عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان موربقیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 60650000 ریال
قیمت : 57618000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 62040000 ریال
قیمت : 58938000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 64760000 ریال
قیمت : 61522000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 54090000 ریال
قیمت : 51386000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 51140000 ریال
قیمت : 48583000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 48420000 ریال
قیمت : 45999000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66470000 ریال
قیمت : 63147000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66000000 ریال
قیمت : 62700000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87180000 ریال
قیمت : 82821000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 78710000 ریال
قیمت : 74775000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87180000 ریال
قیمت : 82821000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 81730000 ریال
قیمت : 77644000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87650000 ریال
قیمت : 87650000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 61910000 ریال
قیمت : 58815000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59480000 ریال
قیمت : 56506000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 61820000 ریال
قیمت : 58729000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 63570000 ریال
قیمت : 60392000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59980000 ریال
قیمت : 59980000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68360000 ریال
قیمت : 64942000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 89200000 ریال
قیمت : 84740000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 102210000 ریال
قیمت : 102210000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 56810000 ریال
قیمت : 56810000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62260000 ریال
قیمت : 62260000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60340000 ریال
قیمت : 60340000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 67560000 ریال
قیمت : 67560000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59540000 ریال
قیمت : 59540000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 63410000 ریال
قیمت : 63410000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60170000 ریال
قیمت : 60170000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 81970000 ریال
قیمت : 81970000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 81730000 ریال
قیمت : 77644000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66630000 ریال
قیمت : 66630000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 58170000 ریال
قیمت : 58170000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 39910000 ریال
قیمت : 39910000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 643100000 ریال
قیمت : 643100000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 62670000 ریال
قیمت : 62670000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 84240000 ریال
قیمت : 84240000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66630000 ریال
قیمت : 66630000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 69710000 ریال
قیمت : 69710000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66590000 ریال
قیمت : 66590000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 83740000 ریال
قیمت : 83740000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 78590000 ریال
قیمت : 78590000 ریال

نا موجود

هود مورب اخوان، یکی از محصولات محبوب شرکت اخوان است که با نحوه قرارگیری مورب بالای صفحه گاز، ظاهر زیبا و جذابی به آشپزخانه شما می‌بخشد.
با کارکردی مشابه هود توکار و هود شومینه ایی، هود مورب اخوان باعث تهویه مناسب در آشپزخانه شما می‌شود و بوی غذاهای پخته شده را به خوبی از بین می‌برد.
اما به جز کارکرد، هود مورب اخوان دارای ویژگی‌های فوق‌العاده دیگری است. ظاهر زیبا و جذاب، صدای کم در طول کار، دسترسی آسان به دکمه‌ها و تنظیمات، عدم نیاز به تعویض فیلتر در کوتاه مدت و امکان ست کردن هود با گاز، تنها بخشی از ویژگی‌های آن است. با تصمیم به خرید هود مورب اخوان، شما به راحتی می‌توانید آشپزخانه خود را به یک فضای مدرن و جذاب تبدیل کنید.

-جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید:
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

معرفی هود مورب اخوان

برند اخوان، به عنوان بزرگترین تولید کننده هودهای مورب در خاورمیانه، با 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و 10 سال خدمات پس از فروش، محصولات باکیفیت و زیبا را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. هود آشپزخانه اخوان مورب توسط این شرکت با زاویه‌ای خاص نصب می‌شوند و به دلیل قرارگیری مورب آنها، احتمال برخورد سر با هود به حداقل می‌رسد.
از نظر فنی، هودهای مورب اخوان تفاوت زیادی با هودهای شومینه ای و زیرکابینتی ندارند؛ اما از نظر ظاهری، زیباتر و حرفه‌ای‌تر هستند. به همین دلیل، در اکثر آشپزخانه‌های مدرن، از هود مورب اخوان استفاده می‌شود.
هود مورب اخوان، همیشه به کیفیت بالا و خدمات پس از فروش معتبر و قابل اطمینان مشهور بوده‌اند. این هودها در 3 رنگ مشکی، سفید و ترکیبی از این دو در دسترس هستند و شما می‌توانید به راحتی هود مورد نظر خود را از فروشگاه اینترنتی اخوان جم خریداری کنید. با گارانتی و خدمات پس از فروش اخوان، شما می‌توانید از هود مورب این شرکت با اطمینان کامل استفاده کنید.

بررسی قیمت و ویژگی های هود اخوان مورب

انواع مدل‌های هود مورب اخوان با قیمت‌های متنوعی در این فروشگاه موجود هستند که از 4 میلیون شروع شده و تا 7 میلیون ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است این قیمت‌ها مربوط به تیرماه 1402 می‌باشد و اگر در زمانی دیگر این مطلب را مطالعه می‌کنید امکان تغییر قیمت‌ها باتوجه به شرایط موجود در بازار وجود دارد. جهت مشاهده لیست قیمت‌های جدید هود آشپزخانه اخوان به صفحه مربوطه لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان مراجعه کنید.

سبک طراحی هودهای مورب اخوان

سبک طراحی هودهای مورب اخوان
هود مورب اخوان با نمای ظاهری زیبا و مدرن، یکی از بهترین گزینه‌های برای هر آشپزخانه است. این هود آشپزخانه دارای تنوع بالایی در طراحی و رنگ‌بندی هستند و در فروشگاه اخوان ، حدود 45 مدل هود مورب اخوان وجود دارد که هرکدام دارای امکانات و ویژگی‌های کاربردی خاصی هستند. ظاهر این هودها بسیار زیبا و جذاب است و با گزینه‌های تمام استیل، شیشه و استیل، تمام شیشه ای مشکی و سفید عرضه می‌شوند. استفاده از شیشه در رنگ‌های سفید یا مشکی، باعث زیبایی و درخشندگی این محصولات شده است.
با توجه به تنوع بالایی که در طراحی، رنگ و شکل هود مورب اخوان وجود دارد، هر کسی می‌تواند به راحتی یک هود مناسب برای آشپزخانه خود پیدا کند. به طور کلی، هودهای مورب اخوان با طراحی زیبا و تنوع بالا، گزینه بسیار مناسبی برای افرادی هستند که به دنبال هودی با قابلیت‌های مدرن و جذاب هستند.

ابعاد هود مورب
هود مورب اخوان با ابعاد مختلفی در بازار عرضه شده است. این هودها با ابعاد 90*50، 90*41.5، 80*50، 86*43 و 60*50 سانتی‌متر در دسترس هستند.
با توجه به اینکه ابعاد هود مورب اخوان متفاوت است، هر کسی می‌تواند به سلیقه خود هود مناسب را انتخاب کند. اگر آشپزخانه شما بزرگ و فضای کافی دارد، می‌توانید از مدل‌های بزرگتر هود مورب اخوان استفاده کنید، اما اگر آشپزخانه شما کوچکتر است، بهتر است از مدل‌های کوچکتر هود مورب اخوان استفاده کنید. تنوع در ابعاد هود مورب اخوان، به شما امکان می‌دهد تا به راحتی هود مناسب را برای آشپزخانه خود پیدا کنید. با توجه به انتخاب مدل صحیح، هود مورب اخوان به شما کمک می‌کند تا هوای آشپزخانه را از دود و بوی نامطبوع پاک کنید و بهترین شرایط آشپزی را در خانه داشته باشید.

سنسور دود و حرارت
بعضی از مدل‌های هود مورب اخوان دارای سنسور دود و حرارت هستند و قدرت مکش آن‌ها بین 600 تا 800 متر مکعب در ساعت متغیر است. بهره‌مندی از این سنسور، در صورت فراموشی روشن کردن هود، به شما کمک می‌کند. اگر سنسور دود یا حرارت غیر عادی را تشخیص دهد، هود به طور خودکار روشن می‌شود و هشداری به صدا در خواهد آمد که به ساکنین منزل اطلاع داده می‌شود. این ویژگی از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری می‌کند.

کنترل و تنظیم هود
اکثر مدل‌های هود آشپزخانه با دو نوع کنترل لمسی و مکانیکی عرضه می‌شوند، اما هودهای مورب اخوان دارای یک ویژگی جدید و منحصر به فرد هستند. این هودها مجهز به سیستم حسگر حرکت دست هستند که شما می‌توانید تنها با حرکت دست، هود را خاموش یا روشن کنید و دکمه مکانیکی یا لمسی نیازی نیست.

سایر ویژگی ها
لامپ SMD - LED. درخشندگی بهتر
صفحه نمایشگر : LCD ، رنگی LCD
میزان صدا : 56، 54 ds
همراه با فیلتر ذغالی و فیلتر آلومنیومی و استیل چند لایه قابل شستشو
مجهز به : درب دستی،اتوماتیک.

بررسی مزایا و معایب هود اخوان مورب

هود مورب اخوان، با ویژگی‌های جذابی همچون ظاهر زیبا و مدرن، صدای کم در زمان کار، عدم نیاز به تعویض فیلتر در کوتاه مدت، امکان ست کردن با گاز و دسترسی آسان به دکمه‌ها و تنظیمات (طراحی ارگونومیک)، مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، برای خرید هود مورب اخوان نیز باید به معایب آن توجه شود. به عنوان نمونه، هزینه بیشتر نسبت به هودهای شومینه‌ای و معمولی، کثیف شدن سریع بدنه هود، دسترسی سخت به پنل و موتور برای تعمیر و به دلیل نحوه قرارگیری و زاویه 45 درجه نسبت به سطح گاز، احتمال اینکه تمام بو و دود را تهویه نکند، وجود دارد. با توجه به این موارد، برای خرید هود مورب اخوان، بهتر است تمامی ویژگی‌ها و معایب آن را با یکدیگر مقایسه کرده و سپس تصمیم نهایی خود را بگیرید.

خرید هود مورب اخوان

اگر به دنبال خرید هود آشپزخانه با برند اخوان هستید، می‌توانید از طریق فروشگاه اینترنتی اخوان جم اقدام کنید. این فروشگاه با توجه به 15 سال تجربه در زمینه عرضه لوازم توکار آشپزخانه، جدیدترین مدل‌های هود آشپزخانه را ارائه می‌دهد. علاوه بر هود اخوان، محصولات دیگری نظیر سینک ظرفشویی، فر توکار، اجاق گاز صفحه‌ای و شیرآلات نیز در این فروشگاه عرضه می‌شوند. این فروشگاه با ارائه نازل‌ترین قیمت‌ها، برای شما بهترین فرصت خرید را فراهم می‌کند.


نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد