عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم

خرید و مشاهده قيمت به روز شده:شنبه 09 اردیبهشت 1402،هود آشپزخانه با مشخصات کامل از وب سایت اخوان
دانلود جدیدترین ليست قیمت هود مدل زیرکابنتی،مخفی(توکار)،شومینه ای،مورب
هود اخوان با نمای ظاهری شیشه ای،استیل،شیشه و استیل مجهز به فیلتر ذغالی بدون دود کش و فیلتر آلومینیومی، استیل چند لایه قابل شستشو

برای اطلاع از به روزترین قیمت هود مخفی (توکار)، مورب، شومینه ای و هود های جدید با مشخصات جامع لینک های زیر را مشاهده فرمایید .
قیمت هود مخفی (توکار)
قیمت هود مورب
قیمت هود شومینه ای
قیمت جدیدترین مدل هود اخوان

توضیحاتقیمت نهاییقیمت شرکتوضعیتنوعکد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات4142000041419735موجودشومینه ایH4هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3096800030967607نا موجودشومینه ایH10هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3433200034332025موجودشومینه ایH11 هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3433200034332025موجودشومینه ایH11-80هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3484000034840423نا موجودشومینه ایH11Gهود آشپزخانه اخوان
جزئیات2855400028554158موجودزیر کابینتیH16هود آشپزخانه اخوان
جزئیات2631700026316582موجودزیر کابینتیH16-60هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3229800032298422موجودشومینه ایH18هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH18Gهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH20Rهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3779400037794420نا موجودشومینه ایH21هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3106800031068359موجودشومینه ایH27هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3913900039139397موجودشومینه ای28-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4563200045631652نا موجودجزیرهH29هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH30هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0موجودموربH31Rهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6036500060365158نا موجودموربH34Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH35هود آشپزخانه اخوان
جزئیات0نا موجودشومینه ایH18Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6432000064320218نا موجودموربH43Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5114700051146641نا موجودموربH44Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5353900053539132نا موجودموربH45Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3807000038070269موجودشومینه ایH49هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4465700044657052موجودموربH51-Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4657900046578607موجودموربH51MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5117700051176548نا موجودموربH53Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5117700051176548موجودموربH55Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6277300062772577موجودموربH57-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6469400064694392موجودموربH57MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6295900062959489موجودموربH58Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4621200046212163موجودموربH61Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4813300048132620نا موجودموربH61MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4870200048701837موجودموربH62Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4572600045726190موجودموربH63Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4764500047645275موجودموربH63MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5188700051886817موجودموربH63Wهود آشپزخانه اخوان
جزئیات2961700029616943موجودمخفی (توکار)H64Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3352600033525950موجودمخفی (توکار)H64TWهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3448700034486554موجودمخفی (توکار)H64TBهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3245200032452067موجودمخفی (توکار)H64TSهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4633900046339270موجودموربH65Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4782000047819606موجودموربH66Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4973900049739014موجودموربH66MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4363300043632774نا موجودموربH67Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات7850300078503132نا موجودموربH69هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4882100048821455موجودموربH72Tهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4747600047475708موجودموربH72BTهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4939300049393224نا موجودموربH72B-MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4568100045681350موجودموربH73هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4755000047550452موجودموربH74هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6731300067312688موجودموربH75هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6277700062776867موجودموربH75Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات6695600066956347موجودموربH78هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6695600066956347موجودموربH78Aهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5069300050692502نا موجودموربH80هود آشپزخانه اخوان
جزئیات5105400051053732نا موجودموربH81هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3171000031710433نا موجودمخفی (توکار)H64TPهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3757100037570960موجودمخفی (توکار)H64TMهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4028000040280439موجودمخفی (توکار)H64TGهود آشپزخانه اخوان
جزئیات5709000057090000موجودموربH69Bهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4375000043750000موجودموربH70هود آشپزخانه اخوان
جزئیات6045100060451415موجودموربH77هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3785000037849558موجودموربH89WSهود آشپزخانه اخوان
جزئیات4147200041472065موجودشومینه ایH27-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3811500038115125نا موجودشومینه ایH52-4Sهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3588400035883943موجودمخفی (توکار)H64TCSهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3926300039262782موجودمخفی (توکار)H64CS-MFهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3041600030415801موجودمخفی (توکار)H85هود آشپزخانه اخوان
جزئیات3584200035841792موجودموربH89-60هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4154200041542315موجودموربH90هود آشپزخانه اخوان
جزئیات4607700046077008موجودموربH71هود آشپزخانه اخوان
توضیحاتقیمت نهایینوع-کد محصولعنوان محصولعکس محصول
جزئیات41420000H4 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات30968000H10 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات34332000H11 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات34332000H11-80 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات34840000H11G شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات28554000H16 زیر کابینتیهود آشپزخانه اخوان
جزئیات26317000H16-60 زیر کابینتیهود آشپزخانه اخوان
جزئیات32298000H18 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H18G شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H20R شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات37794000H21 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات31068000H27 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات3913900028-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45632000H29 جزیرههود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H30 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H31R موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات60365000H34T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H35 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات0H18B شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات64320000H43T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51147000H44T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات53539000H45T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات38070000H49 شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات44657000H51-T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات46579000H51MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51177000H53T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51177000H55T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات62773000H57-4S موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات64694000H57MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات62959000H58T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات46212000H61T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات48133000H61MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات48702000H62T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45726000H63T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات47645000H63MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51887000H63W موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات29617000H64T مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات33526000H64TW مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات34487000H64TB مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات32452000H64TS مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات46339000H65T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات47820000H66T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات49739000H66MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات43633000H67T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات78503000H69 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات48821000H72T موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات47476000H72BT موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات49393000H72B-MF موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات45681000H73 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات47550000H74 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات67313000H75 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات62777000H75B موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات66956000H78 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات66956000H78A موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات50693000H80 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات51054000H81 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات31710000H64TP مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات37571000H64TM مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات40280000H64TG مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات57090000H69B موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات43750000H70 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات60451000H77 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات37850000H89WS موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات41472000H27-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات38115000H52-4S شومینه ایهود آشپزخانه اخوان
جزئیات35884000H64TCS مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات39263000H64CS-MF مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات30416000H85 مخفی (توکار)هود آشپزخانه اخوان
جزئیات35842000H89-60 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات41542000H90 موربهود آشپزخانه اخوان
جزئیات46077000H71 موربهود آشپزخانه اخوان

لیست قیمت هود اخوان (روز) + نمایندگی فروش رسمی

اخوان از جمله برندهای قدیمی و پرآوازه ایرانی است که انواع هود آشپزخانه را در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع عرضه می‌کند. امکان خرید این محصولات در نمایندگی فروش رسمی فراهم شده تا دستگاهی اصل و درجه یک را با قیمت نازل تهیه نمایید. لیست قیمت هود آشپزخانه اخوان را می‌توانید در همین صفحه مشاهده کرده و ثبت سفارش محصول موردنظر خود را به سرعت و در عرض چند دقیقه انجام دهید.

معرفی هود آشپزخانه اخوان

هود آشپزخانه اخوان در رنگ‌های مشکی، سفید و نقره‌ای با جنس استیل روانه بازار مصرف می‌شود.این تجهیزات با نمایی از جنس شیشه و استیل ظاهری مدرن به آشپزخانه می‌بخشند. کارخانه اخوان برای مدل‌های مختلف هود امکانات متفاوتی را تعریف کرده، اما ویژگی مشترک در همه آن‌ها موتورهای قدرتمند، توان مکش بالا و بدنه‌های مستحکم و باکیفیت است. یکی از نقاط قوت هودهای برند اخوان فیلتر آلومینیومی قابل شستشوی آن‌ها بوده که طول عمر بالایی دارند.
موتور هود های اخوان دارای ترموگارد میباشد.چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود ( افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)، باعث قظع اتوماتیک موتور میشود.
استاتور موتورهای این هود ها از ورق سیلیس دار تولید میشود کا راندمان بالاتر، وزن کمتر، مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا میباشد .
مکش هود های اخوان از هودهای مشابه حداقل بین 70 تا 120 متر مکعب بیشتر میباشد که معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است .
به دلیل استفاده استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود ها در مقابل رطوبت، خوردگی، بخار و دود بسیار بهتر است .
از دیگر ویژگی های هود های اخوان به پروانه نسوز - سنسور دود و حرارت، حرارت و گاز - موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت، میتوان اشاره کرد .

معرفی انواع مدل هود اخوان (نصب)

در حال حاضر هودهای آشپزخانه اخوان در چهار مدل مختلف تولید می‌شوند که عبارتند از:

• هود شومینه‌ای
هودهای شومینه ای اخوان به خاطر طرح T شکل به راحتی در بین سایر انواع تشخیص داده می‌شوند. کارخانه سازنده این محصولات را در دیزاین و رنگ‌های متنوع روانۀ بازار مصرف کرده؛ بنابراین قابل ست شدن با انواع دکوراسیون آشپزخانه هستند.
قدرت مکندگی بالا از جمله نقاط قوت این تجهیزات است، به طوری‌که کاملاً دود و بوی ناشی از غذا را به بیرون هدایت می‌کنند. فیلترهایی که در هود شومینه ای اخوان تعبیه شده در معرض حرارت مستقیم گاز قرار دارند، از این‌رو نیاز است که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تعویض شوند.

• هود مورب (شیب‌دار)
این محصولات برای افراد خاص پسند بهترین گزینه هستند؛ زیرا با زاویه ۴۵ درجه از سطح اجاق گاز نصب می‌شوند، به همین دلیل نمایی متفاوت و جذاب به آشپزخانه می‌بخشند. یکی از مزایای هود مورب این است که برخلاف نوع شومینه‌ای، فیلتر آن در معرض حرارت قرار ندارد، پس کاربر می‌تواند در فاصله‌های زمانی طولانی‌تری این قطعه را تعویض نماید.

• هود مخفی (توکار)
برای مشتریانی که با محدودیت در فضای آشپزخانه مواجه هستند، هود توکار انتخاب مناسبی است؛ زیرا جای کمتری می‌گیرد. همچنین قیمت هود مخفی اخوان به دلیل سایز کوچک آن اقتصادی بوده و نسبت به سایر انواع هزینه کمتری را به شما تحمیل می‌کند.

• هود زیرکابینتی
هودهای زیرکابینتی اخوان از نظر نوع نصب شبیه هود مخفی هستند. مزایای هود زیر کابینتی این است که تمیز کاری آن به سرعت و سهولت انجام می‌شود و از نظر قیمت نیز جزء لوازم آشپزخانه اقتصادی محسوب می‌شود.


مزایای هود اخوان

با بررسی لیست قیمت هود اخوان متوجه خواهید شد که این محصولات قیمت مقرون‌به‌صرفه‌ای دارند. از جمله مزایای دیگر هود اخوان می‌توان موارد زیر را نام برد:
• این دستگاه‌ها دارای شکل ظاهری بسیار لوکس هستند و جذابیت بصری آشپزخانه را دوچندان می‌کنند.
• صدای بسیار کم و قدرت مکش بالای هودهای اخوان بر محبوبیت آن‌ها افزوده است.
• موتور پرقدرت و فیلتر آلومینیومی قابل شستشو از دیگر مزایای منحصربه‌فرد این لوازم آشپزخانه هستند.
TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد