عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان

توکارروکارزیر کروینی


سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان1
مدل : 1
نوع : توکار فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 4029000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان2
مدل : 2
نوع : توکار فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8407914 ریال
قیمت : 6558000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان4
مدل : 4
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 9820743 ریال
قیمت : 7660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6
مدل : 6
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8466000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8466000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8466000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان8
مدل : 8
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12128734 ریال
قیمت : 9460000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان10
مدل : 10
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان157
مدل : 157
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان158
مدل : 158
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان12
مدل : 12
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 101038431 ریال
قیمت : 78810000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان14
مدل : 14
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7946475 ریال
قیمت : 6198000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان15
مدل : 15
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9024738 ریال
قیمت : 7039000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان16
مدل : 16
نوع : توکار فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12487736 ریال
قیمت : 9740000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان18
مدل : 18
نوع : توکار فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9677320 ریال
قیمت : 7548000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان20
مدل : 20
نوع : توکار
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4749000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان21
مدل : 21
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 54744550 ریال
قیمت : 42701000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان22
مدل : 22
نوع : توکار فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3317555 ریال
قیمت : 2455000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان23
مدل : 23
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10505593 ریال
قیمت : 8194000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25
مدل : 25
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9062000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9062000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9062000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان27
مدل : 27
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9146531 ریال
قیمت : 7134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان29
مدل : 29
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103137 ریال
قیمت : 8660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان31
مدل : 31
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8192651 ریال
قیمت : 6390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان32
مدل : 32
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9288966 ریال
قیمت : 7245000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان33
مدل : 33
نوع : روکار فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13056410 ریال
قیمت : 10184000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان36
مدل : 36
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9909201 ریال
قیمت : 7729000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان37
مدل : 37
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3599000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان38
مدل : 38
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3796000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان39
مدل : 39
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 4012000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4534000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40S
مدل : 40S
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4534000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان41
مدل : 41
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11841907 ریال
قیمت : 9237000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان43
مدل : 43
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 8336000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان44
مدل : 44
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9168000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان47
مدل : 47
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 8791000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان49
مدل : 49
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9498000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان51
مدل : 51
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 4990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان52
مدل : 52
نوع : روکار نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5493000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان53
مدل : 53
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7501000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان57
مدل : 57
نوع : روکار فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 107318000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان59
مدل : 59
نوع : روکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7325000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان60
مدل : 60
نوع : روکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10661049 ریال
قیمت : 8316000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان65
مدل : 65
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7765000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان67
مدل : 67
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8541000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان69
مدل : 69
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8676000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان71
مدل : 71
نوع : توکار فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 8811000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان72
مدل : 72
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10204261 ریال
قیمت : 7959000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان73
مدل : 73
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9606043 ریال
قیمت : 7493000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان74
مدل : 74
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10416094 ریال
قیمت : 8125000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان75
مدل : 75
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9835606 ریال
قیمت : 7672000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان108
مدل : 108
نوع : توکار فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733492 ریال
قیمت : 6812000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان109
مدل : 109
نوع : توکار فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان110
مدل : 110
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 7121000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان111
مدل : 111
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6849000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان112
مدل : 112
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7378000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان113
مدل : 113
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان114
مدل : 114
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 7121000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان115
مدل : 115
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6849000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان116
مدل : 116
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7378000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121
مدل : 121
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4599000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 4906000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان123
مدل : 123
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 3015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان124
مدل : 124
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2595000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان125
مدل : 125
نوع : روکار نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3207000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان126
مدل : 126
نوع : روکار نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2764000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان127
مدل : 127
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2249000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : توکار فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان134
مدل : 134
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11923908 ریال
قیمت : 9301000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136
مدل : 136
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4863000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4863000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : توکار نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان139
مدل : 139
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9594262 ریال
قیمت : 7484000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان140
مدل : 140
نوع : توکار فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10106544 ریال
قیمت : 7883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان141
مدل : 141
نوع : توکار فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10343817 ریال
قیمت : 8068000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان142
مدل : 142
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10100591 ریال
قیمت : 7878000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان143
مدل : 143
نوع : روکار فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10287376 ریال
قیمت : 8024000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان144
مدل : 144
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11038831 ریال
قیمت : 8610000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان145
مدل : 145
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان146
مدل : 146
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147
مدل : 147
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 9255000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148
مدل : 148
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12605071 ریال
قیمت : 9832000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان149
مدل : 149
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4319000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4319000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : روکار نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4319000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان156
مدل : 156
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159
مدل : 159
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 9255000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان160
مدل : 160
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161
مدل : 161
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4532000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : توکار فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان162
مدل : 162
نوع : روکار فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان163
مدل : 163
نوع : روکار فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 4008000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300
مدل : 300
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300S
مدل : 300S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11755000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302
مدل : 302
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302S
مدل : 302S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11755000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304
مدل : 304
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304S
مدل : 304S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11755000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306
مدل : 306
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12412000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306S
مدل : 306S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10770000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308
مدل : 308
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12412000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308S
مدل : 308S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10770000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310
مدل : 310
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12412000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310S
مدل : 310S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10770000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان312
مدل : 312
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8694000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان314
مدل : 314
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8694000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان316
مدل : 316
نوع : توکار باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8694000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318
مدل : 318
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15154335 ریال
قیمت : 11820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318S
مدل : 318S
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13048974 ریال
قیمت : 10178000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320
مدل : 320
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16123132 ریال
قیمت : 12576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320S
مدل : 320S
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14017771 ریال
قیمت : 10934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 15009672 ریال
قیمت : 11708000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324
مدل : 324
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18081787 ریال
قیمت : 14104000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324S
مدل : 324S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16097283 ریال
قیمت : 12556000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326
مدل : 326
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17030348 ریال
قیمت : 13284000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326S
مدل : 326S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15045845 ریال
قیمت : 11736000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان330
مدل : 330
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25657710 ریال
قیمت : 20013000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان332
مدل : 332
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28598274 ریال
قیمت : 22307000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان334
مدل : 334
نوع : توکار باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19438813 ریال
قیمت : 15162000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان336
مدل : 336
نوع : توکار باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 12233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان338
مدل : 338
نوع : توکار باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان340
مدل : 340
نوع : توکار باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13080835 ریال
قیمت : 10203000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان342
مدل : 342
نوع : توکار باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10166192 ریال
قیمت : 7930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان344
مدل : 344
نوع : توکار باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9590000 ریال
قیمت : 7480000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان346
مدل : 346
نوع : توکار باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31246730 ریال
قیمت : 24372000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان348
مدل : 348
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21785454 ریال
قیمت : 16993000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان350
مدل : 350
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17239442 ریال
قیمت : 13447000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان354
مدل : 354
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27336323 ریال
قیمت : 21322000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان358
مدل : 358
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان360
مدل : 360
نوع : توکار باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13029957 ریال
قیمت : 10163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان362
مدل : 362
نوع : روکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 13872389 ریال
قیمت : 10820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364
مدل : 364
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9298880 ریال
قیمت : 7253000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364S
مدل : 364S
نوع : توکار باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7602133 ریال
قیمت : 5930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان380S
مدل : 380S
نوع : توکار باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 12466000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان368
مدل : 368
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9486000 ریال
قیمت : 7399000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان368S
مدل : 368S
نوع : توکار باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 6075000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان372
مدل : 372
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 7019000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان372S
مدل : 372S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5696000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان376
مدل : 376
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 11862000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان376S
مدل : 376S
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 10166000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان378
مدل : 378
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان378S
مدل : 378S
نوع : روکار باکسی
100*60 CM
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان380
مدل : 380
نوع : توکار باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 12466000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان400
مدل : 400
نوع : زیر کروینی باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10285404 ریال
قیمت : 8023000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان401
مدل : 401
نوع : زیر کروینی
72*40 CM
قیمت لیست : 13265706 ریال
قیمت : 10347000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان402
مدل : 402
نوع : زیر کروینی باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12272272 ریال
قیمت : 9572000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان403
مدل : 403
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5771000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان404
مدل : 404
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 4938000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان405
مدل : 405
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3756000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان406
مدل : 406
نوع : زیر کروینی باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9093283 ریال
قیمت : 7093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان407
مدل : 407
نوع : زیر کروینی باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8501884 ریال
قیمت : 6631000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان408
مدل : 408
نوع : زیر کروینی باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7188905 ریال
قیمت : 5607000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان409
مدل : 409
نوع : زیر کروینی باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6142850 ریال
قیمت : 4791000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان410
مدل : 410
نوع : زیر کروینی باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17438129 ریال
قیمت : 13602000 ریال

فروش ویژه و تحویل فوری انواع سینک ظرفشویی اخوان با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی سینک اخوان مرکز پخش رسمی سینک اخوان در تهران.
خرید اینترنتی انواع سینک استیل زیر کروینی،توکار،روکار اخوان.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه.
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.

ضخامت ورق و عمق لگن سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان در 5 خانواده باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،معمولی،صنعتی
سینک باکسی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 20 CM.
سینک فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.8 ML با عمق لگن 16.2 / 20 الی 24 CM.
سینک نیمه فانتزی:دارای ضخامت ورق 0.6 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک معمولی:دارای ضخامت ورق 0.4 ML با عمق لگن 13.5 CM.
سینک صنعتی:دارای ضخامت ورق 1 و 1.1 ML با عمق لگن 24 CM.

طریقه نصب سینک های آشپزخانه اخوان

سینک زیر کروینیUndermount:لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی.سینک توکارInset:لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد,سینک روکارOutset:لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد
مشخصات استنلس استیل سینک اخوان جم

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان

STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%

تعداد لگن و سینی سینک اخوان

سینک ظرفشویی اخوان با ابعاد های مختلف دارای لگن ها و سینه:تک سینی همراه با میوه شور،یک لگنه،یک لگنه همراه با میوه شور،یک لگنه تک سینی،یک لگنه همراه با میوه شور تک سینی،دو لگنه،دو لگنه تک سینی،دو لگنه تک سینی همراه با میوه شور،دو لگنه دو سینی در ابعاد مختلف


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد