عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان

شومینه ایموربمخفی زیر کابینتیجزیره


هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH1
مدل : H1
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10486097 ریال
قیمت : 7550000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH4
مدل : H4
نوع : شومینه ای استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 12528929 ریال
قیمت : 9021000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH10
مدل : H10
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
60*50 CM
قیمت لیست : 9368934 ریال
قیمت : 6746000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11
مدل : H11
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 7477000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11- 80
مدل : H11- 80
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
80*60 CM
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 7477000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11-100
مدل : H11-100
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
100*50 CM
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 7477000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11-G
مدل : H11-G
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10540244 ریال
قیمت : 7589000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 8640000 ریال
قیمت : 6221000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی استیل
60*50 CM
قیمت لیست : 7960000 ریال
قیمت : 5731000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH18
مدل : H18
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 9770820 ریال
قیمت : 7035000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH18-G
مدل : H18-G
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 9918460 ریال
قیمت : 7141000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH20
مدل : H20
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10774425 ریال
قیمت : 7758000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH20-G
مدل : H20-G
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10922065 ریال
قیمت : 7864000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH21
مدل : H21
نوع : شومینه ای شیشه
74 CM
قیمت لیست : 15124387 ریال
قیمت : 10890000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH24
مدل : H24
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11323968 ریال
قیمت : 8153000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH25
مدل : H25
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11323968 ریال
قیمت : 8153000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH27
مدل : H27
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 12432785 ریال
قیمت : 8952000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH28
مدل : H28
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11417959 ریال
قیمت : 8221000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوان28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11840673 ریال
قیمت : 8525000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH29
مدل : H29
نوع : جزیره استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 14512192 ریال
قیمت : 10449000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH30
مدل : H30
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
60*50 CM
قیمت لیست : 11479377 ریال
قیمت : 8265000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH31
مدل : H31
نوع : شومینه ای شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10082923 ریال
قیمت : 7260000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH32-TS
مدل : H32-TS
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 11422000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH33-T
مدل : H33-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16534408 ریال
قیمت : 11905000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH33-TS
مدل : H33-TS
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 12374000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH34-T
مدل : H34-T
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 18260653 ریال
قیمت : 14243000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH35
مدل : H35
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11615833 ریال
قیمت : 9060000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH36
مدل : H36
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 10729906 ریال
قیمت : 8369000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH37
مدل : H37
نوع : مورب شیشه ای بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 9374524 ریال
قیمت : 7312000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH42
مدل : H42
نوع : شومینه ای شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 11504206 ریال
قیمت : 8973000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH43-T
مدل : H43-T
نوع : مورب استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 19457308 ریال
قیمت : 15177000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH44-T
مدل : H44-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15472601 ریال
قیمت : 12069000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH45-T
مدل : H45-T
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 16196033 ریال
قیمت : 12633000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH46-T
مدل : H46-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15875951 ریال
قیمت : 12383000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH47
مدل : H47
نوع : شومینه ای شیشه دودی و استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 11779161 ریال
قیمت : 9188000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH49
مدل : H49
نوع : شومینه ای شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 11515867 ریال
قیمت : 8982000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH49-TS
مدل : H49-TS
نوع : شومینه ای شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 12247936 ریال
قیمت : 9553000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 13508833 ریال
قیمت : 10537000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16047147 ریال
قیمت : 11875000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH54-4S
مدل : H54-4S
نوع : شومینه ای شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 11528955 ریال
قیمت : 11529000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH53-T
مدل : H53-T
نوع : مورب شیشه سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 15480052 ریال
قیمت : 12074000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH55-T
مدل : H55-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15481459 ریال
قیمت : 12076000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH56
مدل : H56
نوع : شومینه ای شیشه و بدنه مشکی
60*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 14811000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 21532446 ریال
قیمت : 16795000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب شیشه و استیل
80*50 CM
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 14855000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 13978881 ریال
قیمت : 10904000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16522933 ریال
قیمت : 12888000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب شیشه و فلزی مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14733191 ریال
قیمت : 11492000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 13831473 ریال
قیمت : 10789000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16375057 ریال
قیمت : 12118000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب شیشه سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 15694437 ریال
قیمت : 12242000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی استیل
70*50 CM
قیمت لیست : 8364488 ریال
قیمت : 6524000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TCS
مدل : H64-TCS
نوع : مخفی شیشه و استیل
70*50 CM
قیمت لیست : 9565917 ریال
قیمت : 7461000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی شیشه و بدنه سفید
70*50 CM
قیمت لیست : 9864213 ریال
قیمت : 7694000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی شیشه و استیل
70*50 CM
قیمت لیست : 9701604 ریال
قیمت : 7567000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TP
مدل : H64-TP
نوع : مخفی شیشه و استیل
70*50 CM
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی شیشه و استیل
70*50 CM
قیمت لیست : 9339773 ریال
قیمت : 7285000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TM
مدل : H64-TM
نوع : مخفی شیشه مشکی
70*50 CM
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TG
مدل : H64-TG
نوع : مخفی شیشه مشکی
70*50 CM
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14017409 ریال
قیمت : 10934000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14464775 ریال
قیمت : 11283000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب شیشه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 17008262 ریال
قیمت : 13266000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 13199512 ریال
قیمت : 10296000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب شیشه و استیل
90*41.5 CM
قیمت لیست : 23745185 ریال
قیمت : 18521000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH69-B
مدل : H69-B
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*41.5 CM
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-70
مدل : H-70
نوع : مورب شیشه و استیل
90*50 CM
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب شیشه محدب رفلکس و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14767244 ریال
قیمت : 11518000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب شیشه محدب و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14360183 ریال
قیمت : 11201000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب موتور فلزی شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 16904236 ریال
قیمت : 13185000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 13817436 ریال
قیمت : 10778000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 14382798 ریال
قیمت : 11219000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب شیشه ای بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 14811000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 14811000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH77
مدل : H77
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH78
مدل : H78
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 15797000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 15797000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب شیشه مشکی و سفید بدنه مشکی
90*50 CM
قیمت لیست : 15333180 ریال
قیمت : 11960000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب شیشه مشکی و بدنه استیل
90*50 CM
قیمت لیست : 15442447 ریال
قیمت : 12045000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH89
مدل : H89
نوع : مورب شیشه و بدنه مشکی
90*50 CM

فروش ویژه و تحویل فوری انواع هود آشپزخانه اخوان با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی هود اخوان مرکز پخش رسمی هود اخوان در تهران.خرید اینترنتی انواع هود بی صدا مخفی،مورب،شومینه ای،زیر کابنتی،جزیره اخوان جم
طریفه نصب هود اخوان آشپزخانه جم:مخفی disguize:داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت نصب میگردد.مورب oblique شومینه ای Glass:بر روی ذیوار نصب میگردد.زیر کابنتی Under the cabinet:زیر کابینت نصب می گردد.جزیرهIsland:آویز از سقف آشپزخانه.هود آشپزخانه اخوان جم
هود اخوان جم با نمای ظاهری:تمام استیل-شیشه و استیل-تمام شیشه ای نمای ظاهری مشکی و سفی
هود آشپزخانه اخوان جم مجهز به:درب دستی،اتوماتیک.فیلتر زغالی،آلومنیومی قابل شستشو ، استیل قابل شستشو.دکمه مکانیکی ، لمسی ، سیستم حسگر حرکت دست.قدرت مکش 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت.میزان صدا 56، 54 دسیبل.صفحه نمایشگر LCD ، رنگی LCD. سنسور دود و گرما.ریموت کنترل.لامپ SMD - LED.
اخوان جم بزرگترین تولید کننده هود در خاورمیانه.هود آشپزخانه اخوان جم دارای 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش

مشخصات موتور هود آشپزخانه اخوان

موتور هودهای اخوان دارای ترموگارد می باشد،چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود(افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)،باعث قطع اتوماتیک موتور میشود،استاتور دارای ورق سیلیس دار تولید می شود،که راندمان بالاتر،وزن کمتر،مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا می باشد،مکش هود های اخوان از هود های مشابه حداقل بین ۷۰ تا ۱۲۰ متر مکعب بیشتر می باشد که به معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است،به این دلیل استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود های اخوان با پروانه نسوز،سنسور دود و حرارت و گاز،موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت،می توان حساب کرد.
هود آشپزخانه اخوان دارای تک موتور 3 دور.توربو 3 دور.توربو 4 دور.هودهای سری MF دارای موتور و حلزونی و پروانه فلزی میباشد


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد