سینک ظرفشویی اخوان
هود آشپزخانه اخوان
اجاق گاز رومیزی اخوان
فر توکار اخوان
شیر آلات بهداشتی اخوان
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0

هود آشپزخانه اخوان

شومینه ایموربمخفی زیر کابینتیجزیره


هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH1
مدل : H1
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9118346 ریال
قیمت : 7112000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10894721 ریال
قیمت : 8498000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 8146899 ریال
قیمت : 6355000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9030291 ریال
قیمت : 7044000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11- 80
مدل : H11- 80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 9030291 ریال
قیمت : 7044000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11-100
مدل : H11-100
نوع : شومینه ای
100*50 CM
قیمت لیست : 9030291 ریال
قیمت : 7044000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH11-G
مدل : H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9165430 ریال
قیمت : 7149000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 5777191 ریال
قیمت : 4506000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 5324475 ریال
قیمت : 4153000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 8496365 ریال
قیمت : 6627000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH18-G
مدل : H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 8624748 ریال
قیمت : 6727000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH20
مدل : H20
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9369065 ریال
قیمت : 7308000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH20-G
مدل : H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9497448 ریال
قیمت : 7408000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-21
مدل : H-21
نوع : شومینه ای
74 CM
قیمت لیست : 13151641 ریال
قیمت : 10258000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-24
مدل : H-24
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9846929 ریال
قیمت : 7681000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-25
مدل : H-25
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9846929 ریال
قیمت : 7681000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-27
مدل : H-27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10811117 ریال
قیمت : 8433000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 109084178 ریال
قیمت : 85086000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-28
مدل : H-28
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9928660 ریال
قیمت : 7744000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوان28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10296238 ریال
قیمت : 8031000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-29
مدل : H-29
نوع : جزیره
90*50 CM
قیمت لیست : 11357481 ریال
قیمت : 11357000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-30
مدل : H-30
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 9982067 ریال
قیمت : 7686000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-31
مدل : H-31
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 8767759 ریال
قیمت : 6839000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH32-T
مدل : H32-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13362279 ریال
قیمت : 10423000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH32-TS
مدل : H32-TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13794722 ریال
قیمت : 10760000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH33-T
مدل : H33-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14377746 ریال
قیمت : 11215000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH33-TS
مدل : H33-TS
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13794722 ریال
قیمت : 10760000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH34-T
مدل : H34-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 15878828 ریال
قیمت : 12385000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-35
مدل : H-35
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10100725 ریال
قیمت : 7879000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-36
مدل : H-36
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 9330353 ریال
قیمت : 7278000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-37
مدل : H-37
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 8151760 ریال
قیمت : 6358000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-42
مدل : H-42
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 1003658 ریال
قیمت : 783000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH43-T
مدل : H43-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16919398 ریال
قیمت : 13197000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-44T
مدل : H-44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13454435 ریال
قیمت : 10494000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH45-T
مدل : H45-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14083507 ریال
قیمت : 10985000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH46-T
مدل : H46-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13805175 ریال
قیمت : 10768000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-47
مدل : H-47
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10242749 ریال
قیمت : 7989000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-49
مدل : H-49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10013797 ریال
قیمت : 7811000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH49-TS
مدل : H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10650379 ریال
قیمت : 8307000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 11746811 ریال
قیمت : 9163000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH51-MF
مدل : H51-MF
نوع : مورب - موتور و حلزونی و پروانه فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 13254041 ریال
قیمت : 10338000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 10025179 ریال
قیمت : 7820000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH53-T
مدل : H53-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13460914 ریال
قیمت : 10500000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH55-T
مدل : H55-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13462438 ریال
قیمت : 10501000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH-56
مدل : H-56
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16511647 ریال
قیمت : 12879000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH57-MF
مدل : H57-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 18023866 ریال
قیمت : 14059000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH58-T
مدل : H58-T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 16561280 ریال
قیمت : 12918000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH61-T
مدل : H61-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12155549 ریال
قیمت : 9481000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH61-MF
مدل : H61-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13667768 ریال
قیمت : 10661000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH62-T
مدل : H62-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12811470 ریال
قیمت : 9993000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-T
مدل : H63-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12027368 ریال
قیمت : 9381000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-MF
مدل : H63-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13539180 ریال
قیمت : 10561000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH63-W
مدل : H63-W
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13647336 ریال
قیمت : 10645000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-T
مدل : H64-T
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 7273468 ریال
قیمت : 5673000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TS
مدل : H64-TS
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 8318189 ریال
قیمت : 6488000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TW
مدل : H64-TW
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 8577577 ریال
قیمت : 6691000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TB
مدل : H64-TB
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 8121542 ریال
قیمت : 6335000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH64-TC
مدل : H64-TC
نوع : مخفی
70*50 CM
قیمت لیست : 8436178 ریال
قیمت : 6580000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH65-T
مدل : H65-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12189051 ریال
قیمت : 9507000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH66-T
مدل : H66-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12578065 ریال
قیمت : 9811000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH66-MF
مدل : H66-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 14089793 ریال
قیمت : 10990000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH67-T
مدل : H67-T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 11477837 ریال
قیمت : 8953000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 20647987 ریال
قیمت : 16105000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-T
مدل : H72-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12841082 ریال
قیمت : 10016000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-BT
مدل : H72-BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12487116 ریال
قیمت : 9740000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13999335 ریال
قیمت : 10919000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12015162 ریال
قیمت : 9372000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 12506781 ریال
قیمت : 9755000 ریال
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH75-B
مدل : H75-B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 16511647 ریال
قیمت : 12879000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 17610935 ریال
قیمت : 13737000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH78-A
مدل : H78-A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 17610935 ریال
قیمت : 13737000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13333200 ریال
قیمت : 10400000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان | فروشگاه مرکزی هود اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 13428215 ریال
قیمت : 10474000 ریال

فروشگاه مرکزی هود اخوان
نمایندگی فروش هود آشپزخانه اخوان در تهران
خرید اینترنتی انواع هود مخفی،مورب،شومینه ای،زیر کابنتی اخوان

هود اخوان
ـ مخفی disguize
داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت نصب میگردد
-مورب oblique شومینه ای Glass
بر روی ذیوار نصب میگردد
-زیر کابنتی Under the cabinet
زیر کابینت نصب می گردد

هود آشپزخانه اخوان دارای موتور
تک موتور 3 دور
تک موتور توربو 3 دور
تک موتور توربو 4 دور
هودهای سری MF با موتور و حلزونی و پروانه فلزی

هود اخوان با نمای ظاهری
- تمام استیل
ـ شیشه و استیل
ـ تمام شیشه ای مشکی و سفید

هود آشپزخانه اخوان مجهز به
- درب دستی،اتوماتیک
- فیلتر زغالی ، آلومنیومی قابل شستشو ، استیل قابل شستشو
- دکمه مکانیکی ، لمسی ، سیستم حسگر حرکت دست
- قدرت مکش 600 ، 700 ، 800 متر مکعب در ساعت
- میزان صدا 56، 54 دسیبل
- صفحه نمایشگر LCD ، رنگی LCD
- سنسور دود و گرما
- ریموت کنترل
- لامپ SMD - LED

اخوان بزرگترین تولید کننده هود در خاورمیانه
هود آشپزخانه اخوان دارای 20 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد