عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان موربقیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 36970000 ریال
قیمت : 34012000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 37820000 ریال
قیمت : 34794000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39480000 ریال
قیمت : 36322000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 32980000 ریال
قیمت : 30342000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 30040000 ریال
قیمت : 27637000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 28450000 ریال
قیمت : 26174000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40520000 ریال
قیمت : 37278000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40231000 ریال
قیمت : 37013000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53140000 ریال
قیمت : 48889000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47980000 ریال
قیمت : 44142000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53140000 ریال
قیمت : 46763000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49830000 ریال
قیمت : 45844000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53430000 ریال
قیمت : 49156000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37740000 ریال
قیمت : 34721000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36260000 ریال
قیمت : 33359000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37680000 ریال
قیمت : 34666000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38750000 ریال
قیمت : 35650000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34827531 ریال
قیمت : 32041000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39682625 ریال
قیمت : 36508000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 51779131 ریال
قیمت : 47637000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 62310000 ریال
قیمت : 57325000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 34640000 ریال
قیمت : 31869000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 34923000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36780000 ریال
قیمت : 33838000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 41180000 ریال
قیمت : 37886000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36293000 ریال
قیمت : 33390000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38660000 ریال
قیمت : 35567000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36680000 ریال
قیمت : 33746000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 49980000 ریال
قیمت : 45982000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49830000 ریال
قیمت : 45844000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40620000 ریال
قیمت : 37370000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35450000 ریال
قیمت : 32614000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 26460000 ریال
قیمت : 24343000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39200000 ریال
قیمت : 36064000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 38200000 ریال
قیمت : 35144000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 51350000 ریال
قیمت : 47242000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38686709 ریال
قیمت : 35592000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40472363 ریال
قیمت : 37235000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38664573 ریال
قیمت : 35571000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48621981 ریال
قیمت : 42301000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH37
مدل : H37
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31813000 ریال
قیمت : 27677000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45631652 ریال
قیمت : 39700000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH33TS
مدل : H33TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49317732 ریال
قیمت : 45372000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH33T
مدل : H33T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48317732 ریال
قیمت : 44452000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH32TS
مدل : H32TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 44972187 ریال
قیمت : 41374000 ریال

نا موجود

فروش ویژه و تحویل فوری انواع هود مورب خوان با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان
هود آشپزخانه اخوان جم شومینه ای دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی.با نمای ظاهری:تمام استیل - شیشه و استیل -تمام شیشه ای مشکی و سفید.
هود شومینه ای دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی
هود اخوان جم با نمای ظاهری:تمام استیل-شیشه و استیل-تمام شیشه ای نمای ظاهری مشکی و سفید.
هود شومینه ای آشپزخانه اخوان جم مجهز به:درب دستی،اتوماتیک.فیلتر زغالی،آلومنیومی قابل شستشو ، استیل قابل شستشو.دکمه مکانیکی،لمسی،سیستم حسگر حرکت دست.قدرت مکش 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت.میزان صدا 56، 54 دسیبل.صفحه نمایشگر LCD ، رنگی LCD. سنسور دود و گرما.ریموت کنترل.لامپ SMD - LED.
طریفه نصب هود مورب Oblique اخوان جم:بر روی دیوار نصب میگردد.
اخوان جم بزرگترین تولید کننده هود شومینه ای در خاورمیانه.هود آشپزخانه اخوان جم دارای 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید:
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش شنبه 01/09/05). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد