عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TCS-211
مدل : H64TCS-211
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 42142000 ریال
قیمت : 42142000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64CS-MF-212
مدل : H64CS-MF-212
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 43055000 ریال
قیمت : 43055000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64T-202
مدل : H64T-202
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 33884000 ریال
قیمت : 33884000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TW-214
مدل : H64TW-214
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 38150000 ریال
قیمت : 35480000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TS-215
مدل : H64TS-215
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 35580000 ریال
قیمت : 35580000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TB-206
مدل : H64TB-206
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 37810000 ریال
قیمت : 37810000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TM-218
مدل : H64TM-218
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 41190000 ریال
قیمت : 41190000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TP-213
مدل : H64TP-213
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 34770000 ریال
قیمت : 34770000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TG-207
مدل : H64TG-207
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 44170000 ریال
قیمت : 41078000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 30415801 ریال
قیمت : 30416000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 51070000 ریال
قیمت : 51070000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 52240000 ریال
قیمت : 52240000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 5454500 ریال
قیمت : 5455000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45550000 ریال
قیمت : 45550000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 43071000 ریال
قیمت : 40056000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 40790000 ریال
قیمت : 40790000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51053732 ریال
قیمت : 51054000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50692502 ریال
قیمت : 50693000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 73420000 ریال
قیمت : 73420000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66280000 ریال
قیمت : 66280000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 7342000 ریال
قیمت : 7342000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68840000 ریال
قیمت : 68840000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 73810000 ریال
قیمت : 73810000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52140000 ریال
قیمت : 52140000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50000000 ریال
قیمت : 50000000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52060000 ریال
قیمت : 52060000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53550000 ریال
قیمت : 53550000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50530000 ریال
قیمت : 50530000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 86000000 ریال
قیمت : 86000000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 47840000 ریال
قیمت : 44491000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52440000 ریال
قیمت : 52440000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50820000 ریال
قیمت : 50820000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 56890000 ریال
قیمت : 56890000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50000000 ریال
قیمت : 50000000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53410000 ریال
قیمت : 53410000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50680000 ریال
قیمت : 47132000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 69040000 ریال
قیمت : 64207000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68840000 ریال
قیمت : 64021000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48970000 ریال
قیمت : 45542000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 54170000 ریال
قیمت : 54170000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 52780000 ریال
قیمت : 52780000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 70940000 ریال
قیمت : 70940000 ریال

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد