عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جدید

جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 8096000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6524000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 6524000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11703000 ریال
قیمت : 8660000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9652000 ریال
قیمت : 7142000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9881000 ریال
قیمت : 7312000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4614000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4905000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7873000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8846000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12694000 ریال
قیمت : 9394000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11954000 ریال
قیمت : 8846000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10497000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4299000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11286000 ریال
قیمت : 8352000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12816000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3564000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11207000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17320000 ریال
قیمت : 12817000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11207000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17319000 ریال
قیمت : 12816000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15145000 ریال
قیمت : 11207000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11775000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10217000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 16056000 ریال
قیمت : 11881000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13881000 ریال
قیمت : 10272000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8339000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 12000000 ریال
قیمت : 8880000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11269000 ریال
قیمت : 8339000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15298000 ریال
قیمت : 11321000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13123000 ریال
قیمت : 9711000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16266000 ریال
قیمت : 12037000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14091000 ریال
قیمت : 10427000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15153000 ریال
قیمت : 11213000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18225000 ریال
قیمت : 13487000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16192000 ریال
قیمت : 11982000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17174000 ریال
قیمت : 12709000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15140000 ریال
قیمت : 11204000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25717000 ریال
قیمت : 19031000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28658000 ریال
قیمت : 21207000 ریال

نا موجود
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19498000 ریال
قیمت : 14429000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11605000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11194000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13140000 ریال
قیمت : 9855000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10226000 ریال
قیمت : 7567000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9650000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31306000 ریال
قیمت : 23166000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21845000 ریال
قیمت : 16165000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17299000 ریال
قیمت : 12801000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27396000 ریال
قیمت : 20273000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13173000 ریال
قیمت : 9748000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14016000 ریال
قیمت : 10372000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان364
مدل : 364
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9319000 ریال
قیمت : 6896000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان364S
مدل : 364S
نوع : توکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7623000 ریال
قیمت : 5641000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6659000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10345000 ریال
قیمت : 7655000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی باکسی
72*40 CM
قیمت لیست : 13325000 ریال
قیمت : 9861000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12332000 ریال
قیمت : 9126000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5475000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 4685000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9153000 ریال
قیمت : 6773000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8596000 ریال
قیمت : 6361000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7262000 ریال
قیمت : 5374000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6173000 ریال
قیمت : 4568000 ریال
جدیدترین محصولات سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17498000 ریال
قیمت : 12949000 ریال

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد