عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان استیلخرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V1
مدل : ونوس V1
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 21526000 ریال
قیمت : 15176000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V2
مدل : ونوس V2
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 28030000 ریال
قیمت : 19761000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V4
مدل : ونوس V4
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22959000 ریال
قیمت : 16186000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V5
مدل : ونوس V5
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22959000 ریال
قیمت : 16186000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V11
مدل : ونوس V11
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 20513000 ریال
قیمت : 14462000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V27
مدل : ونوس V27
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 19847000 ریال
قیمت : 13992000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : شیشه 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26786000 ریال
قیمت : 18884000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V22
مدل : ونوس V22
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23433000 ریال
قیمت : 16520000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G13 HE
مدل : G13 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21271000 ریال
قیمت : 14996000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G13 S HE
مدل : G13 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21271000 ریال
قیمت : 14996000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G15 HE
مدل : G15 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17398000 ریال
قیمت : 12266000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G16 HE
مدل : G16 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 16138000 ریال
قیمت : 11377000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G26 HE
مدل : G26 HE
نوع : استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 10800000 ریال
قیمت : 7614000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G28 HE
مدل : G28 HE
نوع : استیل 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22696000 ریال
قیمت : 16001000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G28 S HE
مدل : G28 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23864000 ریال
قیمت : 16824000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G34
مدل : G34
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 15013000 ریال
قیمت : 10584000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G39
مدل : G39
نوع : استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 20138000 ریال
قیمت : 14197000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G42
مدل : G42
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20286000 ریال
قیمت : 14302000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G49
مدل : G49
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19274000 ریال
قیمت : 13588000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G51 HE
مدل : G51 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21174000 ریال
قیمت : 14928000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G53 HE
مدل : G53 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17768000 ریال
قیمت : 12526000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G56 HE
مدل : G56 HE
نوع : استیل 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24262000 ریال
قیمت : 17105000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G72
مدل : G72
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22696000 ریال
قیمت : 16001000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G82 HE
مدل : G82 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20489000 ریال
قیمت : 14445000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G83 HE
مدل : G83 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 16751000 ریال
قیمت : 11809000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G84
مدل : G84
نوع : استیل 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17016000 ریال
قیمت : 11996000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G85 HE
مدل : G85 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20489000 ریال
قیمت : 14445000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G87
مدل : G87
نوع : استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 17975000 ریال
قیمت : 12672000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G103
مدل : G103
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20730000 ریال
قیمت : 14615000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G104
مدل : G104
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20176000 ریال
قیمت : 14224000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G107
مدل : G107
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 23804000 ریال
قیمت : 16782000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G131 HE
مدل : G131 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24962000 ریال
قیمت : 17598000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G133 HE
مدل : G133 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21655000 ریال
قیمت : 15267000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G133 S HE
مدل : G133 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21655000 ریال
قیمت : 15267000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G135 HE
مدل : G135 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21655000 ریال
قیمت : 15267000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان G135 S HE
مدل : G135 S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21655000 ریال
قیمت : 15267000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان OS2
مدل : OS2
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21832000 ریال
قیمت : 15392000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان OS5
مدل : OS5
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21466000 ریال
قیمت : 15134000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi13
مدل : Gi13
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16290000 ریال
قیمت : 11484000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi13 S
مدل : Gi13 S
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 1629000 ریال
قیمت : 1148000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi15 NEW
مدل : Gi15 NEW
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 13475000 ریال
قیمت : 9500000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi26 NEW
مدل : Gi26 NEW
نوع : استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 8681000 ریال
قیمت : 6120000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi42
مدل : Gi42
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16938000 ریال
قیمت : 11941000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi82
مدل : Gi82
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16938000 ریال
قیمت : 11941000 ریال

نا موجود
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi135
مدل : Gi135
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 16904000 ریال
قیمت : 11917000 ریال
خرید اجاق گاز رومیزی استیل اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان Gi135 S
مدل : Gi135 S
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 16904000 ریال
قیمت : 11917000 ریال

فروش ویژه و تحویل فوری انواع گاز استیل اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان جم با جنس استیل معمولی،آجدار دارای تعداد شعله های دو،سه،چهار،پنج شعله در 5 خانواده:V ونوس ,High Efficiency اورانوس , G جی ،G High Efficiency جی ، GI جی آی ، Z جم.
سری ونوس:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک.راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد.دارای قفلو بست شعله پخش کن
سری G اخوان :قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری G-HE اخوان:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری گیتا GI اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایتالیایی ,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری Z اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایرانی,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای صفحه ای در خاورمیانه.اجاق گاز اخوان جم دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد