عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان

شومینه ایموربمخفی (توکار)زیر کابینتیجزیره


قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TCS-211
مدل : H64TCS-211
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 42142000 ریال
قیمت : 42142000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64CS-MF-212
مدل : H64CS-MF-212
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 43055000 ریال
قیمت : 43055000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64T-202
مدل : H64T-202
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 33884000 ریال
قیمت : 33884000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TW-214
مدل : H64TW-214
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 38150000 ریال
قیمت : 35480000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TS-215
مدل : H64TS-215
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 35580000 ریال
قیمت : 35580000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TB-206
مدل : H64TB-206
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 37810000 ریال
قیمت : 37810000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TM-218
مدل : H64TM-218
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 41190000 ریال
قیمت : 41190000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TP-213
مدل : H64TP-213
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 34770000 ریال
قیمت : 34770000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H64TG-207
مدل : H64TG-207
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 44170000 ریال
قیمت : 41078000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 30415801 ریال
قیمت : 30416000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 51070000 ریال
قیمت : 51070000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 52240000 ریال
قیمت : 52240000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 5454500 ریال
قیمت : 5455000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45550000 ریال
قیمت : 45550000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 43071000 ریال
قیمت : 40056000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 40790000 ریال
قیمت : 40790000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51053732 ریال
قیمت : 51054000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50692502 ریال
قیمت : 50693000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 73420000 ریال
قیمت : 73420000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66280000 ریال
قیمت : 66280000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 7342000 ریال
قیمت : 7342000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68840000 ریال
قیمت : 68840000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 73810000 ریال
قیمت : 73810000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52140000 ریال
قیمت : 52140000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50000000 ریال
قیمت : 50000000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52060000 ریال
قیمت : 52060000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53550000 ریال
قیمت : 53550000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50530000 ریال
قیمت : 50530000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 500000 ریال
قیمت : 500000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 86000000 ریال
قیمت : 86000000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 86000000 ریال
قیمت : 86000000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 47840000 ریال
قیمت : 44491000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 52440000 ریال
قیمت : 52440000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50820000 ریال
قیمت : 50820000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 56890000 ریال
قیمت : 56890000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50000000 ریال
قیمت : 50000000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53410000 ریال
قیمت : 53410000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50680000 ریال
قیمت : 47132000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 69040000 ریال
قیمت : 64207000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 68840000 ریال
قیمت : 64021000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 56110000 ریال
قیمت : 52182000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 41800000 ریال
قیمت : 38874000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48970000 ریال
قیمت : 45542000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 45480000 ریال
قیمت : 42296000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 42920000 ریال
قیمت : 42920000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H49
مدل : H49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 43320000 ریال
قیمت : 43320000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H35
مدل : H35
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H31R
مدل : H31R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H30
مدل : H30
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H20R
مدل : H20R
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H18G
مدل : H18G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H18B
مدل : H18B
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 32298422 ریال
قیمت : 32298000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 33145000 ریال
قیمت : 30825000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 39340000 ریال
قیمت : 36586000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H11G
مدل : H11G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 38200000 ریال
قیمت : 35526000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H11-80
مدل : H11-80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 37640000 ریال
قیمت : 35005000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 37640000 ریال
قیمت : 37640000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 33960000 ریال
قیمت : 33960000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 54170000 ریال
قیمت : 54170000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 52780000 ریال
قیمت : 52780000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 70940000 ریال
قیمت : 70940000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 56117000 ریال
قیمت : 56117000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53539132 ریال
قیمت : 53539000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51146641 ریال
قیمت : 51147000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 64320218 ریال
قیمت : 64320000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60365158 ریال
قیمت : 60365000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H29
مدل : H29
نوع : جزیره
90*50 CM
قیمت لیست : 45631652 ریال
قیمت : 45632000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H27
مدل : H27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31068359 ریال
قیمت : 31068000 ریال
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H21
مدل : H21
نوع : شومینه ای
74 CM
قیمت لیست : 37794420 ریال
قیمت : 37794000 ریال

نا موجود
قیمت روز هود آشپزخانه اخوان | خرید هود توکار، مورب (شومینه ای)H4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 45440000 ریال
قیمت : 42259000 ریال

آلاینده های موجود در محیط آشپزخانه بر اثر فراینده پخت و پز میتواند باعث ایجاد مشکلات تنفسی در بعضی افراد شود و نیز در اطراف اجاق گاز بر اثر بخار حاصل از سرخ کردن مواد غدایی بر سطوح سرامیک و دکوراسیون آشپزخانه باعث ایجاد لایه ای از چربی و دوده شود.فیلترهای آلومینومی و ذغالی مخصوص , بیشترین جذب آلودگی و بوی نامطبوع را از فضای آشپزخانه دارند.با استفاده از هود آشپزخانه به راحتی و با کمترین صدا و در کوتاهترین زمان هوای مناسبی را در محیط آشپزخانه تجربه کنید.
شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم فعالیت خود را از سال 1348 در صنعت لوازم خانگی آغاز نموده و با سعی و تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصین توانسته است جایگاه نخست تولید سینک ظرفشویی و گاز صفحه ای در کشور را به خود اختصاص دهد. این شرکت با همکاری معتبرترین شرکتهای داخلی و اروپایی و با بهره گیری از تکنولوژی برتر , محصولات خود را با کیفیت بالا و بر اساس روشهای نوین مهندسی تولید میکند .
هود محصولات اخوان برای مکش هوای آشپزخانه و خارج کردن دود و بخار حاصل از پخت و پز در محیط آشپزخانه طراحی و ساخته شده است .
آلودگی هوای محیط آشپزخانه به مرور موجب کثیف شدن سطوح سرامیک و وسایل آشگزخانه می شود .
استفاده از دستگاه هود می تواند به تمیز نگه داشتن هوای داخل منزل و همچین سطوح کمک فراوانی کند.
این محصول از تاریخ نصب به مدت 20 ماه بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت گوشش گارانتی میباشد.

جهت دریافت مطالب جدید در شبکه های اجتماعی فروشگاه مرکزی اخوان عضو شوید :
اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

ویژگیهای هود آشپزخانه اخوان

اجزا و قطعات بدنه از با کیفیت ترین مواد اولیه واراداتی (Stainless steel) تولید میگردد.کلیه اجزا و قطعات برقی شامل موتور,برد,کلید و لامپ هالوژن دارای استاندارد ملی یا CE می باشند.فیلتر ذغالی خاص تعبیه شده در هود به عنوان یکی از شاخص ترین تصفیه کننده های هوای آلوده در آشپزخانه میباشد.
موتور هود اخوان دارای ترموگارد می باشد،چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود(افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)،باعث قطع اتوماتیک موتور میشود،استاتور دارای ورق سیلیس دار تولید می شود،که راندمان بالاتر،وزن کمتر،مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا می باشد،مکش هود های اخوان از هود های مشابه حداقل بین ۷۰ تا ۱۲۰ متر مکعب بیشتر می باشد که به معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است،به این دلیل استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود های اخوان با پروانه نسوز،سنسور دود و حرارت و گاز،موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت،می توان حساب کرد.
هود آشپزخانه اخوان دارای تک موتور 3 دور.توربو 3 دور.توربو 4 دور.هودهای سری MF دارای موتور و حلزونی و پروانه فلزی میباشد.

هود اخوان جهت استفاده در آشپزخانه های خانگی طراحی شده است و به دو صورت قابل استغاده میباشد :
1.با استفاده از دودکش مجهز به فیلتر آلومینومی که تمامی آلودگی به خارج از آشپزخانه منتقل میگردد
( فیلترهای فلزی را هر 2 ماه یکبار با آب گرم و یا توسط ماشین ظرفشویی بدون ایجاد خم و دفرمه شدن تمیز نمایید.)
2.بدون دود کش هر گونه آلودگی توسط فیلتر ذغالی جذب و هوای تمیزرا به محیط آشپزخانه بر میگرداند.
(فیلتر های ذغالی را پس از گذشت 3-4 ماه تعویض نمایید..فیلتر ذغالی درانتهای موتور نصب شده است ابتدا پیچ روی آن را باز کنید و پس از تعویض دوباره در جای خود قرار دهید)

نکات ایمنی هود اخوان

1.قبل از نصب و استفاده , دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
2.استیل بدنه هود را با یک دستمال نمدار تمیز نمایید و هنگام تمیز کاری جریان اصلی برق را حتما قطع نمایید.برای تمیز کردن از ابزاری که باعث خط و خش می شود و نیز از مواد پاک کننده قوی که باعث آسیب به سطح هود میشود استفاده نکنید.
3.هود باید توسط افراد مجرب و طبق استاندارد ایمنی نصب گردد , لطفا از نمایندگی ها و سرویسکاران مجاز اخوان کمک بگیرید.
4.لوله خروجی هود هرگز نباید مشترک با دودکش آبگرمکن و یا بخاری باشد.
5.سیم کشی دستگاه باید به نحوی باشد که امکان قطع هر دو قطب برق توسط مصرف کننده به آسانی صورت گیرد.هر گونه اتصال برقی در منزل باید توسط افراد برفکار مجرب انجام گیرد.
6.تعمیر و با هر تغیری توسط افراد غیر متخصص بشدت خطرناک است و به هود آسیب خواهد رساند ( پس از بروز اشکال یا کارکرد نا مناسب با سرویسکار مجاز تماس گرفته شود).
7.هود نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد, و از قرار دادن کباب پز روی اجاق گاز خودداری نمایید.
8.به هنگام استفاده از سرخ کن های گازی یا سایر سرخ کن ها تهویه محیط باید بطور مناسبی انجام شود.
9.برای استفاده بهینه از هود با روشن شدن شعله گاز و استفاده از آن , هود را روشن نموده و دور کند را زده و به نسب تعداد شعله های روشن و بخار حاصل از غدا دور موتور را افزایش دهید.
10.قطعات الکترونیکی داخلی هود نباید با دستمال نمدار تمیز شوند.
11.بنا به بند 12-7 استاندارد 10325 این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان با ناتوانب فیزیکی, حسی یا عقلی , یا افراد بی تجربه و نا آگاه نمیباشد مگر اینکه با حضور سرپرست و مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
12.قطر مجرای خروج دودکش 12 سانتی متر می باشد , قطر مجزای خروجی هوا در آشپزخانه باید بزرگتر از قطر مجزا خروج دودگش هود باشد.

طریفه نصب هود آشپزخانه اخوان

هود توکار disguize: داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت نصب میگردد.
هود مورب oblique هود شومینه ای Glass: بر روی دیوار نصب میگردد.
زیر کابنتی Under the cabinet: زیر کابینت نصب می گردد.
جزیرهIsland: آویز از سقف آشپزخانه.هود آشپزخانه اخوان


گارانتی هود و شرایط آن

این محصولات از تاریخ نصب به مدت 18 ماه بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت پوشش گارانتی می باشد.

شرایط گارانتی به شرح زیر است :
1- نصب توسط نماینده مجاز شرکت اخوان انجام شود و اطلاعات مربوط به محصول و محل نصب در سیستم خدمات پس از فروش ثبت شده باشد.
2- مصرف کنندگان محترم جهت نصب به صورت گارانتی می بایست با شماره تلفن تماس گرفته و یا به همین شماره تلفن نتم خود و شهر محل اقامت خود را پیام کوتاه بزنند
3- هرگونه عیب عملکردی و طاهری که مربوط به نحوه کاربری و استفاده مصرف کننده ایجاد شده باشد.مشمول گارانتی نیست.
4- رعایت استاندارد های ایمنی مربوط به محل نصب محصول به عهده مصرف کننده می باشد و در صورتیکه شرایط نصب ایمن رعایت نشده باشد محصول مشمول گارانتی نیست.
5- هر گونه عیب عملکردی در دوره گارانتی به تشخیص کارشناس فنی مورد تایید شرکت مشمول گارانتی است.
6- تغییر، لک و هر گونه تغییر شکل و شکستگی مشمول گارانتی نیست.
7- در خصوص شکستگی شیشه، بازدید فنی و نظر کارشناس مورد تایید شرکت باید صورت پذیرد.

توصیه میشود قبل از تماس با خدمات مشتریان ، شماره سریال محصول و کارت گارانتی را مشاهده و ازلاعات مربوط به مشکل را یاداشت نمایید.

تلفن خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات
02174423000

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/10/23). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد