سینک ظرفشویی اخوان جم
هود آشپزخانه اخوان جم
اجاق گاز رومیزی اخوان جم
فر توکار اخوان جم
شیر آلات بهداشتی اخوان جم
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0


هود آشپزخانه اخوان جم

شومینه ایموربمخفی زیر کابینتیجزیره


هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH1
مدل : H1
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10486097 ریال
قیمت : 8389000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 12528929 ریال
قیمت : 10023000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 9368934 ریال
قیمت : 7495000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 8308000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11- 80
مدل : H11- 80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 8308000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11-100
مدل : H11-100
نوع : شومینه ای
100*50 CM
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 8308000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11-G
مدل : H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10540244 ریال
قیمت : 8432000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 6643769 ریال
قیمت : 5315000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 6123146 ریال
قیمت : 4899000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9770820 ریال
قیمت : 7817000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH18-G
مدل : H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9918460 ریال
قیمت : 7935000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH20
مدل : H20
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10774425 ریال
قیمت : 8620000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH20-G
مدل : H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10922065 ریال
قیمت : 8738000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-21
مدل : H-21
نوع : شومینه ای
74 CM
قیمت لیست : 15124387 ریال
قیمت : 12100000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-24
مدل : H-24
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11323968 ریال
قیمت : 9059000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-25
مدل : H-25
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11323968 ریال
قیمت : 9059000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-27
مدل : H-27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 12432785 ریال
قیمت : 9946000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 12544680 ریال
قیمت : 10036000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-28
مدل : H-28
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11417959 ریال
قیمت : 9134000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوان28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11840673 ریال
قیمت : 9473000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-29
مدل : H-29
نوع : جزیره
90*50 CM
قیمت لیست : 14512192 ریال
قیمت : 11610000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-30
مدل : H-30
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 11479377 ریال
قیمت : 9184000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-31
مدل : H-31
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10082923 ریال
قیمت : 8066000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH32-T
مدل : H32-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15366620 ریال
قیمت : 12293000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH32-TS
مدل : H32-TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 12691000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH33-T
مدل : H33-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16534408 ریال
قیمت : 13228000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH33-TS
مدل : H33-TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 12691000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH34-T
مدل : H34-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18260653 ریال
قیمت : 14609000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-35
مدل : H-35
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11615833 ریال
قیمت : 9293000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-36
مدل : H-36
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10729906 ریال
قیمت : 8584000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-37
مدل : H-37
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 9374524 ریال
قیمت : 7500000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-42
مدل : H-42
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11504206 ریال
قیمت : 9203000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH43-T
مدل : H43-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 19457308 ریال
قیمت : 15566000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-44T
مدل : H-44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15472601 ریال
قیمت : 12378000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH45-T
مدل : H45-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16196033 ریال
قیمت : 12957000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH46-T
مدل : H46-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15875951 ریال
قیمت : 12701000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-47
مدل : H-47
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11779161 ریال
قیمت : 9423000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-49
مدل : H-49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11515867 ریال
قیمت : 9213000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH49-TS
مدل : H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 12247936 ریال
قیمت : 9798000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13508833 ریال
قیمت : 10807000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب - موتور و حلزونی و پروانه فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 16047147 ریال
قیمت : 12838000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 11528955 ریال
قیمت : 9223000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH53-T
مدل : H53-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15480052 ریال
قیمت : 12384000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH55-T
مدل : H55-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15481459 ریال
قیمت : 12385000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-56
مدل : H-56
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 15191000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 21532446 ریال
قیمت : 17226000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 15236000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13978881 ریال
قیمت : 11183000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16522933 ریال
قیمت : 13218000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14733191 ریال
قیمت : 11787000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13831473 ریال
قیمت : 11065000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16375057 ریال
قیمت : 13100000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15694437 ریال
قیمت : 12556000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 8364488 ریال
قیمت : 6692000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9565917 ریال
قیمت : 7653000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9864213 ریال
قیمت : 7891000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9339773 ریال
قیمت : 7472000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TC
مدل : H64-TC
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 9701604 ریال
قیمت : 7761000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14017409 ریال
قیمت : 11214000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14464775 ریال
قیمت : 11572000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 17008262 ریال
قیمت : 13607000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 13199512 ریال
قیمت : 10560000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 23745185 ریال
قیمت : 18996000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14767244 ریال
قیمت : 11814000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14360183 ریال
قیمت : 11488000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16904236 ریال
قیمت : 13523000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13817436 ریال
قیمت : 11054000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14382798 ریال
قیمت : 11506000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 15191000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 15191000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 16202000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 16202000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15333180 ریال
قیمت : 12267000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15442447 ریال
قیمت : 12354000 ریال

فروش تحویل فوری انواع هود اخوان جم با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان
مرکز پخش رسمی هود آشپزخانه اخوان جم در تهران
خرید اینترنتی انواع هود مخفی،مورب،شومینه ای،زیر کابنتی،جزیره اخوان جم

هود اخوان جم
ـ مخفی disguize
داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت نصب میگردد
-مورب oblique شومینه ای Glass
بر روی ذیوار نصب میگردد
-زیر کابنتی Under the cabinet
زیر کابینت نصب می گردد
-جزیره
آویز از سقف آشپزخانه

هود آشپزخانه اخوان جم دارای موتور
تک موتور 3 دور
تک موتور توربو 3 دور
تک موتور توربو 4 دور
هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی

هود اخوان جم با نمای ظاهری
- تمام استیل
ـ شیشه و استیل
ـ تمام شیشه ای مشکی و سفید

هود آشپزخانه اخوان جم مجهز به
- درب دستی،اتوماتیک
- فیلتر زغالی ، آلومنیومی قابل شستشو ، استیل قابل شستشو
- دکمه مکانیکی ، لمسی ، سیستم حسگر حرکت دست
- قدرت مکش 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت
- میزان صدا 56، 54 دسیبل
- صفحه نمایشگر LCD ، رنگی LCD
- سنسور دود و گرما
- ریموت کنترل
- لامپ SMD - LED

اخوان جم بزرگترین تولید کننده هود در خاورمیانه
هود آشپزخانه اخوان جم دارای 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد