عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان مورب



خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH31
مدل : H31
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11192000 ریال
قیمت : 7331000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH32-TS
مدل : H32-TS
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17609000 ریال
قیمت : 11534000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH33-T
مدل : H33-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18354000 ریال
قیمت : 12022000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH33-TS
مدل : H33-TS
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18678000 ریال
قیمت : 12234000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH34-T
مدل : H34-T
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 20270000 ریال
قیمت : 13277000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH37
مدل : H37
نوع : مورب شیشه ای بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 10406000 ریال
قیمت : 6816000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH43-T
مدل : H43-T
نوع : مورب استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 21598000 ریال
قیمت : 14147000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH44-T
مدل : H44-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17175000 ریال
قیمت : 11250000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH45-T
مدل : H45-T
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 17978000 ریال
قیمت : 11776000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH46-T
مدل : H46-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17623000 ریال
قیمت : 11543000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14995000 ریال
قیمت : 9822000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14995000 ریال
قیمت : 9822000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH54-4S
مدل : H54-4S
نوع : شومینه ای شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 11528955 ریال
قیمت : 11529000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH53-T
مدل : H53-T
نوع : مورب شیشه سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 17183000 ریال
قیمت : 11255000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH55-T
مدل : H55-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17185000 ریال
قیمت : 11256000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 21078000 ریال
قیمت : 13806000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 21721000 ریال
قیمت : 14227000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب شیشه و استیل
80*50 CM
قیمت لیست : 21141000 ریال
قیمت : 13847000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15517000 ریال
قیمت : 10164000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16161000 ریال
قیمت : 10585000 ریال

نا موجود
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب شیشه و فلزی مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16354000 ریال
قیمت : 10712000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15353000 ریال
قیمت : 10056000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15997000 ریال
قیمت : 10478000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب شیشه سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 17421000 ریال
قیمت : 11411000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15560000 ریال
قیمت : 10192000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 10517000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16699000 ریال
قیمت : 10938000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 14652000 ریال
قیمت : 9597000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب شیشه و استیل
90*41.5 CM
قیمت لیست : 26358000 ریال
قیمت : 17264000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH69-B
مدل : H69-B
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*41.5 CM
قیمت لیست : 25866000 ریال
قیمت : 16942000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH-70
مدل : H-70
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 17627000 ریال
قیمت : 11546000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب شیشه محدب رفلکس و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16392000 ریال
قیمت : 10737000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب شیشه محدب و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 1594000 ریال
قیمت : 1044000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17036000 ریال
قیمت : 11159000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15337000 ریال
قیمت : 10046000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15965000 ریال
قیمت : 10457000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب شیشه ای بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 22600000 ریال
قیمت : 14803000 ریال

در حال تولید
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 21078000 ریال
قیمت : 13806000 ریال

در حال تولید
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH77
مدل : H77
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 20297000 ریال
قیمت : 13295000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH78
مدل : H78
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 22490000 ریال
قیمت : 14731000 ریال

در حال تولید
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 22490000 ریال
قیمت : 14731000 ریال

در حال تولید
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب شیشه مشکی و سفید بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17020000 ریال
قیمت : 11148000 ریال

در حال تولید
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 17142000 ریال
قیمت : 11228000 ریال
خرید هود آشپزخانه مورب اخوان | فروشگاه مرکزی اخوانH89
مدل : H89
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 12753000 ریال
قیمت : 8353000 ریال

فروش ویژه و تحویل فوری انواع هود مورب خوان با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان
هود آشپزخانه اخوان جم شومینه ای دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی.با نمای ظاهری:تمام استیل - شیشه و استیل -تمام شیشه ای مشکی و سفید.
هود شومینه ای دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی
هود اخوان جم با نمای ظاهری:تمام استیل-شیشه و استیل-تمام شیشه ای نمای ظاهری مشکی و سفید.
هود شومینه ای آشپزخانه اخوان جم مجهز به:درب دستی،اتوماتیک.فیلتر زغالی،آلومنیومی قابل شستشو ، استیل قابل شستشو.دکمه مکانیکی،لمسی،سیستم حسگر حرکت دست.قدرت مکش 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت.میزان صدا 56، 54 دسیبل.صفحه نمایشگر LCD ، رنگی LCD. سنسور دود و گرما.ریموت کنترل.لامپ SMD - LED.
طریفه نصب هود مورب Oblique اخوان جم:بر روی دیوار نصب میگردد.
اخوان جم بزرگترین تولید کننده هود شومینه ای در خاورمیانه.هود آشپزخانه اخوان جم دارای 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد