عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان

شومینه ایموربمخفی (توکار)زیر کابینتیجزیره


قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TCS-211
مدل : H64TCS-211
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 50000000 ریال
قیمت : 47500000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64CS-MF-212
مدل : H64CS-MF-212
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 51120000 ریال
قیمت : 48564000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64T-202
مدل : H64T-202
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 38560000 ریال
قیمت : 36632000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TW-214
مدل : H64TW-214
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 45290000 ریال
قیمت : 43026000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TS-215
مدل : H64TS-215
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 42260000 ریال
قیمت : 42260000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TB-206
مدل : H64TB-206
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 44910000 ریال
قیمت : 42665000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TM-218
مدل : H64TM-218
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 48910000 ریال
قیمت : 46465000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TP-213
مدل : H64TP-213
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 41290000 ریال
قیمت : 39226000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TG-207
مدل : H64TG-207
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 52440000 ریال
قیمت : 49818000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 39610000 ریال
قیمت : 37630000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 60650000 ریال
قیمت : 57618000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 62040000 ریال
قیمت : 58938000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 64760000 ریال
قیمت : 61522000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 54090000 ریال
قیمت : 51386000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 51140000 ریال
قیمت : 48583000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 48420000 ریال
قیمت : 45999000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66470000 ریال
قیمت : 63147000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66000000 ریال
قیمت : 62700000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87180000 ریال
قیمت : 82821000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 78710000 ریال
قیمت : 74775000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87180000 ریال
قیمت : 82821000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 81730000 ریال
قیمت : 77644000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 87650000 ریال
قیمت : 87650000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 61910000 ریال
قیمت : 58815000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59480000 ریال
قیمت : 56506000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 61820000 ریال
قیمت : 58729000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 63570000 ریال
قیمت : 60392000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59980000 ریال
قیمت : 59980000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68360000 ریال
قیمت : 64942000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 89200000 ریال
قیمت : 84740000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 102210000 ریال
قیمت : 102210000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 56810000 ریال
قیمت : 56810000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62260000 ریال
قیمت : 62260000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60340000 ریال
قیمت : 60340000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 67560000 ریال
قیمت : 67560000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 59540000 ریال
قیمت : 59540000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 63410000 ریال
قیمت : 63410000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60170000 ریال
قیمت : 60170000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 81970000 ریال
قیمت : 81970000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 81730000 ریال
قیمت : 77644000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66630000 ریال
قیمت : 66630000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 49630000 ریال
قیمت : 49630000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 58170000 ریال
قیمت : 58170000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 54000000 ریال
قیمت : 54000000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 50960000 ریال
قیمت : 50960000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H49
مدل : H49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 51440000 ریال
قیمت : 51440000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H35
مدل : H35
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 45920000 ریال
قیمت : 45920000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 39910000 ریال
قیمت : 39910000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H30
مدل : H30
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H20R
مدل : H20R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H18G
مدل : H18G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42050000 ریال
قیمت : 42050000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H18B
مدل : H18B
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42050000 ریال
قیمت : 42050000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42050000 ریال
قیمت : 42050000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 41710000 ریال
قیمت : 41710000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 46710000 ریال
قیمت : 46710000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H11G
مدل : H11G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 45370000 ریال
قیمت : 45370000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H11-80
مدل : H11-80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 44710000 ریال
قیمت : 44710000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 44710000 ریال
قیمت : 44710000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 40320000 ریال
قیمت : 40320000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 643100000 ریال
قیمت : 643100000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 62670000 ریال
قیمت : 62670000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 84240000 ریال
قیمت : 84240000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66630000 ریال
قیمت : 66630000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 69710000 ریال
قیمت : 69710000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66590000 ریال
قیمت : 66590000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 83740000 ریال
قیمت : 83740000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 78590000 ریال
قیمت : 78590000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H29
مدل : H29
نوع : جزیره
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H27
مدل : H27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 54000000 ریال
قیمت : 54000000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H21
مدل : H21
نوع : شومینه ای
74 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 53930000 ریال
قیمت : 53930000 ریال

آلاینده های موجود در محیط آشپزخانه بر اثر فراینده پخت و پز میتواند باعث ایجاد مشکلات تنفسی در بعضی افراد شود و نیز در اطراف اجاق گاز بر اثر بخار حاصل از سرخ کردن مواد غدایی بر سطوح سرامیک و دکوراسیون آشپزخانه باعث ایجاد لایه ای از چربی و دوده شود.فیلترهای آلومینومی و ذغالی مخصوص , بیشترین جذب آلودگی و بوی نامطبوع را از فضای آشپزخانه دارند.با استفاده از هود آشپزخانه به راحتی و با کمترین صدا و در کوتاهترین زمان هوای مناسبی را در محیط آشپزخانه تجربه کنید.
شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم فعالیت خود را از سال 1348 در صنعت لوازم خانگی آغاز نموده و با سعی و تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصین توانسته است جایگاه نخست تولید سینک ظرفشویی و گاز صفحه ای در کشور را به خود اختصاص دهد. این شرکت با همکاری معتبرترین شرکتهای داخلی و اروپایی و با بهره گیری از تکنولوژی برتر , محصولات خود را با کیفیت بالا و بر اساس روشهای نوین مهندسی تولید میکند .
هود محصولات اخوان برای مکش هوای آشپزخانه و خارج کردن دود و بخار حاصل از پخت و پز در محیط آشپزخانه طراحی و ساخته شده است .
آلودگی هوای محیط آشپزخانه به مرور موجب کثیف شدن سطوح سرامیک و وسایل آشگزخانه می شود .
استفاده از دستگاه هود می تواند به تمیز نگه داشتن هوای داخل منزل و همچین سطوح کمک فراوانی کند.
این محصول از تاریخ نصب به مدت 20 ماه بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت گوشش گارانتی میباشد.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

ویژگیهای هود آشپزخانه اخوان

اجزا و قطعات بدنه از با کیفیت ترین مواد اولیه واراداتی (Stainless steel) تولید میگردد.کلیه اجزا و قطعات برقی شامل موتور,برد,کلید و لامپ هالوژن دارای استاندارد ملی یا CE می باشند.فیلتر ذغالی خاص تعبیه شده در هود به عنوان یکی از شاخص ترین تصفیه کننده های هوای آلوده در آشپزخانه میباشد.
موتور هود اخوان دارای ترموگارد می باشد،چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود(افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)،باعث قطع اتوماتیک موتور میشود،استاتور دارای ورق سیلیس دار تولید می شود،که راندمان بالاتر،وزن کمتر،مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا می باشد،مکش هود های اخوان از هود های مشابه حداقل بین ۷۰ تا ۱۲۰ متر مکعب بیشتر می باشد که به معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است،به این دلیل استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود های اخوان با پروانه نسوز،سنسور دود و حرارت و گاز،موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت،می توان حساب کرد.
هود آشپزخانه اخوان دارای تک موتور 3 دور.توربو 3 دور.توربو 4 دور.هودهای سری MF دارای موتور و حلزونی و پروانه فلزی میباشد.

هود اخوان جهت استفاده در آشپزخانه های خانگی طراحی شده است و به دو صورت قابل استغاده میباشد :
1.با استفاده از دودکش مجهز به فیلتر آلومینومی که تمامی آلودگی به خارج از آشپزخانه منتقل میگردد
( فیلترهای فلزی را هر 2 ماه یکبار با آب گرم و یا توسط ماشین ظرفشویی بدون ایجاد خم و دفرمه شدن تمیز نمایید.)
2.بدون دود کش هر گونه آلودگی توسط فیلتر ذغالی جذب و هوای تمیزرا به محیط آشپزخانه بر میگرداند.
(فیلتر های ذغالی را پس از گذشت 3-4 ماه تعویض نمایید..فیلتر ذغالی درانتهای موتور نصب شده است ابتدا پیچ روی آن را باز کنید و پس از تعویض دوباره در جای خود قرار دهید)

نکات ایمنی هود اخوان

1.قبل از نصب و استفاده , دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
2.استیل بدنه هود را با یک دستمال نمدار تمیز نمایید و هنگام تمیز کاری جریان اصلی برق را حتما قطع نمایید.برای تمیز کردن از ابزاری که باعث خط و خش می شود و نیز از مواد پاک کننده قوی که باعث آسیب به سطح هود میشود استفاده نکنید.
3.هود باید توسط افراد مجرب و طبق استاندارد ایمنی نصب گردد , لطفا از نمایندگی ها و سرویسکاران مجاز اخوان کمک بگیرید.
4.لوله خروجی هود هرگز نباید مشترک با دودکش آبگرمکن و یا بخاری باشد.
5.سیم کشی دستگاه باید به نحوی باشد که امکان قطع هر دو قطب برق توسط مصرف کننده به آسانی صورت گیرد.هر گونه اتصال برقی در منزل باید توسط افراد برفکار مجرب انجام گیرد.
6.تعمیر و با هر تغیری توسط افراد غیر متخصص بشدت خطرناک است و به هود آسیب خواهد رساند ( پس از بروز اشکال یا کارکرد نا مناسب با سرویسکار مجاز تماس گرفته شود).
7.هود نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد, و از قرار دادن کباب پز روی اجاق گاز خودداری نمایید.
8.به هنگام استفاده از سرخ کن های گازی یا سایر سرخ کن ها تهویه محیط باید بطور مناسبی انجام شود.
9.برای استفاده بهینه از هود با روشن شدن شعله گاز و استفاده از آن , هود را روشن نموده و دور کند را زده و به نسب تعداد شعله های روشن و بخار حاصل از غدا دور موتور را افزایش دهید.
10.قطعات الکترونیکی داخلی هود نباید با دستمال نمدار تمیز شوند.
11.بنا به بند 12-7 استاندارد 10325 این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان با ناتوانب فیزیکی, حسی یا عقلی , یا افراد بی تجربه و نا آگاه نمیباشد مگر اینکه با حضور سرپرست و مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
12.قطر مجرای خروج دودکش 12 سانتی متر می باشد , قطر مجزای خروجی هوا در آشپزخانه باید بزرگتر از قطر مجزا خروج دودگش هود باشد.

طریفه نصب هود آشپزخانه اخوان

هود توکار disguize: داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت نصب میگردد.
هود مورب oblique هود شومینه ای Glass: بر روی دیوار نصب میگردد.
زیر کابنتی Under the cabinet: زیر کابینت نصب می گردد.
جزیرهIsland: آویز از سقف آشپزخانه.هود آشپزخانه اخوان


گارانتی هود و شرایط آن

این محصولات از تاریخ نصب به مدت 18 ماه بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت پوشش گارانتی می باشد.

شرایط گارانتی به شرح زیر است :
1- نصب توسط نماینده مجاز شرکت اخوان انجام شود و اطلاعات مربوط به محصول و محل نصب در سیستم خدمات پس از فروش ثبت شده باشد.
2- مصرف کنندگان محترم جهت نصب به صورت گارانتی می بایست با شماره تلفن تماس گرفته و یا به همین شماره تلفن نتم خود و شهر محل اقامت خود را پیام کوتاه بزنند
3- هرگونه عیب عملکردی و طاهری که مربوط به نحوه کاربری و استفاده مصرف کننده ایجاد شده باشد.مشمول گارانتی نیست.
4- رعایت استاندارد های ایمنی مربوط به محل نصب محصول به عهده مصرف کننده می باشد و در صورتیکه شرایط نصب ایمن رعایت نشده باشد محصول مشمول گارانتی نیست.
5- هر گونه عیب عملکردی در دوره گارانتی به تشخیص کارشناس فنی مورد تایید شرکت مشمول گارانتی است.
6- تغییر، لک و هر گونه تغییر شکل و شکستگی مشمول گارانتی نیست.
7- در خصوص شکستگی شیشه، بازدید فنی و نظر کارشناس مورد تایید شرکت باید صورت پذیرد.

توصیه میشود قبل از تماس با خدمات مشتریان ، شماره سریال محصول و کارت گارانتی را مشاهده و ازلاعات مربوط به مشکل را یاداشت نمایید.

تلفن خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات
02174423000

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش پنجشنبه (03/04/14). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد