عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم

خرید و مشاهده قيمت به روز شده:شنبه 23 دی 1402،هود آشپزخانه با مشخصات کامل از وب سایت اخوان
دانلود جدیدترین ليست قیمت هود مدل زیرکابنتی،مخفی(توکار)،شومینه ای،مورب
هود اخوان با نمای ظاهری شیشه ای،استیل،شیشه و استیل مجهز به فیلتر ذغالی بدون دود کش و فیلتر آلومینیومی، استیل چند لایه قابل شستشو

برای اطلاع از به روزترین قیمت هود مخفی (توکار)، مورب، شومینه ای و هود های جدید با مشخصات جامع لینک های زیر را مشاهده فرمایید .
قیمت هود مخفی (توکار)
قیمت هود مورب
قیمت هود شومینه ای
قیمت جدیدترین مدل هود اخوان

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4225900045440000موجودشومینه ایH4هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3396000033960000نا موجودشومینه ایH10هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3764000037640000موجودشومینه ایH11 هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3500500037640000موجودشومینه ایH11-80هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3552600038200000نا موجودشومینه ایH11Gهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3658600039340000موجودزیر کابینتیH16هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3082500033145000موجودزیر کابینتیH16-60هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3229800032298422موجودشومینه ایH18هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH18Gهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH20Rهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3779400037794420نا موجودشومینه ایH21هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3106800031068359موجودشومینه ایH27هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4292000042920000موجودشومینه ای28-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4563200045631652نا موجودجزیرهH29هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH30هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0موجودموربH31Rهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6036500060365158نا موجودموربH34Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH35هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH18Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6432000064320218نا موجودموربH43Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5114700051146641نا موجودموربH44Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5353900053539132نا موجودموربH45Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4332000043320000موجودشومینه ایH49هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4554200048970000موجودموربH51-Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5107000051070000موجودموربH51MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5218200056110000نا موجودموربH53Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5611700056117000موجودموربH55Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6402100068840000موجودموربH57-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات7094000070940000موجودموربH57MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6420700069040000موجودموربH58Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4713200050680000موجودموربH61Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5278000052780000نا موجودموربH61MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5341000053410000موجودموربH62Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5000000050000000موجودموربH63Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5224000052240000موجودموربH63MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5689000056890000موجودموربH63Wهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3388400033884000موجودمخفی (توکار)H64T-202هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3548000038150000موجودمخفی (توکار)H64TW-214هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3781000037810000موجودمخفی (توکار)H64TB-206هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3558000035580000موجودمخفی (توکار)H64TS-215هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5082000050820000موجودموربH65Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5244000052440000موجودموربH66Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات54550005454500موجودموربH66MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4449100047840000نا موجودموربH67Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات8600000086000000نا موجودموربH69هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5355000053550000موجودموربH72Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5206000052060000موجودموربH72BTهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5417000054170000نا موجودموربH72B-MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5000000050000000موجودموربH73هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5214000052140000موجودموربH74هود آشپزخانه اخوان
جزئیات7381000073810000موجودموربH75هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6884000068840000موجودموربH75Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات73420007342000موجودموربH78هود آشپزخانه اخوان
جزئیات7342000073420000موجودموربH78Aهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5069300050692502نا موجودموربH80هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5105400051053732نا موجودموربH81هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3477000034770000نا موجودمخفی (توکار)H64TP-213هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4119000041190000موجودمخفی (توکار)H64TM-218هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4107800044170000موجودمخفی (توکار)H64TG-207هود آشپزخانه اخوان
جزئیات8600000086000000موجودموربH69Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات500000500000موجودموربH70هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6628000066280000موجودموربH77هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4005600043071000موجودموربH89WSهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4229600045480000موجودشومینه ایH27-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3887400041800000نا موجودشومینه ایH52-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4214200042142000موجودمخفی (توکار)H64TCS-211هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4305500043055000موجودمخفی (توکار)H64CS-MF-212هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3041600030415801موجودمخفی (توکار)H85هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4079000040790000موجودموربH89-60هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4555000045550000موجودموربH90هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5053000050530000موجودموربH71هود آشپزخانه اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات42259000H4 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات33960000H10 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات37640000H11 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات35005000H11-80 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات35526000H11G شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات36586000H16 زیر کابینتیهود آشپزخانه اخوان
جزئیات30825000H16-60 زیر کابینتیهود آشپزخانه اخوان
جزئیات32298000H18 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H18G شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H20R شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات37794000H21 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات31068000H27 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4292000028-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45632000H29 جزیرههود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H30 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H31R موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات60365000H34T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H35 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H18B شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات64320000H43T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51147000H44T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات53539000H45T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات43320000H49 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45542000H51-T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51070000H51MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات52182000H53T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات56117000H55T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات64021000H57-4S موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات70940000H57MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات64207000H58T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات47132000H61T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات52780000H61MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات53410000H62T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات50000000H63T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات52240000H63MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات56890000H63W موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات33884000H64T-202 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات35480000H64TW-214 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات37810000H64TB-206 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات35580000H64TS-215 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات50820000H65T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات52440000H66T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5455000H66MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات44491000H67T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات86000000H69 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات53550000H72T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات52060000H72BT موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات54170000H72B-MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات50000000H73 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات52140000H74 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات73810000H75 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات68840000H75B موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات7342000H78 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات73420000H78A موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات50693000H80 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51054000H81 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات34770000H64TP-213 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات41190000H64TM-218 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات41078000H64TG-207 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات86000000H69B موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات500000H70 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات66280000H77 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات40056000H89WS موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات42296000H27-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات38874000H52-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات42142000H64TCS-211 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات43055000H64CS-MF-212 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات30416000H85 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات40790000H89-60 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45550000H90 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات50530000H71 موربهود آشپزخانه اخوان

لیست قیمت هود اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی

اخوان از جمله برندهای قدیمی و پرآوازه ایرانی است که انواع هود آشپزخانه را در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع عرضه می‌کند. امکان خرید این محصولات در نمایندگی فروش رسمی فراهم شده تا دستگاهی اصل و درجه یک را با قیمت نازل تهیه نمایید. لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان را می‌توانید در همین صفحه مشاهده کرده و ثبت سفارش محصول موردنظر خود را به سرعت و در عرض چند دقیقه انجام دهید.

معرفی هود آشپزخانه اخوان

هود آشپزخانه اخوان در رنگ‌های مشکی، سفید و نقره‌ای با جنس استیل روانه بازار مصرف می‌شود.این تجهیزات با نمایی از جنس شیشه و استیل ظاهری مدرن به آشپزخانه می‌بخشند. کارخانه اخوان برای مدل‌های مختلف هود امکانات متفاوتی را تعریف کرده، اما ویژگی مشترک در همه آن‌ها موتورهای قدرتمند، توان مکش بالا و بدنه‌های مستحکم و باکیفیت است. یکی از نقاط قوت هودهای برند اخوان فیلتر آلومینیومی قابل شستشوی آن‌ها بوده که طول عمر بالایی دارند.
موتور هود های اخوان دارای ترموگارد میباشد.چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود ( افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)، باعث قظع اتوماتیک موتور میشود.
استاتور موتورهای این هود ها از ورق سیلیس دار تولید میشود کا راندمان بالاتر، وزن کمتر، مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا میباشد .
مکش هود های اخوان از هودهای مشابه حداقل بین 70 تا 120 متر مکعب بیشتر میباشد که معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است .
به دلیل استفاده استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود ها در مقابل رطوبت، خوردگی، بخار و دود بسیار بهتر است .
از دیگر ویژگی های هود های اخوان به پروانه نسوز - سنسور دود و حرارت، حرارت و گاز - موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت، میتوان اشاره کرد .

معرفی انواع مدل هود اخوان (نصب)

در حال حاضر هودهای آشپزخانه اخوان در چهار مدل مختلف تولید می‌شوند که عبارتند از:

• هود شومینه‌ای
هودهای شومینه ای اخوان به خاطر طرح T شکل به راحتی در بین سایر انواع تشخیص داده می‌شوند. کارخانه سازنده این محصولات را در دیزاین و رنگ‌های متنوع روانۀ بازار مصرف کرده؛ بنابراین قابل ست شدن با انواع دکوراسیون آشپزخانه هستند.
قدرت مکندگی بالا از جمله نقاط قوت این تجهیزات است، به طوری‌که کاملاً دود و بوی ناشی از غذا را به بیرون هدایت می‌کنند. فیلترهایی که در هود شومینه ای اخوان تعبیه شده در معرض حرارت مستقیم گاز قرار دارند، از این‌رو نیاز است که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تعویض شوند.

• هود مورب (شیب‌دار)
این محصولات برای افراد خاص پسند بهترین گزینه هستند؛ زیرا با زاویه ۴۵ درجه از سطح اجاق گاز نصب می‌شوند، به همین دلیل نمایی متفاوت و جذاب به آشپزخانه می‌بخشند. یکی از مزایای هود مورب این است که برخلاف نوع شومینه‌ای، فیلتر آن در معرض حرارت قرار ندارد، پس کاربر می‌تواند در فاصله‌های زمانی طولانی‌تری این قطعه را تعویض نماید.

• هود مخفی (توکار)
برای مشتریانی که با محدودیت در فضای آشپزخانه مواجه هستند، هود توکار انتخاب مناسبی است؛ زیرا جای کمتری می‌گیرد. همچنین قیمت هود مخفی اخوان به دلیل سایز کوچک آن اقتصادی بوده و نسبت به سایر انواع هزینه کمتری را به شما تحمیل می‌کند.

• هود زیرکابینتی
هودهای زیرکابینتی اخوان از نظر نوع نصب شبیه هود مخفی هستند. مزایای هود زیر کابینتی این است که تمیز کاری آن به سرعت و سهولت انجام می‌شود و از نظر قیمت نیز جزء لوازم آشپزخانه اقتصادی محسوب می‌شود.


مزایای هود اخوان

با بررسی لیست قیمت هود اخوان متوجه خواهید شد که این محصولات قیمت مقرون‌به‌صرفه‌ای دارند. از جمله مزایای دیگر هود اخوان می‌توان موارد زیر را نام برد:
• این دستگاه‌ها دارای شکل ظاهری بسیار لوکس هستند و جذابیت بصری آشپزخانه را دوچندان می‌کنند.
• صدای بسیار کم و قدرت مکش بالای هودهای اخوان بر محبوبیت آن‌ها افزوده است.
• موتور پرقدرت و فیلتر آلومینیومی قابل شستشو از دیگر مزایای منحصربه‌فرد این لوازم آشپزخانه هستند.
TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد