عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جم روکارخرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 13094000 ریال
قیمت : 12177000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 13490000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 13490000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14505000 ریال
قیمت : 13490000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11399000 ریال
قیمت : 10601000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 13557000 ریال
قیمت : 12608000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10199000 ریال
قیمت : 9485000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 11397000 ریال
قیمت : 10599000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 16100000 ریال
قیمت : 14973000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 12361000 ریال
قیمت : 11496000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 5634000 ریال
قیمت : 5240000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5942000 ریال
قیمت : 5526000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6281000 ریال
قیمت : 5841000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7097000 ریال
قیمت : 5678000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 7812000 ریال
قیمت : 1562000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 8600000 ریال
قیمت : 7998000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11945000 ریال
قیمت : 9556000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 17130000 ریال
قیمت : 13704000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11666000 ریال
قیمت : 9333000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 13233000 ریال
قیمت : 10586000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12989000 ریال
قیمت : 12080000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 12252000 ریال
قیمت : 11394000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10721000 ریال
قیمت : 9971000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11549000 ریال
قیمت : 10741000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10721000 ریال
قیمت : 9971000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11549000 ریال
قیمت : 10741000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7200000 ریال
قیمت : 6696000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7680000 ریال
قیمت : 7142000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4721000 ریال
قیمت : 4391000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 4062000 ریال
قیمت : 3778000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5021000 ریال
قیمت : 4670000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی.
80*60 CM
قیمت لیست : 4327000 ریال
قیمت : 4024000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 4883000 ریال
قیمت : 4639000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14886000 ریال
قیمت : 13844000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 13756000 ریال
قیمت : 12793000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 13011000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 13011000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7577000 ریال
قیمت : 7047000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6761000 ریال
قیمت : 6288000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7577000 ریال
قیمت : 6668000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 153SP
مدل : 153SP
نوع : نیمه فانتزی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 6761000 ریال
قیمت : 5950000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7577000 ریال
قیمت : 6668000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6761000 ریال
قیمت : 5950000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7617000 ریال
قیمت : 7084000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 13011000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 163
مدل : 163
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 6652000 ریال
قیمت : 6186000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 320
مدل : 320
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 18161000 ریال
قیمت : 15982000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 320S
مدل : 320S
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 15739000 ریال
قیمت : 14637000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 16916000 ریال
قیمت : 15732000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 362
مدل : 362
نوع : روکار R25
120*60 CM
قیمت لیست : 15645000 ریال
قیمت : 14550000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 372
مدل : 372
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 10054000 ریال
قیمت : 9350000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 372S
مدل : 372S
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 8157000 ریال
قیمت : 7586000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 378
مدل : 378
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 19976000 ریال
قیمت : 18578000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 378
مدل : 378
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 19976000 ریال
قیمت : 18578000 ریال
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 7097000 ریال
قیمت : 6245000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 14459000 ریال
قیمت : 12724000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 12592000 ریال
قیمت : 11711000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 12823000 ریال
قیمت : 11925000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی سینک ظرفشویی روکار اخوان جم | سایت رسمی فروشگاه مرکزی 149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 13990000 ریال
قیمت : 12311000 ریال

نا موجود

سینک ظرفشویی روکار اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شودو از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن آنها نخواهید داشت.

بررسی و مشخصات سینک روکار اخوان

سینک روکار اخوان دارای 3 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

سینکفانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک باکسی :
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM.


• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه محل کار ......است.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک های ظرفشویی اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استیل استنلس برند اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد