عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TCS
مدل : H64TCS
نوع : توکار
70*30 CM
قیمت لیست : 21950000 ریال
قیمت : 19097000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-CS-MF
مدل : H64-CS-MF
نوع : توکار
70*30 CM
قیمت لیست : 24010000 ریال
قیمت : 20409000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 16950000 ریال
قیمت : 14747000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 19950000 ریال
قیمت : 17357000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 19850000 ریال
قیمت : 17270000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 19700000 ریال
قیمت : 17139000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TM
مدل : H64-TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 22000000 ریال
قیمت : 19140000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TP
مدل : H64-TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 17900000 ریال
قیمت : 15215000 ریال

در حال تولید
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TG
مدل : H64-TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 22400000 ریال
قیمت : 19488000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 18650000 ریال
قیمت : 15853000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 28500000 ریال
قیمت : 24795000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 29150000 ریال
قیمت : 25361000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 30450000 ریال
قیمت : 26492000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 24750000 ریال
قیمت : 21038000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89
مدل : H89
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 23250000 ریال
قیمت : 20228000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 21550000 ریال
قیمت : 18749000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31250000 ریال
قیمت : 27188000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31050000 ریال
قیمت : 26393000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40950000 ریال
قیمت : 35627000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37000000 ریال
قیمت : 31450000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40950000 ریال
قیمت : 35627000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38400000 ریال
قیمت : 32640000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 41200000 ریال
قیمت : 35844000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29100000 ریال
قیمت : 24735000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 27950000 ریال
قیمت : 24317000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29050000 ریال
قیمت : 24693000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29900000 ریال
قیمت : 25415000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 28200000 ریال
قیمت : 23970000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 48050000 ریال
قیمت : 40843000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 26700000 ریال
قیمت : 23229000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29250000 ریال
قیمت : 25448000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 28350000 ریال
قیمت : 24665000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31750000 ریال
قیمت : 27623000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 28000000 ریال
قیمت : 24360000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 29800000 ریال
قیمت : 25330000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 28300000 ریال
قیمت : 24621000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 38550000 ریال
قیمت : 33539000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38400000 ریال
قیمت : 33408000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 27350000 ریال
قیمت : 23248000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 30250000 ریال
قیمت : 26318000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 29450000 ریال
قیمت : 25622000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39600000 ریال
قیمت : 34452000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد