V7S
مدل : ونوس V7S
نوع : شیشه
86*51 CM
قیمت لیست : 77700000 ریال
قیمت : 77700000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 77700000 ریال
قیمت : 77700000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V18
مدل : ونوس V18
نوع : شیشه و پنل آلومینیومی
86*50 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : شیشه مات
86*51 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : شیشه مات
86*51 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود
قیمت روز گاز رومیزی اخوان شیشه ای | خرید اجاق صفحه ای شیشه ونوس V20B
مدل : ونوس V20B
نوع : شیشه
86*50 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود

طراوت و شفافیت با گاز رومیزی شیشه ای اخوان. خرید آنلاین با بهترین قیمت و تحویل فوری درب منزل. تخفیف تکرار نشدنی و آخرین قیمت واقعی برای خرید انواع گاز رومیزی شیشه ای اخوان در دسترس شماست آیا به دنبال گازی مدرن و شیک برای آشپزخانه خود هستید؟ اجاق گاز رومیزی شیشه ای اخوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای شماست. با ظاهری شیک و مدرن، این گاز رومیزی با سطحی از شیشه ساخته شده است که نه تنها زیبایی آشپزخانه شما را افزایش می‌دهد، بلکه نظافت آسانی را نیز فراهم می‌کند. با نصب راحت و ساده در صفحه کابینت، می‌توانید به راحتی از این گاز رومیزی استفاده کنید.
گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان با توانایی پخت و پز سریع، غذاهای لذیذ و سالمی را برای شما فراهم می‌کند. همچنین، با قابلیت تنظیم شدت شعله، می‌توانید حرارت مناسب برای هر نوع غذایی را تنظیم کنید.
با گاز اخوان، آشپزخانه شما به یک فضای مدرن و شیک تبدیل خواهد شد و شما می‌توانید لذت پخت و پز در یک فضای زیبا و کارآمد را تجربه کنید. جهت سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.
گاهی این تصور برای افراد پیش میاید که گاز های شیشه ای از مقاومت کم تری برخوردار هستند و احتمال شکستگی و خط و خش در آن ها بالا است.
اما باید بگوییم که شیشه به کار رفته محصولات اخوان با رنگ های سفید ،مشکی و آینه ایی ضد لک و خش براق و مات ، با ضخامت 6 ML بوده و از مقاومت بالایی در برابر ضربه دیدگی، خط و خش و حرارت بر خوردار بوده وهم چنین این ویژگی های منحصر به گاز شیشه ای اخوان، آن را تبدیل به گزینه ای ایده آل و مرغوب در بازار ایران نموده است.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید:
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

معرفی گاز رومیزی شیشه ای اخوان

آیا به دنبال گازی با ظاهری مدرن و هماهنگ با دکوراسیون آشپزخانه خود هستید؟ گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، با صفحه شیشه‌ای و مشکی رنگ، جلوه‌ای مدرن و حرفه‌ای به آشپزخانه شما می‌بخشد. البته، اگر به دنبال صفحه شیشه‌ای سفید هستید، محصولات معدودی نیز در این سبد خرید قرار دارند. اجاق گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، با بیش از 53 مدل مختلف، تنوع فوق‌العاده‌ای دارد و هر کدام دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود هستند. با مراجعه به سایت اخوان جم، می‌توانید از بین این محصولات، بهترین گاز رومیزی شیشه‌ای را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.
گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، با راندمان 25 درصد بیشتر از حد استاندارد، علاوه بر زیبایی و شکیلیت، با توانایی پخت و پز سریع، بهترین جایگزین برای آشپزخانه شماست. با قابلیت تنظیم شدت شعله، می‌توانید غذاهای لذیذ و سالمی را با حرارت مناسب پخت کنید. چه از نظر ظاهری و چه از نظر کارایی، گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، بهترین گزینه برای آشپزخانه شماست. جهت سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

ویژگی‌های گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان

گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای خرید گاز رومیزی است. این محصول دارای پنج ویژگی اصلی در مقایسه با انواع مدل‌های گاز صفحه ای شیشه و استیل اخوان و گاز استیل اخوان است که آن را از سایر گاز‌های رومیزی متمایز می‌کند.
1- قیمت مناسب: با توجه به این که محصولات اخوان در ایران تولید می‌شوند، بنابراین دارای قیمت بسیار رقابتی و اقتصادی نسبت به برندهای خارجی بازار هستند. تنوع قیمتی بسیار بالا است و می‌تواند با هر بودجه‌ای سازگار شود.
2- استفاده از شیشه در ساخت: استفاده از شیشه مقاوم در ساخت گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، سبب شده که این محصول ظاهری شیک و مدرن به خود بگیرد. شیشه مورد استفاده در ساخت این محصولات، دارای دوام و مقاومت بالایی در برابر فشار، حرارت و خط و خش است. علاوه بر این موارد، تمیز کردن آن نیز به سادگی انجام خواهد شد.
3- تنوع بالای محصولات: تنوع محصولات موجود در دسته بندی گاز صفحه ای شیشه ای اخوان بسیار بالا است. هر کدام از این محصولات ویژگی‌های مختلفی دارند و در مجموع 53 محصول در این دسته بندی قرار گرفته‌اند. این تنوع، باعث ایجاد انتخاب‌های مختلف در هر اندازه شده است.
4- تعدد شعله‌ها: تعداد شعله‌های گاز یکی از مهمترین مواردی است که در زمان خرید گاز رومیزی اخوان، باید به آنها دقت کنید. این محصولات دارای 2 تا 5 شعله می‌باشند که درصدد رفع نیازهای مختلف کاربران هستند.
5- گارانتی: همه محصولات دسته بندی گاز رومیزی اخوان، دارای 18 ماه گارانتی اخوان سرویس هستند.
در کل، تمامی ویژگی‌های فوق باعث شده است که گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان، یکی از بهترین گزینه‌های خرید گاز رومیزی در بازار باشد که با قیمت مناسب، طراحی زیبا، تنوع بالای محصولات، تعدد شعله‌

خرید گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان

گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان با کیفیت و عملکرد بالا، یکی از محصولات برجسته این فروشگاه است. قیمت آن براساس نوع و سایز تغییر می‌کند و ارزان‌ترین مدل حدود دو میلیون تومان و گرانترین مدل بیش از 6 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. برای قیمت به روز، به لیست قیمت گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان در سایت این فروشگاه مراجعه کنید.
فروشگاه اینترنتی اخوان جم، معتبرترین نمایندگی اخوان در تهران است. در این فروشگاه، محصولات مختلف در 4 دسته‌بندی اصلی سینک ظرفشویی، هود آشپزخانه، گاز رومیزی و فر توکار قرار دارند. مشتریان می‌توانند با مشاهده‌ی مشخصات و عکس‌های محصولات، انتخاب خود را انجام داده و سفارش خود را آنلاین ثبت کنند. همچنین، خدمات پس از فروش حرفه‌ای نظیر نصب و راه‌اندازی گاز رومیزی شیشه‌ای اخوان نیز در این فروشگاه قابل ارائه است. همچنین اگر قصد خرید حضوری محصولات را دارید می‌توانید با مراجعه به نزدیک‌ترین نمایندگی برند اخوان در شهر محل سکونتتان اقدام به انتخاب و خرید کنید.


نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
مهراج (1401-10-24)

مکش هود اهمیت بسیار بالایی دارد ، سعی کنید هودی را انتخاب کنید که توان و قدرت مکش بالایی داشته باشد اگر علاقه زیادی به سرخ کردن غذا ها دارید این نکته را باید در هنگام برسی بهترین هود ایرانی الویت قرار دهید . شاید در مرحله اول صدای هود برای شما اهمیت چندانی نداشته باشد اما بخاطر داشته باشید در آشپزخانه تنها هود نیست که صدا تولید می کند. پس به سراغ هودی بروید که صدای زیر 60 دسی بل دارد . تهویه هود به فضای آشپزخانه شما بستگی دارد اگر در یک آپارتمان زندگی می کنید به یک هود مناسب نیاز خواهید داشت .


پاسخ کارشناسان:
نکات مهمی برای انتخاب بهترین هود آشپزخانه ایرانی وجود دارد که شما می توانید اولویت خود را بر اساس آن ها مرتب کرده و بهترین هود ایرانی مخصوص دارد.
نانوتجارت (1401-10-23)

تست توضیحات

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد