عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان روکارقیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 12672000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28608000 ریال
قیمت : 26319000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم502
مدل : 502
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 33090000 ریال
قیمت : 30443000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم378S
مدل : 378S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 33884051 ریال
قیمت : 33884000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم378
مدل : 378
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 37680000 ریال
قیمت : 34666000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 14762268 ریال
قیمت : 12991000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم372
مدل : 372
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18202686 ریال
قیمت : 16746000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15749844 ریال
قیمت : 14490000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم370
مدل : 370
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20150000 ریال
قیمت : 18538000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم362
مدل : 362
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29430000 ریال
قیمت : 27076000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم325
مدل : 325
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 40330000 ریال
قیمت : 37104000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم322
مدل : 322
نوع : روکار R25
100*60 CM
قیمت لیست : 31850000 ریال
قیمت : 29302000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 30951000 ریال
قیمت : 28475000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم320
مدل : 320
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 35382000 ریال
قیمت : 32551000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم166
مدل : 166
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15950000 ریال
قیمت : 14674000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم163
مدل : 163
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 12833000 ریال
قیمت : 11806000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم162
مدل : 162
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26150000 ریال
قیمت : 24058000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 15283000 ریال
قیمت : 14060000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13050000 ریال
قیمت : 12006000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم148
مدل : 148
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26154000 ریال
قیمت : 24062000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم146
مدل : 146
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26150000 ریال
قیمت : 24058000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم144
مدل : 144
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 24740000 ریال
قیمت : 22761000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 26830000 ریال
قیمت : 24684000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم126
مدل : 126
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 8350000 ریال
قیمت : 7682000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم125
مدل : 125
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 9690000 ریال
قیمت : 8915000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم124
مدل : 124
نوع : روکار
80*50 CM
قیمت لیست : 7840000 ریال
قیمت : 7213000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم123
مدل : 123
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 9108000 ریال
قیمت : 8470000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15410000 ریال
قیمت : 14331000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم112
مدل : 112
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20274353 ریال
قیمت : 17841000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم75
مدل : 75
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 22130000 ریال
قیمت : 20360000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم74
مدل : 74
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 22317739 ریال
قیمت : 20532000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم60
مدل : 60
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 23990000 ریال
قیمت : 22071000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم52
مدل : 52
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم38
مدل : 38
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 11464000 ریال
قیمت : 10547000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم36
مدل : 36
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 22291000 ریال
قیمت : 20508000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم31
مدل : 31
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 18434000 ریال
قیمت : 16959000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم25
مدل : 25
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26140000 ریال
قیمت : 24049000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم23
مدل : 23
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23635000 ریال
قیمت : 21744000 ریال
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 24889244 ریال
قیمت : 21654000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم27
مدل : 27
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19598822 ریال
قیمت : 17051000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم29
مدل : 29
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 23799817 ریال
قیمت : 20706000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم32
مدل : 32
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 19906161 ریال
قیمت : 17318000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم33
مدل : 33
نوع : روکار
140*60 CM
قیمت لیست : 27973260 ریال
قیمت : 24337000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم37
مدل : 37
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 10351401 ریال
قیمت : 9006000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 25383389 ریال
قیمت : 22084000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم51
مدل : 51
نوع : روکار
150*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 20612664 ریال
قیمت : 17933000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم57
مدل : 57
نوع : روکار
150*60 CM
قیمت لیست : 29483511 ریال
قیمت : 25651000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم59
مدل : 59
نوع : روکار
100*50 CM
قیمت لیست : 20128820 ریال
قیمت : 17512000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم111
مدل : 111
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 18820942 ریال
قیمت : 16374000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم115
مدل : 115
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19761000 ریال
قیمت : 18180000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم116
مدل : 116
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 21288000 ریال
قیمت : 19585000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم121
مدل : 121
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14450000 ریال
قیمت : 13294000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم127
مدل : 127
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم142
مدل : 142
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 22725000 ریال
قیمت : 20907000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم143
مدل : 143
نوع : روکار
80*60 CM
قیمت لیست : 23144000 ریال
قیمت : 21292000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم149
مدل : 149
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26155000 ریال
قیمت : 24063000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 14620000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13045000 ریال
قیمت : 12001000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم503S
مدل : 503S
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28310000 ریال
قیمت : 26045000 ریال

نا موجود
قیمت روز سینک اخوان روکار | خرید ظرفشویی روکار - اخوان جم503
مدل : 503
نوع : روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32791000 ریال
قیمت : 30168000 ریال

نا موجود

سینک روکار اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی با سعی و تلاش کارکنان متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شودو از جنس استیل ضد آب بوده و با توجه به کیفیت ساخت بالایی که دارند می‌توان از آنها مدت زمان بسیار زیادی استفاده کرده و هیچ نگرانی بابت آسیب دیدن یا زنگ زدن سینک روکار نخواهید داشت.
برای مشاهده قیمت روز سینک روکار اخوان اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

بررسی و مشخصات سینک روکار اخوان

سینک ظرفشویی روکار اخوان دارای 3 نوع مختلف است. این نمونه ها هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند که می توانند نیازهای گوناگون و سلایق متنوع مشتریان را برطرف نمایند.

سینکفانتزی:
دارای ضخامت ورق 0.8 ML بوده و با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM. این امکان را به شما می دهد تا متناسب نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.

• سینک باکسی :
این سینک که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML است و عمق لگن 20 CM.


• سینک نیمه فانتزی :
دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM. است و متناسب آشپرخانه محل کار ......است.

با ویژگی های سینک اخوان آشنا شوید

از ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مقاومت بالا در برابر خط و خش:
سینک های بی کیفیت با کذر زمان زیبایی و براقیت اولیه خود را از دست می دهند که موجب می شود تا هزینه ای را برای تعمیر یا تعویض آن ها متقبل شویم. خوشبختانه گروه صنعتی اخوان کیفیت سینک های ظرفشویی خود را بالا برده که موجب شده تا در برابر خط و خش مقاوم باشد. جنس سینک های ظرفشویی اخوان از استیل ضد خش است که البته درخشش بالا و چشم نوازی نیز دارد. استیل ضد خش اخوان زنگ نمی زند و به راحتی تمیز می شود. استیل ضد خشی که اخوان آن را در محصولات خود به کار میبرد، بسیار با کیفیت است و طرفداران خاص خود را دارد.
2-لکه پذیر نبودن:
یکی از متداول ترین دغدغه افراد در آشپزخانه، وجود لکه در سینک ظرفشویی است که البته از بی کیفیت بودن جنس آن سینک نشات می گیرد. به شما این اطمینان را می دهیم که سینک اخوان با یک شست و شوی ساده تمیز شده و هیچ گونه لکه ای بر روی آن باقی نمی ماند.
3-براق و با دوام بودن:
این نوع سینک ظرفشویی به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد، در اثر استفاده طولانی مدت براقیت خود را از دست نمی دهد و همانند روز اول جلا بخش است.
4-تغییر رنگ نمی دهد:
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سینک ظرفشویی اخوان، عدم تغییر رنگ در اثر درجه حرارت بسیار بالا و با درجه حرارت بسیار پایین، است. نکته ای که در تهیه سینک ظرفشویی حائز اهمیت است این است که جنس آن باید بسیار مقاوم و کارآمد باشد. زیرا که در معرض تغییر دمای مداوم قرار دارد و ممکن است در دراز مدت تغییر رنگ دهد.
5-مقاوم بودن در برابر گرما و سرما:
از مهمترین ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان، مقاومت بسیار بالای آن در برابر گرما و سرما و در واقع تغییر دما است. یکی از مواردی که گروه صنعتی اخوان در زمینه سینک ظرفشویی به مشتریان خود تضمین می کند، مقاومت سینک ظرفشویی در برابر سرما و گرما بسیار شدید است. سینک های ظرفشویی اخوان به مرور زمان انسجام، کیفیت و شکل ظاهری خود را از دست نمی دهند.
6-قالب استاندارد و مصرفی:
یکی از ضروری ترین وسایل آشپزخانه، سینک ظرفشویی آن است. می توان گفت تمامی فعالیت های مربوط در آشپزخانه از سینک ظرفشویی شروع و در انتها و با پایان فعالیت، در آن ختم می شود. قالب های سینک ظرفشویی اخوان استاندارد و همین امر موجب می شود تا با قرار گیری درست آن بر روی کابینت و استفاده ان در دراز مدت، جرمی در اطراف آن بوجود نیاید.
7-عمیق بودن لگن های ظرفشویی:
از دیگر ویژگی های سینک ظرفشویی اخوان که آن را از دیگر برند ها متمایز می سازد، عمق سینک ظرفشویی اخوان است. از مزایای عمیق بودن سینک ظرفشویی این است که در هنگام کار کردن، هیچ آبی بر روی شما نمی ریزد، راحتتر می توان با آن ها کار کرد.
8-تعدد و تنوع در تعداد لنگه ها:
سینک های ظرفشویی اخوان در سه نوع تک لنگه، دو لنگه و سه لنگه در اختیارتان قرار دارد. اخوان متناسب با فضایی که دارید، سینک ظرفشویی شما را طراحی کرده است. بدین صورت که اگر فضای آشپزخانه شما کوچک است، میتوانید از سینک ظرفشویی تک لنگه استفاده کنید. سینک ظرفشویی دو لنگه مناسب فضاهای متوسط و بزرگ است و نیاز های شما را رفع می کند. تفاوت بین سینک ظرفشویی دو لنگه و سه لنگه اخوان در این است که در سینک سه لنگه علاوه بر دو لنگه بزرگ، یک لنگه کوچک در وسط قرار دارد.

مشخصات استیل استنلس برند اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
سهیل افشار (1398-10-05)

کیفیت عالی

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش یکشنبه 01/06/27). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد