عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان روکارقیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 39150000 ریال
قیمت : 38367000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 45280000 ریال
قیمت : 44374000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 51570000 ریال
قیمت : 51570000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21240000 ریال
قیمت : 21240000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26160000 ریال
قیمت : 26160000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22630000 ریال
قیمت : 22630000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27580000 ریال
قیمت : 27580000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 40280000 ریال
قیمت : 40280000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم325
مدل : 325
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 551960000 ریال
قیمت : 551960000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 43590000 ریال
قیمت : 43590000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42360000 ریال
قیمت : 42360000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 48430000 ریال
قیمت : 48430000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم166SP
مدل : 166SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21830000 ریال
قیمت : 21830000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17570000 ریال
قیمت : 17570000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35780000 ریال
قیمت : 35780000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 20910000 ریال
قیمت : 20910000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35790000 ریال
قیمت : 35790000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35780000 ریال
قیمت : 35780000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 33990000 ریال
قیمت : 33990000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 36710000 ریال
قیمت : 36710000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 13380000 ریال
قیمت : 13380000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15210000 ریال
قیمت : 15210000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 12680000 ریال
قیمت : 12680000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 14420000 ریال
قیمت : 14420000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21091000 ریال
قیمت : 21091000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 30290000 ریال
قیمت : 30290000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32072000 ریال
قیمت : 32072000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 20905860 ریال
قیمت : 20906000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 17925161 ریال
قیمت : 17925000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 30510000 ریال
قیمت : 30510000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 25230000 ریال
قیمت : 25230000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35770000 ریال
قیمت : 35770000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 32350000 ریال
قیمت : 32350000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 25929241 ریال
قیمت : 25929000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31487158 ریال
قیمت : 31487000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13694954 ریال
قیمت : 13695000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 33582223 ریال
قیمت : 33582000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 19700000 ریال
قیمت : 19700000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 29140000 ریال
قیمت : 29140000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19770000 ریال
قیمت : 19770000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35770000 ریال
قیمت : 35770000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20000000 ریال
قیمت : 20000000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 17850000 ریال
قیمت : 17850000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38750000 ریال
قیمت : 38750000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 44880000 ریال
قیمت : 44880000 ریال

نا موجود

سینک ظرفشویی روکار اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شودو از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن سینک ظرفشویی روکار نخواهید داشت.
جهت دریافت مطالب جدید سینک روکار در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

اخوان جم خرید و قیمت سینک ظرفشویی روکار

قیمت سینک روکار اخوان در بازار امروز

با توجه به نوسانات بازار برای مطلع شدن از جدیدترین قیمت های سینک روکار اخوان صفحه ی لیست قیمت سینک ظرفشویی سایت اخوان را مطالعه کرده و در هر ساعت 9 الی 16 با کارشناسان پشتیبانی ما تماس برقرار فرمائید.

بررسی و مشخصات سری سینک اخوان روکار

سینک ظرفشویی روکار اخوان دارای 7 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

• سینک ظرفشویی R70 :
سینک ظرفشویی سری R70 جدید ترین و خاص ترین سینک های تولید شده شرکت اخوان است و با ضخامت ورق 0.8 % و عمق 20 سانتی متر آماده خرید میباشد.

• سینک R25 :
این نوع سینک دارای ضخامت ورق 0.8 % با عمق لگن 20 سانتی متر می توانید از مدل های متنوع و مدرن این دسته سینک ها انتخاب نمایید.

• سینک سری 300 :
سینک هایی که با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و با ورق فوق کشش تولید شد اند این مدل سینک اخوان دارای ضخامت ورق 7 % با عمق لگن 15.5 سانتی متر عرضه بازار میشود

• سینک فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه های امروزی است.

سینک روکار معمولی :
سینک هایی با ابعاد بزرگ اما با ورق ضخامت کمتر انتخاب نمایید، دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM. است.

•سینک صنعتی :
و در نهایت هم سینک صنعتی است سینک های مخصوص آشپزخانه های صنعتی ، رستوران ها، هتل ها و ... که دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 30 CM. بوده و عموما در فضاهایی غیر از فضاهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ویژگی های انواع مدل سینک روکار آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.

2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان جم با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.

3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.

4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.

5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.

6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.

7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.

8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.


مشخصات استیل استنلس سینک ظرفشویی روکار

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
شيركواحمدي (1398-11-14)

سلام خسته نباشيد راستي جنساتون خيلي خيلي گرونه


پاسخ کارشناسان:
سلام وقت بخیر
محصولات تا جای امکان با تخفیف ویژه عرضه میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید .
02133531664 - 02133531641

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد