عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TCS
مدل : H64TCS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 28480000 ریال
قیمت : 26202000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64CS-MF
مدل : H64CS-MF
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 31160000 ریال
قیمت : 28667000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64T
مدل : H64T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 21950000 ریال
قیمت : 20194000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TW
مدل : H64TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 26610000 ریال
قیمت : 24481000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TS
مدل : H64TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25760000 ریال
قیمت : 23699000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TB
مدل : H64TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25556000 ریال
قیمت : 23512000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TM
مدل : H64TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29820000 ریال
قیمت : 27434000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TP
مدل : H64TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25170000 ریال
قیمت : 23156000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TG
مدل : H64TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29850000 ریال
قیمت : 27462000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 24140000 ریال
قیمت : 22209000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 36970000 ریال
قیمت : 34012000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 37820000 ریال
قیمت : 34794000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39480000 ریال
قیمت : 36322000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 32980000 ریال
قیمت : 30342000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 30040000 ریال
قیمت : 27637000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 28450000 ریال
قیمت : 26174000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40520000 ریال
قیمت : 37278000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40231000 ریال
قیمت : 37013000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53140000 ریال
قیمت : 48889000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47980000 ریال
قیمت : 44142000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53140000 ریال
قیمت : 46763000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49830000 ریال
قیمت : 45844000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53430000 ریال
قیمت : 49156000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37740000 ریال
قیمت : 34721000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36260000 ریال
قیمت : 33359000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37680000 ریال
قیمت : 34666000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38750000 ریال
قیمت : 35650000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34827531 ریال
قیمت : 32041000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 62310000 ریال
قیمت : 57325000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 34640000 ریال
قیمت : 31869000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 34923000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36780000 ریال
قیمت : 33838000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 41180000 ریال
قیمت : 37886000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36293000 ریال
قیمت : 33390000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38660000 ریال
قیمت : 35567000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36680000 ریال
قیمت : 33746000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 49980000 ریال
قیمت : 45982000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49830000 ریال
قیمت : 45844000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35450000 ریال
قیمت : 32614000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39200000 ریال
قیمت : 36064000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 38200000 ریال
قیمت : 35144000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 51350000 ریال
قیمت : 47242000 ریال

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش یکشنبه 01/06/27). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد