عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان روکارخرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10562000 ریال
قیمت : 7816000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9193000 ریال
قیمت : 6803000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103000 ریال
قیمت : 8216000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8225000 ریال
قیمت : 6087000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9322000 ریال
قیمت : 6898000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13145000 ریال
قیمت : 9727000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9971000 ریال
قیمت : 7379000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3414000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3601000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3807000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4301000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4301000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11842000 ریال
قیمت : 8763000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 4735000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5212000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7117000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 101814000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 6950000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10690000 ریال
قیمت : 7911000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10478000 ریال
قیمت : 7754000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9881000 ریال
قیمت : 7312000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 878000 ریال
قیمت : 659000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458000 ریال
قیمت : 6999000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6497000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 6999000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4364000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 4654000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 2861000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2462000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3043000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2622000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2133000 ریال

نا موجود
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 8880000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10157000 ریال
قیمت : 7516000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10343000 ریال
قیمت : 7757000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11095000 ریال
قیمت : 8210000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12694000 ریال
قیمت : 9394000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4592000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4097000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4592000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : نیمه فانتزی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4097000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4592000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4097000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4616000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان163
مدل : 163
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16266000 ریال
قیمت : 12037000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14091000 ریال
قیمت : 10427000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15153000 ریال
قیمت : 11213000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14016000 ریال
قیمت : 10372000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6659000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان372S
مدل : 372S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5403000 ریال
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
خرید سینک ظرفشویی روکار اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان378S
مدل : 378S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM

چشنواره فروش و تحویل فوری انواع سینک روکار اخوان در با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان مرکز پخش رسمی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم در تهران.خرید اینترنتی انواع سینک استیل روکار.
سینک اخوان روکار در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی:باکسی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر.فانتزی:ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر.نیمه فانتزی:ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.معمولی:ضخامت ورق 0.4 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر.صنعتی:ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 24 سانتیمتر.
طریقه نصب سینک آشپزخانه روکار Outset اخوان جم:لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک روکار در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.


TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد