عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

هود آشپزخانه جدید اخوان جم

محصولات جدید شامل هود آشپزخانه جدید اخوان جم

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TCS
مدل : H64TCS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29910000 ریال
قیمت : 29910000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64CS-MF
مدل : H64CS-MF
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 32720000 ریال
قیمت : 32720000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64T
مدل : H64T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 23045000 ریال
قیمت : 23045000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TW
مدل : H64TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 27940000 ریال
قیمت : 27940000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TS
مدل : H64TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 27050000 ریال
قیمت : 27050000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TB
مدل : H64TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 26840000 ریال
قیمت : 26840000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TM
مدل : H64TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 31310000 ریال
قیمت : 31310000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TP
مدل : H64TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 26430000 ریال
قیمت : 26430000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TG
مدل : H64TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 31342000 ریال
قیمت : 31342000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 25350000 ریال
قیمت : 25350000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 38820000 ریال
قیمت : 38820000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39710000 ریال
قیمت : 39710000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 41450000 ریال
قیمت : 41450000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34620000 ریال
قیمت : 34620000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 31542000 ریال
قیمت : 31542000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 29880000 ریال
قیمت : 29880000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 42550000 ریال
قیمت : 42550000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 42240000 ریال
قیمت : 42240000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 55797000 ریال
قیمت : 55797000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50380000 ریال
قیمت : 50380000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 55800000 ریال
قیمت : 55800000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52320000 ریال
قیمت : 52320000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 56100000 ریال
قیمت : 56100000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39630000 ریال
قیمت : 39630000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38070000 ریال
قیمت : 38070000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39570000 ریال
قیمت : 39570000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40684000 ریال
قیمت : 40684000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38400000 ریال
قیمت : 38400000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 65420000 ریال
قیمت : 65420000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 36360000 ریال
قیمت : 36360000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39850000 ریال
قیمت : 39850000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38620000 ریال
قیمت : 38620000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 43240000 ریال
قیمت : 43240000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38110000 ریال
قیمت : 38110000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40585000 ریال
قیمت : 40585000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37070000 ریال
قیمت : 37070000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 52470000 ریال
قیمت : 52470000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52320000 ریال
قیمت : 52320000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37220000 ریال
قیمت : 37220000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 41160000 ریال
قیمت : 41160000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 40110000 ریال
قیمت : 40110000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 53920000 ریال
قیمت : 53920000 ریال

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش سه شنبه 01/11/11). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد