عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جدید

جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64TCS
مدل : H64TCS
نوع : توکار
70*30 CM
قیمت لیست : 24657321 ریال
قیمت : 20219000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-CS-MF
مدل : H64-CS-MF
نوع : توکار
70*30 CM
قیمت لیست : 26979167 ریال
قیمت : 22123000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 19001880 ریال
قیمت : 15582000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 23037140 ریال
قیمت : 18890000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 22299139 ریال
قیمت : 18285000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 22126160 ریال
قیمت : 18143000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TM
مدل : H64-TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 24694180 ریال
قیمت : 20249000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TP
مدل : H64-TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 20057936 ریال
قیمت : 17049000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H64-TG
مدل : H64-TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25843552 ریال
قیمت : 21192000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 20899940 ریال
قیمت : 17138000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 32006061 ریال
قیمت : 26245000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 32739013 ریال
قیمت : 26846000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 34177705 ریال
قیمت : 28026000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 28545534 ریال
قیمت : 23407000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89
مدل : H89
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 26586628 ریال
قیمت : 21801000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 24628456 ریال
قیمت : 20195000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35081110 ریال
قیمت : 28767000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34832885 ریال
قیمت : 28563000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46008436 ریال
قیمت : 37727000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 41538631 ریال
قیمت : 34062000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46008436 ریال
قیمت : 37727000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 43136554 ریال
قیمت : 35372000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46253295 ریال
قیمت : 37928000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 32673871 ریال
قیمت : 26793000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31389521 ریال
قیمت : 25739000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 32622497 ریال
قیمت : 26750000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 33547229 ریال
قیمت : 27509000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31661392 ریال
قیمت : 25962000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 53942712 ریال
قیمت : 44233000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 29985762 ریال
قیمت : 24588000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 32860100 ریال
قیمت : 26945000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31843804 ریال
قیمت : 26112000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35653564 ریال
قیمت : 29236000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31421408 ریال
قیمت : 25766000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 33469870 ریال
قیمت : 27445000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31756280 ریال
قیمت : 26040000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 43266220 ریال
قیمت : 35478000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 43136553 ریال
قیمت : 35372000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 30688456 ریال
قیمت : 25165000 ریال
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 33940102 ریال
قیمت : 27831000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 33073885 ریال
قیمت : 27121000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات هود آشپزخانه اخوان | سایت رسمی اخوان جم H57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 44454158 ریال
قیمت : 36452000 ریال

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد