عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان

شومینه ایموربمخفی (توکار)زیر کابینتیجزیره


قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TCS
مدل : H64TCS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 28480000 ریال
قیمت : 26202000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64CS-MF
مدل : H64CS-MF
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 31160000 ریال
قیمت : 28667000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64T
مدل : H64T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 21950000 ریال
قیمت : 20194000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TW
مدل : H64TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 26610000 ریال
قیمت : 24481000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TS
مدل : H64TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25760000 ریال
قیمت : 23699000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TB
مدل : H64TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25556000 ریال
قیمت : 23512000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TM
مدل : H64TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29820000 ریال
قیمت : 27434000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TP
مدل : H64TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 25170000 ریال
قیمت : 23156000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH64TG
مدل : H64TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29850000 ریال
قیمت : 27462000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 24140000 ریال
قیمت : 22209000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 36970000 ریال
قیمت : 34012000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 37820000 ریال
قیمت : 34794000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39480000 ریال
قیمت : 36322000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 32980000 ریال
قیمت : 30342000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 30040000 ریال
قیمت : 27637000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 28450000 ریال
قیمت : 26174000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40520000 ریال
قیمت : 37278000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40231000 ریال
قیمت : 37013000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53140000 ریال
قیمت : 48889000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47980000 ریال
قیمت : 44142000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53140000 ریال
قیمت : 46763000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49830000 ریال
قیمت : 45844000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53430000 ریال
قیمت : 49156000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37740000 ریال
قیمت : 34721000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36260000 ریال
قیمت : 33359000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37680000 ریال
قیمت : 34666000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38750000 ریال
قیمت : 35650000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 34827531 ریال
قیمت : 32041000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 39682625 ریال
قیمت : 36508000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 51779131 ریال
قیمت : 47637000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 62310000 ریال
قیمت : 57325000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 34640000 ریال
قیمت : 31869000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 37960000 ریال
قیمت : 34923000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36780000 ریال
قیمت : 33838000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 41180000 ریال
قیمت : 37886000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36293000 ریال
قیمت : 33390000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38660000 ریال
قیمت : 35567000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 36680000 ریال
قیمت : 33746000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 49980000 ریال
قیمت : 45982000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49830000 ریال
قیمت : 45844000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40620000 ریال
قیمت : 37370000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 30260000 ریال
قیمت : 27839000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 35450000 ریال
قیمت : 32614000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 32920000 ریال
قیمت : 30286000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جم28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31070000 ریال
قیمت : 28584000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH49
مدل : H49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 30220000 ریال
قیمت : 27802000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH35
مدل : H35
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 3048000 ریال
قیمت : 2804000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 26460000 ریال
قیمت : 24343000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH30
مدل : H30
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 30120000 ریال
قیمت : 27710000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH20R
مدل : H20R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 28270000 ریال
قیمت : 26008000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH18G
مدل : H18G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 26020000 ریال
قیمت : 23938000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH18B
مدل : H18B
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 25640000 ریال
قیمت : 25640000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 25640000 ریال
قیمت : 23589000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 20890000 ریال
قیمت : 19219000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 22660000 ریال
قیمت : 20847000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH11G
مدل : H11G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 27660000 ریال
قیمت : 25447000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH11-80
مدل : H11-80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 27250000 ریال
قیمت : 25070000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 27250000 ریال
قیمت : 25070000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 24590000 ریال
قیمت : 22623000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH1
مدل : H1
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 29000000 ریال
قیمت : 29000000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 39200000 ریال
قیمت : 36064000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 38200000 ریال
قیمت : 35144000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 51350000 ریال
قیمت : 47242000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38686709 ریال
قیمت : 35592000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 40472363 ریال
قیمت : 37235000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 38664573 ریال
قیمت : 35571000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48621981 ریال
قیمت : 42301000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH37
مدل : H37
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 31813000 ریال
قیمت : 27677000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45631652 ریال
قیمت : 39700000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH33TS
مدل : H33TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 49317732 ریال
قیمت : 45372000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH33T
مدل : H33T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48317732 ریال
قیمت : 44452000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH32TS
مدل : H32TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 44972187 ریال
قیمت : 41374000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH29
مدل : H29
نوع : جزیره
90*50 CM
قیمت لیست : 45631652 ریال
قیمت : 41981000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH27
مدل : H27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31068359 ریال
قیمت : 28583000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH21
مدل : H21
نوع : شومینه ای
74 CM
قیمت لیست : 37794420 ریال
قیمت : 34771000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود کم صدا - اخوان جمH4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31308615 ریال
قیمت : 28804000 ریال

آلاینده های موجود در محیط آشپزخانه بر اثر فراینده پخت و پز میتواند باعث ایجاد مشکلات تنفسی در بعضی افراد شود و نیز در اطراف اجاق گاز بر اثر بخار حاصل از سرخ کردن مواد غدایی بر سطوح سرامیک و دکوراسیون آشپزخانه باعث ایجاد لایه ای از چربی و دوده شود.فیلترهای آلومینومی و ذغالی مخصوص , بیشترین جذب آلودگی و بوی نامطبوع را از فضای آشپزخانه دارند.با استفاده از هود اخوان به راحتی و با کمترین صدا و در کوتاهترین زمان هوای مناسبی را در محیط آشپزخانه تجربه کنید.
شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم فعالیت خود را از سال 1348 در صنعت لوازم خانگی آغاز نموده و با سعی و تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصین توانسته است جایگاه نخست تولید سینک ظرفشویی و گاز صفحه ای در کشور را به خود اختصاص دهد. این شرکت با همکاری معتبرترین شرکتهای داخلی و اروپایی و با بهره گیری از تکنولوژی برتر , محصولات خود را با کیفیت بالا و بر اساس روشهای نوین مهندسی تولید میکند .
هود محصولات اخوان برای مکش هوای آشپزخانه و خارج کردن دود و بخار حاصل از پخت و پز در محیط آشپزخانه طراحی و ساخته شده است .
آلودگی هوای محیط آشپزخانه به مرور موجب کثیف شدن سطوح سرامیک و وسایل آشگزخانه می شود .
استفاده از دستگاه هود می تواند به تمیز نگه داشتن هوای داخل منزل و همچین سطوح کمک فراوانی کند.
این محصول از تاریخ نصب به مدت 20 ماه بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت گوشش گارانتی میباشد.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

ویژگیهای هود آشپزخانه اخوان

اجزا و قطعات بدنه از با کیفیت ترین مواد اولیه واراداتی (Stainless steel) تولید میگردد.کلیه اجزا و قطعات برقی شامل موتور,برد,کلید و لامپ هالوژن دارای استاندارد ملی یا CE می باشند.فیلتر ذغالی خاص تعبیه شده در هود به عنوان یکی از شاخص ترین تصفیه کننده های هوای آلوده در آشپزخانه میباشد.
موتور هودهای اخوان دارای ترموگارد می باشد،چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود(افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)،باعث قطع اتوماتیک موتور میشود،استاتور دارای ورق سیلیس دار تولید می شود،که راندمان بالاتر،وزن کمتر،مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا می باشد،مکش هود های اخوان از هود های مشابه حداقل بین ۷۰ تا ۱۲۰ متر مکعب بیشتر می باشد که به معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است،به این دلیل استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود های اخوان با پروانه نسوز،سنسور دود و حرارت و گاز،موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت،می توان حساب کرد.
هود آشپزخانه اخوان دارای تک موتور 3 دور.توربو 3 دور.توربو 4 دور.هودهای سری MF دارای موتور و حلزونی و پروانه فلزی میباشد.

هود اخوان جهت استفاده در آشپزخانه های خانگی طراحی شده است و به دو صورت قابل استغاده میباشد :
1.با استفاده از دودکش مجهز به فیلتر آلومینومی که تمامی آلودگی به خارج از آشپزخانه منتقل میگردد
( فیلترهای فلزی را هر 2 ماه یکبار با آب گرم و یا توسط ماشین ظرفشویی بدون ایجاد خم و دفرمه شدن تمیز نمایید.)
2.بدون دود کش هر گونه آلودگی توسط فیلتر ذغالی جذب و هوای تمیزرا به محیط آشپزخانه بر میگرداند.
(فیلتر های ذغالی را پس از گذشت 3-4 ماه تعویض نمایید..فیلتر ذغالی درانتهای موتور نصب شده است ابتدا پیچ روی آن را باز کنید و پس از تعویض دوباره در جای خود قرار دهید)

نکات ایمنی هود اخوان

1.قبل از نصب و استفاده , دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
2.استیل بدنه هود را با یک دستمال نمدار تمیز نمایید و هنگام تمیز کاری جریان اصلی برق را حتما قطع نمایید.برای تمیز کردن از ابزاری که باعث خط و خش می شود و نیز از مواد پاک کننده قوی که باعث آسیب به سطح هود میشود استفاده نکنید.
3.هود باید توسط افراد مجرب و طبق استاندارد ایمنی نصب گردد , لطفا از نمایندگی ها و سرویسکاران مجاز اخوان کمک بگیرید.
4.لوله خروجی هود هرگز نباید مشترک با دودکش آبگرمکن و یا بخاری باشد.
5.سیم کشی دستگاه باید به نحوی باشد که امکان قطع هر دو قطب برق توسط مصرف کننده به آسانی صورت گیرد.هر گونه اتصال برقی در منزل باید توسط افراد برفکار مجرب انجام گیرد.
6.تعمیر و با هر تغیری توسط افراد غیر متخصص بشدت خطرناک است و به هود آسیب خواهد رساند ( پس از بروز اشکال یا کارکرد نا مناسب با سرویسکار مجاز تماس گرفته شود).
7.هود نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد, و از قرار دادن کباب پز روی اجاق گاز خودداری نمایید.
8.به هنگام استفاده از سرخ کن های گازی یا سایر سرخ کن ها تهویه محیط باید بطور مناسبی انجام شود.
9.برای استفاده بهینه از هود با روشن شدن شعله گاز و استفاده از آن , هود را روشن نموده و دور کند را زده و به نسب تعداد شعله های روشن و بخار حاصل از غدا دور موتور را افزایش دهید.
10.قطعات الکترونیکی داخلی هود نباید با دستمال نمدار تمیز شوند.
11.بنا به بند 12-7 استاندارد 10325 این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان با ناتوانب فیزیکی, حسی یا عقلی , یا افراد بی تجربه و نا آگاه نمیباشد مگر اینکه با حضور سرپرست و مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
12.قطر مجرای خروج دودکش 12 سانتی متر می باشد , قطر مجزای خروجی هوا در آشپزخانه باید بزرگتر از قطر مجزا خروج دودگش هود باشد.

طریفه نصب هود آشپزخانه اخوان

مخفی disguize:داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت نصب میگردد.
مورب oblique شومینه ای Glass:بر روی دیوار نصب میگردد.
زیر کابنتی Under the cabinet:زیر کابینت نصب می گردد.
جزیرهIsland:آویز از سقف آشپزخانه.هود آشپزخانه اخوان

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، فر توکار، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.(جشنواره فروش یکشنبه 01/06/27). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در تهران و کرج بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد