عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان روکارسینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24510379 ریال
قیمت : 20099000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28390497 ریال
قیمت : 23280000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24768655 ریال
قیمت : 20310000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28648773 ریال
قیمت : 23492000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 32621864 ریال
قیمت : 26750000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 32621864 ریال
قیمت : 26750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 13420224 ریال
قیمت : 11005000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 16548896 ریال
قیمت : 14067000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14318040 ریال
قیمت : 12170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 17445692 ریال
قیمت : 14829000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 25479612 ریال
قیمت : 21658000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 34917679 ریال
قیمت : 28632000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 27575993 ریال
قیمت : 22612000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26797533 ریال
قیمت : 21974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30633908 ریال
قیمت : 25120000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم166
مدل : 166
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13811220 ریال
قیمت : 11325000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 11111503 ریال
قیمت : 9445000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22640563 ریال
قیمت : 18565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13222636 ریال
قیمت : 11239000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 11294180 ریال
قیمت : 9600000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 12657305 ریال
قیمت : 10759000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 11294180 ریال
قیمت : 9600000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 12657305 ریال
قیمت : 10759000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22644281 ریال
قیمت : 18568000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22640563 ریال
قیمت : 18565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21503159 ریال
قیمت : 17633000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 23223829 ریال
قیمت : 19740000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 7227777 ریال
قیمت : 6144000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 8387476 ریال
قیمت : 7129000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 6785419 ریال
قیمت : 5768000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 7885332 ریال
قیمت : 6703000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 13342590 ریال
قیمت : 11341000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم112
مدل : 112
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18431230 ریال
قیمت : 15667000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19159881 ریال
قیمت : 16286000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20288853 ریال
قیمت : 16637000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم60
مدل : 60
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20770675 ریال
قیمت : 17032000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 14365269 ریال
قیمت : 12210000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 9925861 ریال
قیمت : 8933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19301092 ریال
قیمت : 15827000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 15960174 ریال
قیمت : 13087000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22626585 ریال
قیمت : 18554000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20464063 ریال
قیمت : 16781000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22626585 ریال
قیمت : 19233000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 22626585 ریال
قیمت : 19233000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17817111 ریال
قیمت : 15145000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21636197 ریال
قیمت : 17742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم32
مدل : 32
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 18096510 ریال
قیمت : 18097000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم33
مدل : 33
نوع : روکار
140*60 CM
قیمت لیست : 25430237 ریال
قیمت : 21616000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 9410364 ریال
قیمت : 7999000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 23075808 ریال
قیمت : 18922000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 13050150 ریال
قیمت : 13050000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 18738785 ریال
قیمت : 18739000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم57
مدل : 57
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 26803192 ریال
قیمت : 26803000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم59
مدل : 59
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 18298927 ریال
قیمت : 18299000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم111
مدل : 111
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17109947 ریال
قیمت : 17110000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم115
مدل : 115
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17109947 ریال
قیمت : 17110000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18431230 ریال
قیمت : 18431000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 12508679 ریال
قیمت : 10632000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم127
مدل : 127
نوع : روکار
120*50 CM
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم142
مدل : 142
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 19674853 ریال
قیمت : 16724000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم143
مدل : 143
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 20038833 ریال
قیمت : 17033000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22644281 ریال
قیمت : 19248000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 12657305 ریال
قیمت : 10759000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان روکار - خرید + قیمت روز | سایت رسمی اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 11294180 ریال
قیمت : 11294000 ریال

نا موجود

سینک روکار اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شودو از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن سینک روکار نخواهید داشت.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

بررسی و مشخصات سینک روکار اخوان

سینک ظرفشویی روکار اخوان دارای 3 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

سینکفانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک باکسی :
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM.


• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه محل کار ......است.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استیل استنلس برند اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد