عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت اجاق گاز رومیزی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

فروش ویژه و مشاهده قيمت به روز شده:دوشنتبه 13 تیر 1401،گاز رومیزی اخوان با مشخصات کامل تنها فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليستقیمت گاز رومیزی مدل شیشه ای،استیل،شیشه ای و استیل سری ونوس V،اخوان G،اورانوس High Efficiency،گیتا GI و سری جم Z دارای تعداد شعله:پنج شعله،چهار شعله،سه شعله،دو شعله

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4276200046480000موجوداستیلونوس V1اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5567800060520000موجوداستیلونوس V2اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4984600054180000موجوداستیلونوس V4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4984600054180000موجوداستیلونوس V5اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5956600059565612نا موجودشیشه ای ونوس V7اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5956200059561674نا موجودشیشه ای ونوس V7Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5946900064640000موجودشیشه ای ونوس V8اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5946000064630000موجودشیشه ای ونوس V8Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5478700062973821نا موجودشیشه ای ونوس V9اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5478700062973821نا موجودشیشه و استیلونوس V10اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5471700059475000موجودشیشه ای ونوس V13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5578000060630000موجودشیشه ای ونوس V14اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5472200059480000موجودشیشه ای ونوس V15اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5578000060630000موجودشیشه ای ونوس V16اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4867600055948992نا موجودشیشه و استیلونوس V17اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4523000051988639نا موجودشیشه ای ونوس V18اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4730100054368992نا موجودشیشه ای ونوس V19اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4730100054368992نا موجودشیشه ای ونوس V20اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4730100054368992نا موجودشیشه ای ونوس V20Bاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4939500053690000موجوداستیلونوس V21اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4939100053686000موجوداستیلونوس V22اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2338600025420000موجودشیشه ای G1HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3754500040810000نا موجودشیشه ای G3HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3933000042750000موجودشیشه ای G4HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3451100039216582نا موجودشیشه ای G6HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3637600041336403نا موجودشیشه ای G7HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4805200052230000موجوداستیلG13HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4572400051958891نا موجودشیشه و استیلG14HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5258700057160000نا موجودشیشه و استیلG14 اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3598100039110000موجوداستیلG15HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2787500031675751نا موجوداستیلG16HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2409800026194000موجودشیشه ای G23HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5141900055890000موجودشیشه ای G24HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4805200052230000موجوداستیلG13S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5195200056470000موجودشیشه ای G24S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2145400023320000موجوداستیلG26HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5148300055960000نا موجوداستیلG28HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5589300060753000موجوداستیلG28S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3802000043701091نا موجودشیشه ای G29اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4181700048065785نا موجودشیشه ای G30اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2619100029762226نا موجودشیشه ای G31اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2967900033726190نا موجودشیشه ای G32اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3808900038088636نا موجودشیشه و استیلG33اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2946900029468581نا موجوداستیلG34اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5313100057130000موجودشیشه ای G35HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5256000057130000موجودشیشه ای G35S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2757700029975000نا موجودشیشه و استیلG37اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3278000035630000نا موجودشیشه ای G38اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3438900039527219نا موجوداستیلG39اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3464200039817868نا موجوداستیلG42اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2002800021769314نا موجودشیشه ای G43اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4101600047145000نا موجوداستیلG49اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4803300052210000موجوداستیلG51HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3487500034875138نا موجوداستیلG53HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4143100047621936نا موجوداستیلG56HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4031000046332904نا موجودشیشه و استیلG58اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3875700044548113نا موجوداستیلG72اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3498900040217501نا موجوداستیلG82HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3754500040810000موجوداستیلG83HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3340000033399948نا موجوداستیلG84اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3498900040217501نا موجوداستیلG85HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3069500035282105نا موجوداستیلG87اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3514400038200000نا موجودشیشه ای G93HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4147500045082000نا موجودشیشه ای G94اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3228000035087000نا موجودشیشه ای G95HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4326300047025000موجودشیشه ای G96HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3151400034254000موجودشیشه ای G97HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3556900040884031نا موجوداستیلG103اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3445500039603275نا موجوداستیلG104اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4268400049062190نا موجودشیشه و استیلG106اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4573700052571271نا موجودشیشه و استیلG106Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4111600046722798نا موجوداستیلG107اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3978100043240000نا موجودشیشه ای G108HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2809800031929862نا موجودشیشه ای G109HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3193000031929862نا موجودشیشه ای G110HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3622000041632463نا موجودشیشه ای G111اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4268400049062190نا موجودشیشه و استیلG113اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3847300042748005نا موجودشیشه ای G114اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4370200050231886نا موجودشیشه و استیلG115HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4064900046722798نا موجودشیشه و استیلG116HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4262700048996487نا موجوداستیلG131HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4758200051720000نا موجوداستیلG133HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4758200051720000نا موجوداستیلG133S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4779400051950000موجوداستیلG135HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4779400051950000موجوداستیلG135S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2479200024792393موجوداستیلOS-5اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2948900032053000موجودشیشه ای Gi4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3004200032654000موجودشیشه ای Gi6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3679100039990000موجوداستیلGi13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3679100039990000موجوداستیلGi13-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3794100041240000نا موجودشیشه و استیلGi14-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3042700033073000موجوداستیلGi15NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1900400020657000موجودشیشه ای Gi23اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3520100038262000موجودشیشه ای Gi24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3612800039270000موجودشیشه ای Gi24-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1960300021308000موجوداستیلGi26-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3526500038332000موجودشیشه ای Gi35اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3526500038332000موجودشیشه ای Gi35-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3219300037002972نا موجوداستیلGi42اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3219300037002972نا موجوداستیلGi82اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2596200028220000موجودشیشه ای Gi97اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3656400039744000موجودشیشه ای Gi132اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3656400039744000موجودشیشه ای Gi132-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2532900028783401نا موجودشیشه ای Gi134اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3657000039750000موجودشیشه ای Gi137اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3657000039750000موجودشیشه ای Gi137-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3574600038854000موجودشیشه ای Gi142اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5321300057840000موجودشیشه ای ونوس V24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5321300057840000نا موجودشیشه ای ونوس V25اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3520100038262000موجودشیشه ای Gi24x-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3520100038262000موجودشیشه ای Gi24-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3344200038438830در حال تولیدشیشه ای Gi-138-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3292800037848608نا موجودشیشه ای Gi139-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3817100041490000موجوداستیلGi135اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3817100041490000موجوداستیلGi135-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3141100034142000موجودشیشه ای Z4 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3141100034142000موجودشیشه ای Z5 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3141800034150000موجودشیشه ای Z6 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3141800034150000نا موجودشیشه ای Z7 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1717900018672709نا موجودشیشه ای Z9 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5022000057068071در حال تولیدشیشه ای ونوس V6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4074700044290000نا موجوداستیلونوس V11اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4802100052197000موجودشیشه ای ونوس V26اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3942500042853000نا موجوداستیلونوس V27اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4422400048070000نا موجودشیشه ای ونوس V28اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2514400027330000نا موجودشیشه ای ونوس V29اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2315600025170000نا موجودشیشه ای ونوس V30اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5128100055740000نا موجوداستیلونوس V3اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3290700040130000موجوداستیلOS 5اجاق گاز رومیزی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات42762000ونوس V1 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55678000ونوس V2 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49846000ونوس V4 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49846000ونوس V5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59566000ونوس V7 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59562000ونوس V7S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59469000ونوس V8 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59460000ونوس V8S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54787000ونوس V9 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54787000ونوس V10 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54717000ونوس V13 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55780000ونوس V14 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54722000ونوس V15 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55780000ونوس V16 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48676000ونوس V17 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات45230000ونوس V18 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47301000ونوس V19 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47301000ونوس V20 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47301000ونوس V20B شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49395000ونوس V21 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49391000ونوس V22 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات23386000G1HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37545000G3HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39330000G4HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34511000G6HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36376000G7HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48052000G13HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات45724000G14HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52587000G14 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35981000G15HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات27875000G16HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات24098000G23HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51419000G24HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48052000G13S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51952000G24S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات21454000G26HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51483000G28HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55893000G28S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38020000G29 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41817000G30 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات26191000G31 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات29679000G32 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38089000G33 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات29469000G34 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53131000G35HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52560000G35S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات27577000G37 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32780000G38 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34389000G39 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34642000G42 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات20028000G43 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41016000G49 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48033000G51HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34875000G53HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41431000G56HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40310000G58 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38757000G72 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34989000G82HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37545000G83HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات33400000G84 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34989000G85HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات30695000G87 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35144000G93HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41475000G94 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32280000G95HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات43263000G96HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31514000G97HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35569000G103 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34455000G104 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42684000G106 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات45737000G106S شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41116000G107 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39781000G108HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات28098000G109HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31930000G110HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36220000G111 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42684000G113 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38473000G114 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات43702000G115HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40649000G116HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42627000G131HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47582000G133HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47582000G133S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47794000G135HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47794000G135S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات24792000OS-5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات29489000Gi4 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات30042000Gi6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36791000Gi13 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36791000Gi13-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37941000Gi14-NEW شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات30427000Gi15NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات19004000Gi23 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35201000Gi24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36128000Gi24-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات19603000Gi26-NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35265000Gi35 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35265000Gi35-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32193000Gi42 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32193000Gi82 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات25962000Gi97 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36564000Gi132 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36564000Gi132-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات25329000Gi134 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36570000Gi137 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36570000Gi137-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35746000Gi142 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53213000ونوس V24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53213000ونوس V25 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35201000Gi24x-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35201000Gi24-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات33442000Gi-138-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32928000Gi139-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38171000Gi135 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38171000Gi135-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31411000Z4 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31411000Z5 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31418000Z6 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31418000Z7 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات17179000Z9 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات50220000ونوس V6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40747000ونوس V11 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48021000ونوس V26 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39425000ونوس V27 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات44224000ونوس V28 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات25144000ونوس V29 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات23156000ونوس V30 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51281000ونوس V3 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32907000OS 5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش شنبه 01/04/13). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد