عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TCS
مدل : H64TCS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 27123053 ریال
قیمت : 24953000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64CS-MF
مدل : H64CS-MF
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29677084 ریال
قیمت : 27303000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64T
مدل : H64T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 20902068 ریال
قیمت : 19230000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TW
مدل : H64TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25340854 ریال
قیمت : 23314000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TS
مدل : H64TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 24529053 ریال
قیمت : 22567000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TB
مدل : H64TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 24330000 ریال
قیمت : 22384000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TM
مدل : H64TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 28398307 ریال
قیمت : 26126000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TP
مدل : H64TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 22063730 ریال
قیمت : 20299000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TG
مدل : H64TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 28427907 ریال
قیمت : 26154000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 22989934 ریال
قیمت : 21151000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 35206667 ریال
قیمت : 32390000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 36012915 ریال
قیمت : 33132000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 37595476 ریال
قیمت : 34588000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31400087 ریال
قیمت : 28888000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 28600000 ریال
قیمت : 26312000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 27091302 ریال
قیمت : 24924000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38589221 ریال
قیمت : 35502000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38316174 ریال
قیمت : 35251000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50609279 ریال
قیمت : 44536000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45692494 ریال
قیمت : 40209000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50609279 ریال
قیمت : 44536000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50878624 ریال
قیمت : 46808000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50878624 ریال
قیمت : 46808000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35941258 ریال
قیمت : 33066000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34528473 ریال
قیمت : 31766000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35884747 ریال
قیمت : 33014000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36901952 ریال
قیمت : 33950000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34827531 ریال
قیمت : 32041000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 59336983 ریال
قیمت : 54590000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 32984338 ریال
قیمت : 30346000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36146110 ریال
قیمت : 33254000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35028185 ریال
قیمت : 32226000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 39218920 ریال
قیمت : 36081000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34563549 ریال
قیمت : 31798000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36816857 ریال
قیمت : 33872000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34931908 ریال
قیمت : 32137000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 47592842 ریال
قیمت : 43785000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47450208 ریال
قیمت : 43654000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 33757302 ریال
قیمت : 31057000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 37334112 ریال
قیمت : 34347000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 36381273 ریال
قیمت : 33471000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 48899574 ریال
قیمت : 44988000 ریال

TEL : 02133531641
Fax : 02133531664
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش پنج شنبه 01/03/05). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد