عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان شیشه ایخرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V6
مدل : ونوس V6
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 30344000 ریال
قیمت : 21393000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V7-S
مدل : ونوس V7-S
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 30344000 ریال
قیمت : 21393000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 29936000 ریال
قیمت : 21105000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V8-S
مدل : ونوس V8-S
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 2993000 ریال
قیمت : 2110000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 32083000 ریال
قیمت : 22619000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 19035000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26486000 ریال
قیمت : 18673000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27000000 ریال
قیمت : 19035000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V18
مدل : ونوس V18
نوع : شیشه و استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26486000 ریال
قیمت : 18673000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27699000 ریال
قیمت : 19528000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27699000 ریال
قیمت : 19528000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V20-B
مدل : ونوس V20-B
نوع : شیشه مات 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 29980000 ریال
قیمت : 21136000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V26
مدل : ونوس V26
نوع : شیشه 4 شعله
62*51.5 CM
قیمت لیست : 24174000 ریال
قیمت : 17043000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V28
مدل : ونوس V28
نوع : شیشه 4 شعله
60*51 CM
قیمت لیست : 22263000 ریال
قیمت : 15695000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V29
مدل : ونوس V29
نوع : شیشه 2 شعله
35*50 CM
قیمت لیست : 12654000 ریال
قیمت : 8921000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V30
مدل : ونوس V30
نوع : شیشه 4 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 11656000 ریال
قیمت : 8217000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V21
مدل : ونوس V21
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23433000 ریال
قیمت : 16520000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26786000 ریال
قیمت : 18884000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG1HE
مدل : G1HE
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 11772000 ریال
قیمت : 8299000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG3 HE
مدل : G3 HE
نوع : شیشه 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 18900000 ریال
قیمت : 13325000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG4HE
مدل : G4HE
نوع : شیشه 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 19799000 ریال
قیمت : 13958000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG6HE
مدل : G6HE
نوع : شیشه 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 19978000 ریال
قیمت : 14084000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG7 HE
مدل : G7 HE
نوع : شیشه 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 21058000 ریال
قیمت : 14846000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانونوس 13
مدل : ونوس 13
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23860000 ریال
قیمت : -6319535740000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG23 HE
مدل : G23 HE
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8553000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG24 HE
مدل : G24 HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 2419000 ریال
قیمت : 1705000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG24 S HE
مدل : G24 S HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24440000 ریال
قیمت : 17230000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG29
مدل : G29
نوع : شیشه 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 22264000 ریال
قیمت : 15696000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG30
مدل : G30
نوع : شیشه 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 24488000 ریال
قیمت : 17264000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG31
مدل : G31
نوع : شیشه 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 15163000 ریال
قیمت : 10690000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG32
مدل : G32
نوع : شیشه 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 17182000 ریال
قیمت : 12113000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG35 HE
مدل : G35 HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24758000 ریال
قیمت : 17454000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG35 S HE
مدل : G35 S HE
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24933000 ریال
قیمت : 17578000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG38
مدل : G38
نوع : شیشه 4 شعله
61*50 CM
قیمت لیست : 16500000 ریال
قیمت : 11633000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG43
مدل : G43
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 11090000 ریال
قیمت : 7818000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG93 HE
مدل : G93 HE
نوع : شیشه 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 17691000 ریال
قیمت : 12472000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG94
مدل : G94
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20879000 ریال
قیمت : 14720000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG95 HE
مدل : G95 HE
نوع : شیشه 3 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 16250000 ریال
قیمت : 11456000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG96 HE
مدل : G96 HE
نوع : شیشه 5 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 21779000 ریال
قیمت : 15354000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG97 HE
مدل : G97 HE
نوع : شیشه 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 15864000 ریال
قیمت : 11184000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG108 HE
مدل : G108 HE
نوع : شیشه 4 شعله
97*43 CM
قیمت لیست : 20024000 ریال
قیمت : 14117000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG109 HE
مدل : G109 HE
نوع : شیشه 3 شعله
86*43 CM
قیمت لیست : 16267000 ریال
قیمت : 11468000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG110 HE
مدل : G110 HE
نوع : شیشه 3 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 16267000 ریال
قیمت : 11468000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG111
مدل : G111
نوع : شیشه 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21210000 ریال
قیمت : 14953000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانG114
مدل : G114
نوع : شیشه 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 21779000 ریال
قیمت : 15354000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانOS1
مدل : OS1
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24619000 ریال
قیمت : 17356000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانOS3
مدل : OS3
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24976000 ریال
قیمت : 17608000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi4
مدل : Gi4
نوع : شیشه 4 شعله
60*51 CM
قیمت لیست : 12967000 ریال
قیمت : 9142000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi6
مدل : Gi6
نوع : شیشه 4 شعله
70*51 CM
قیمت لیست : 13554000 ریال
قیمت : 9556000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi23 NEW
مدل : Gi23 NEW
نوع : شیشه 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 9008000 ریال
قیمت : 6351000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi24
مدل : Gi24
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15999000 ریال
قیمت : 11279000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi24 S
مدل : Gi24 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15999000 ریال
قیمت : 11279000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi24x NEW
مدل : Gi24x NEW
نوع : شیشه 5 شعله
80*51 CM
قیمت لیست : 15999000 ریال
قیمت : 11279000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi24 NEW
مدل : Gi24 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 15999000 ریال
قیمت : 11279000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi35 NEW
مدل : Gi35 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16710000 ریال
قیمت : 11781000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi35-S NEW
مدل : Gi35-S NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 16710000 ریال
قیمت : 11781000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi97
مدل : Gi97
نوع : شیشه 3 شعله
74*43 CM
قیمت لیست : 12301000 ریال
قیمت : 8672000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi132
مدل : Gi132
نوع : شیشه 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 17326000 ریال
قیمت : 12215000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi132 S
مدل : Gi132 S
نوع : شیشه 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 17326000 ریال
قیمت : 12215000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi134
مدل : Gi134
نوع : شیشه 4 شعله
92*43 CM
قیمت لیست : 13175000 ریال
قیمت : 9354000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi137
مدل : Gi137
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 17326000 ریال
قیمت : 12215000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi137 S
مدل : Gi137 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 17325000 ریال
قیمت : 12214000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi138 S
مدل : Gi138 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi139 S
مدل : Gi139 S
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 17325000 ریال
قیمت : 12214000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانGi142 NEW
مدل : Gi142 NEW
نوع : شیشه 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 17103000 ریال
قیمت : 12058000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانZ4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
قیمت لیست : 13222000 ریال
قیمت : 9322000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانZ5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
قیمت لیست : 13222000 ریال
قیمت : 9322000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانZ6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
قیمت لیست : 13616000 ریال
قیمت : 9599000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانZ7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : شیشه 5 شعله
90*51 CM
قیمت لیست : 13616000 ریال
قیمت : 9599000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانZ8 جم
مدل : Z8 جم
نوع : شیشه 4 شعله
62*52 CM
قیمت لیست : 11826000 ریال
قیمت : 8337000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی شیشه اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانZ9 جم
مدل : Z9 جم
نوع : شیشه 2 شعله
52*35 CM

فروش ویژه و تحویل فوری انواع گاز شیشه ای اخوان در فروشگاه مرکزی اخوان.

اجاق گاز رومیزی اخوان جم با نمای ظاهری:شیشه: سفید،مشکی،آینه ای دارای تعداد شعله های دو،سه،چهار،پنج شعله در 5 خانواده:V ونوس ,High Efficiency اورانوس , G جی ،G High Efficiency جی ، GI جی آی ، Z جم.
سری ونوس:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک.راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد.دارای قفلو بست شعله پخش کن
سری G اخوان :قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری G-HE اخوان:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری گیتا GI اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایتالیایی ,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری Z اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایرانی,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای صفحه ای در خاورمیانه.اجاق گاز اخوان جم دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد