عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان موربقیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 46578607 ریال
قیمت : 46579000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 47645275 ریال
قیمت : 47645000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 49739014 ریال
قیمت : 49739000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 41542315 ریال
قیمت : 41542000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 37849558 ریال
قیمت : 37850000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 35841792 ریال
قیمت : 35842000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51053732 ریال
قیمت : 51054000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50692502 ریال
قیمت : 50693000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66956347 ریال
قیمت : 66956000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60451415 ریال
قیمت : 60451000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66956347 ریال
قیمت : 66956000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62776867 ریال
قیمت : 62777000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 67312688 ریال
قیمت : 67313000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47550452 ریال
قیمت : 47550000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45681350 ریال
قیمت : 45681000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47475708 ریال
قیمت : 47476000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48821455 ریال
قیمت : 48821000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46077008 ریال
قیمت : 46077000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 57090000 ریال
قیمت : 57090000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 78503132 ریال
قیمت : 78503000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 43632774 ریال
قیمت : 43633000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47819606 ریال
قیمت : 47820000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46339270 ریال
قیمت : 46339000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 51886817 ریال
قیمت : 51887000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45726190 ریال
قیمت : 45726000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48701837 ریال
قیمت : 48702000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46212163 ریال
قیمت : 46212000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 62959489 ریال
قیمت : 62959000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62772577 ریال
قیمت : 62773000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51176548 ریال
قیمت : 51177000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 44657052 ریال
قیمت : 44657000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 49393224 ریال
قیمت : 49393000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 48132620 ریال
قیمت : 48133000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 64694392 ریال
قیمت : 64694000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51176548 ریال
قیمت : 51177000 ریال
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53539132 ریال
قیمت : 53539000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51146641 ریال
قیمت : 51147000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 64320218 ریال
قیمت : 64320000 ریال

نا موجود
قیمت هود مورب اخوان | خرید هود مورب آشپزخانه - اخوان جمH34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60365158 ریال
قیمت : 60365000 ریال

نا موجود

اخوان بزرگترین تولید کننده هود های مورب در خاورمیانه همراه با 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و 10 سال خدمات پس از فروش
هود مورب اخوان دارای موتور:تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی.
نمای ظاهری : تمام استیل - شیشه و استیل -تمام شیشه ای مشکی و سفید.
هود مورب اخوان دارای موتور : تک موتور 3 دور.تک موتور توربو 3 دور.تک موتور توربو 4 دور.
هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی
مجهز به : درب دستی،اتوماتیک.
همراه با فیلتر ذغالی و فیلتر آلومنیومی و استیل چند لایه قابل شستشو.
دارای دکمه مکانیکی،لمسی،سیستم حسگر حرکت دست.
قدرت مکش : 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت.
میزان صدا : 56، 54 دسیبل.
صفحه نمایشگر : LCD ، رنگی LCD.
مجهز به سنسور دود و گرما .
همراه با ریموت کنترل.
لامپ SMD - LED.درخشندگی بهتر
نصب : روی دیوار با فاصله 60 سانتی از اجاق گاز
- جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید:
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر


نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد