عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت اجاق گاز رومیزی اخوان | سایت رسمی اخوان جم

فروش ویژه و مشاهده قيمت به روز شده:شنبه 05 آذر 1401،گاز رومیزی اخوان با مشخصات کامل تنها فروشگاه مرکزی اخوان | دانلود جدیدترین ليستقیمت گاز رومیزی مدل شیشه ای،استیل،شیشه ای و استیل سری ونوس V،اخوان G،اورانوس High Efficiency،گیتا GI و سری جم Z دارای تعداد شعله:پنج شعله،چهار شعله،سه شعله،دو شعله

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4276200046480000موجوداستیلونوس V1اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5567800060520000موجوداستیلونوس V2اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4984600054180000موجوداستیلونوس V4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4984600054180000موجوداستیلونوس V5اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5956600059565612نا موجودشیشه ای ونوس V7اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5956200059561674نا موجودشیشه ای ونوس V7Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5946900064640000موجودشیشه ای ونوس V8اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5946000064630000موجودشیشه ای ونوس V8Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6297400062973821نا موجودشیشه ای ونوس V9اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات6297400062973821نا موجودشیشه و استیلونوس V10اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5471700059475000موجودشیشه ای ونوس V13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5578000060630000موجودشیشه ای ونوس V14اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5472200059480000موجودشیشه ای ونوس V15اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5578000060630000موجودشیشه ای ونوس V16اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5594900055948992نا موجودشیشه و استیلونوس V17اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5198900051988639نا موجودشیشه ای ونوس V18اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5436900054368992نا موجودشیشه ای ونوس V19اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5436900054368992نا موجودشیشه ای ونوس V20اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5436900054368992نا موجودشیشه ای ونوس V20Bاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4939500053690000موجوداستیلونوس V21اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4939100053686000موجوداستیلونوس V22اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2338600025420000موجودشیشه ای G1HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3754500040810000نا موجودشیشه ای G3HE اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3933000042750000موجودشیشه ای G4HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3921700039216582نا موجودشیشه ای G6HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4133600041336403نا موجودشیشه ای G7HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4805200052230000موجوداستیلG13HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5258700057160000نا موجودشیشه و استیلG14HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5258700057160000نا موجودشیشه و استیلG14 اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3598100039110000موجوداستیلG15HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3167600031675751نا موجوداستیلG16HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2409800026194000موجودشیشه ای G23HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5141900055890000موجودشیشه ای G24HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4805200052230000موجوداستیلG13S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5195200056470000موجودشیشه ای G24S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2145400023320000موجوداستیلG26HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5148300055960000نا موجوداستیلG28HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5589300060753000موجوداستیلG28S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4370100043701091نا موجودشیشه ای G29اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4806600048065785نا موجودشیشه ای G30اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2976200029762226نا موجودشیشه ای G31اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3372600033726190نا موجودشیشه ای G32اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3808900038088636نا موجودشیشه و استیلG33اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2946900029468581نا موجوداستیلG34اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5313100057130000موجودشیشه ای G35HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5256000057130000موجودشیشه ای G35S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2757700029975000نا موجودشیشه و استیلG37اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3278000035630000نا موجودشیشه ای G38اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3952700039527219نا موجوداستیلG39اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3981800039817868نا موجوداستیلG42اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2176900021769314نا موجودشیشه ای G43اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4714500047145000نا موجوداستیلG49اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4803300052210000موجوداستیلG51HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3487500034875138نا موجوداستیلG53HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4762200047621936نا موجوداستیلG56HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4633300046332904نا موجودشیشه و استیلG58اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4454800044548113نا موجوداستیلG72اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4021800040217501نا موجوداستیلG82HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3754500040810000موجوداستیلG83HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3340000033399948نا موجوداستیلG84اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4021800040217501نا موجوداستیلG85HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3528200035282105نا موجوداستیلG87اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3514400038200000نا موجودشیشه ای G93HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4147500045082000نا موجودشیشه ای G94اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3228000035087000نا موجودشیشه ای G95HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4326300047025000موجودشیشه ای G96HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3151400034254000موجودشیشه ای G97HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4088400040884031نا موجوداستیلG103اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3960300039603275نا موجوداستیلG104اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4906200049062190نا موجودشیشه و استیلG106اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5257100052571271نا موجودشیشه و استیلG106Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4672300046722798نا موجوداستیلG107اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3978100043240000نا موجودشیشه ای G108HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3193000031929862نا موجودشیشه ای G109HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3193000031929862نا موجودشیشه ای G110HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4163200041632463نا موجودشیشه ای G111اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4906200049062190نا موجودشیشه و استیلG113اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4274800042748005نا موجودشیشه ای G114اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5023200050231886نا موجودشیشه و استیلG115HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4672300046722798نا موجودشیشه و استیلG116HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4899600048996487نا موجوداستیلG131HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4758200051720000نا موجوداستیلG133HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4758200051720000نا موجوداستیلG133S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4779400051950000موجوداستیلG135HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4779400051950000موجوداستیلG135S-HEاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2479200024792393موجوداستیلOS-5اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3096200033654602موجودشیشه ای Gi4اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3154300034285983موجودشیشه ای Gi6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3862400041982599موجوداستیلGi13اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3862400041982599موجوداستیلGi13-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3983900043302998نا موجودشیشه و استیلGi14-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3194800034726322موجوداستیلGi15NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1995400021689162موجودشیشه ای Gi23اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3696100040175021موجودشیشه ای Gi24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3793200041230976موجودشیشه ای Gi24-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2058300022372694موجوداستیلGi26-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3702800040247880موجودشیشه ای Gi35اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3702800040247880موجودشیشه ای Gi35-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3700300037002972نا موجوداستیلGi42اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3700300037002972نا موجوداستیلGi82اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2725700029627041موجودشیشه ای Gi97اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3839200041730771موجودشیشه ای Gi132اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3839200041730771موجودشیشه ای Gi132-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2878300028783401نا موجودشیشه ای Gi134اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3839200041730771موجودشیشه ای Gi137اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3839200041730771موجودشیشه ای Gi137-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3789800041193491موجودشیشه ای Gi142اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5321300057840000موجودشیشه ای ونوس V24اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5321300057840000نا موجودشیشه ای ونوس V25اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3696100040175021موجودشیشه ای Gi24x-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3696100040175021موجودشیشه ای Gi24-NEWاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3843900038438830در حال تولیدشیشه ای Gi-138-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3784900037848608نا موجودشیشه ای Gi139-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4007800043563271موجوداستیلGi135اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4007800043563271موجوداستیلGi135-Sاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3298000035848157موجودشیشه ای Z4 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3298000035848157موجودشیشه ای Z5 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3298000035848157موجودشیشه ای Z6 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3298000035848157نا موجودشیشه ای Z7 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات1867300018672709نا موجودشیشه ای Z9 جماجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5706800057068071در حال تولیدشیشه ای ونوس V6اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4074700044290000نا موجوداستیلونوس V11اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4802100052197000موجودشیشه ای ونوس V26اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3942500042853000نا موجوداستیلونوس V27اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات4422400048070000نا موجودشیشه ای ونوس V28اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2514400027330000نا موجودشیشه ای ونوس V29اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات2315600025170000نا موجودشیشه ای ونوس V30اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات5128100055740000نا موجوداستیلونوس V3اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات3290700040130000موجوداستیلOS 5اجاق گاز رومیزی اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات42762000ونوس V1 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55678000ونوس V2 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49846000ونوس V4 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49846000ونوس V5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59566000ونوس V7 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59562000ونوس V7S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59469000ونوس V8 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات59460000ونوس V8S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62974000ونوس V9 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات62974000ونوس V10 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54717000ونوس V13 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55780000ونوس V14 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54722000ونوس V15 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55780000ونوس V16 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55949000ونوس V17 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51989000ونوس V18 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54369000ونوس V19 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54369000ونوس V20 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات54369000ونوس V20B شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49395000ونوس V21 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49391000ونوس V22 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات23386000G1HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37545000G3HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39330000G4HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39217000G6HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41336000G7HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48052000G13HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52587000G14HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52587000G14 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35981000G15HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31676000G16HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات24098000G23HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51419000G24HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48052000G13S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51952000G24S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات21454000G26HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51483000G28HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات55893000G28S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات43701000G29 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48066000G30 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات29762000G31 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات33726000G32 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38089000G33 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات29469000G34 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53131000G35HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52560000G35S-HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات27577000G37 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32780000G38 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39527000G39 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39818000G42 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات21769000G43 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47145000G49 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48033000G51HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات34875000G53HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47622000G56HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات46333000G58 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات44548000G72 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40218000G82HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37545000G83HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات33400000G84 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40218000G85HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35282000G87 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات35144000G93HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41475000G94 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32280000G95HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات43263000G96HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31514000G97HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40884000G103 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39603000G104 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49062000G106 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات52571000G106S شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات46723000G107 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39781000G108HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31930000G109HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31930000G110HE شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات41632000G111 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات49062000G113 شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات42748000G114 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات50232000G115HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات46723000G116HE شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48996000G131HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47582000G133HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47582000G133S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47794000G135HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات47794000G135S-HE استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات24792000OS-5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات30962000Gi4 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31543000Gi6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38624000Gi13 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38624000Gi13-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39839000Gi14-NEW شیشه و استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات31948000Gi15NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات19954000Gi23 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36961000Gi24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37932000Gi24-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات20583000Gi26-NEW استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37028000Gi35 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37028000Gi35-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37003000Gi42 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37003000Gi82 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات27257000Gi97 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38392000Gi132 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38392000Gi132-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات28783000Gi134 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38392000Gi137 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38392000Gi137-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37898000Gi142 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53213000ونوس V24 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات53213000ونوس V25 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36961000Gi24x-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات36961000Gi24-NEW شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات38439000Gi-138-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات37849000Gi139-S شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40078000Gi135 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40078000Gi135-S استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32980000Z4 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32980000Z5 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32980000Z6 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32980000Z7 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات18673000Z9 جم شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات57068000ونوس V6 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات40747000ونوس V11 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات48021000ونوس V26 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات39425000ونوس V27 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات44224000ونوس V28 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات25144000ونوس V29 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات23156000ونوس V30 شیشه ای اجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات51281000ونوس V3 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان
جزئیات32907000OS 5 استیلاجاق گاز رومیزی اخوان

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش شنبه 01/09/05). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد