سینک ظرفشویی اخوان
هود آشپزخانه اخوان
اجاق گاز رومیزی اخوان
فر توکار اخوان
شیر آلات بهداشتی اخوان
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0

سینک ظرفشویی اخوان

توکارروکارزیر کابینتی


سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300
مدل : 300
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16542000 ریال
قیمت : 13234000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300S
مدل : 300S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 14392000 ریال
قیمت : 11514000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302
مدل : 302
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16542000 ریال
قیمت : 13234000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302S
مدل : 302S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 14392000 ریال
قیمت : 11514000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304
مدل : 304
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16542000 ریال
قیمت : 13234000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304S
مدل : 304S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 14392000 ریال
قیمت : 11514000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306
مدل : 306
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 12280000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306S
مدل : 306S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13200000 ریال
قیمت : 10560000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308
مدل : 308
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 12280000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308S
مدل : 308S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13200000 ریال
قیمت : 10560000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310
مدل : 310
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 12280000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310S
مدل : 310S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13200000 ریال
قیمت : 10560000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان312
مدل : 312
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 10805000 ریال
قیمت : 8644000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان314
مدل : 314
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 10805000 ریال
قیمت : 8644000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان316
مدل : 316
نوع : باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 10805000 ریال
قیمت : 8644000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318
مدل : 318
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 14635000 ریال
قیمت : 11708000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318S
مدل : 318S
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 12484000 ریال
قیمت : 9987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320
مدل : 320
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 15549000 ریال
قیمت : 12439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320S
مدل : 320S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 13398000 ریال
قیمت : 10718000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 14498000 ریال
قیمت : 11598000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324
مدل : 324
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17397000 ریال
قیمت : 13918000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324S
مدل : 324S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15409000 ریال
قیمت : 12327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326
مدل : 326
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 16405000 ریال
قیمت : 13124000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326S
مدل : 326S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 14417000 ریال
قیمت : 11534000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان330
مدل : 330
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25779000 ریال
قیمت : 20623000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان332
مدل : 332
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28719000 ریال
قیمت : 22975000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان334
مدل : 334
نوع : باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19560000 ریال
قیمت : 15648000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان336
مدل : 336
نوع : باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15744000 ریال
قیمت : 12595000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان338
مدل : 338
نوع : باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15189000 ریال
قیمت : 12151000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان340
مدل : 340
نوع : باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13202000 ریال
قیمت : 10562000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان342
مدل : 342
نوع : باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10287000 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان344
مدل : 344
نوع : باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9711000 ریال
قیمت : 7769000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان346
مدل : 346
نوع : باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31368000 ریال
قیمت : 25094000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان348
مدل : 348
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21907000 ریال
قیمت : 17526000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان350
مدل : 350
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17361000 ریال
قیمت : 13889000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان354
مدل : 354
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27457000 ریال
قیمت : 21966000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان360
مدل : 360
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 12631000 ریال
قیمت : 10105000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان362
مدل : 362
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 13425000 ریال
قیمت : 10740000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364
مدل : 364
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 8821000 ریال
قیمت : 7057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364S
مدل : 364S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7220000 ریال
قیمت : 5776000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان400
مدل : 400
نوع : باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10407000 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان401
مدل : 401
نوع : باکسی
72*40 CM
قیمت لیست : 13387000 ریال
قیمت : 10710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان402
مدل : 402
نوع : باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12393000 ریال
قیمت : 9914000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان403
مدل : 403
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7203000 ریال
قیمت : 5762000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان404
مدل : 404
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 6146000 ریال
قیمت : 4917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان405
مدل : 405
نوع : باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4616000 ریال
قیمت : 3693000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان406
مدل : 406
نوع : باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9214000 ریال
قیمت : 7371000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان407
مدل : 407
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8693000 ریال
قیمت : 6954000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان408
مدل : 408
نوع : باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7338000 ریال
قیمت : 5870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان409
مدل : 409
نوع : باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6206000 ریال
قیمت : 4965000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان410
مدل : 410
نوع : باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17559000 ریال
قیمت : 14047000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان1
مدل : 1
نوع : فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 4132000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان2
مدل : 2
نوع : فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8065000 ریال
قیمت : 6452000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان4
مدل : 4
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9398000 ریال
قیمت : 7518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6
مدل : 6
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10442000 ریال
قیمت : 8354000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10442000 ریال
قیمت : 8354000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10442000 ریال
قیمت : 8354000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان8
مدل : 8
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11575000 ریال
قیمت : 9260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان10
مدل : 10
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8381000 ریال
قیمت : 6705000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان157
مدل : 157
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8381000 ریال
قیمت : 6705000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان158
مدل : 158
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8381000 ریال
قیمت : 6705000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان12
مدل : 12
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10414000 ریال
قیمت : 8331000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان14
مدل : 14
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7574000 ریال
قیمت : 6059000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان15
مدل : 15
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 8591000 ریال
قیمت : 6873000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان16
مدل : 16
نوع : فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 11990000 ریال
قیمت : 9592000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان18
مدل : 18
نوع : فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 8786000 ریال
قیمت : 7029000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان20
مدل : 20
نوع : فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 5744000 ریال
قیمت : 4595000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان21
مدل : 21
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 4132000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان22
مدل : 22
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3130000 ریال
قیمت : 2504000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان23
مدل : 23
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10043000 ریال
قیمت : 8034000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25
مدل : 25
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11162000 ریال
قیمت : 8930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11162000 ریال
قیمت : 8930000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11162000 ریال
قیمت : 8930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان27
مدل : 27
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8737000 ریال
قیمت : 6990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان29
مدل : 29
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10475000 ریال
قیمت : 8380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان31
مدل : 31
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 7806000 ریال
قیمت : 6245000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان32
مدل : 32
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8840000 ریال
قیمت : 7072000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان33
مدل : 33
نوع : فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 12527000 ریال
قیمت : 10022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان36
مدل : 36
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9495000 ریال
قیمت : 7596000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان37
مدل : 37
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3482000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان38
مدل : 38
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4591000 ریال
قیمت : 3673000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان39
مدل : 39
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 4853000 ریال
قیمت : 3882000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5483000 ریال
قیمت : 4386000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40S
مدل : 40S
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4853000 ریال
قیمت : 3882000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5483000 ریال
قیمت : 4386000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان43
مدل : 43
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10838000 ریال
قیمت : 8670000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان44
مدل : 44
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11898000 ریال
قیمت : 9518000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان47
مدل : 47
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10632000 ریال
قیمت : 8506000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان49
مدل : 49
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11488000 ریال
قیمت : 9190000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان51
مدل : 51
نوع : نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6036000 ریال
قیمت : 4829000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان52
مدل : 52
نوع : نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 6644000 ریال
قیمت : 5315000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9104000 ریال
قیمت : 7283000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان57
مدل : 57
نوع : فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 13112000 ریال
قیمت : 10490000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان59
مدل : 59
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8891000 ریال
قیمت : 7113000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان60
مدل : 60
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10127000 ریال
قیمت : 8102000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان65
مدل : 65
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9501000 ریال
قیمت : 7601000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان67
مدل : 67
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10407000 ریال
قیمت : 8326000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان69
مدل : 69
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10640000 ریال
قیمت : 8512000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان71
مدل : 71
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10867000 ریال
قیمت : 8694000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان72
مدل : 72
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9773000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان73
مدل : 73
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9171000 ریال
قیمت : 7337000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان74
مدل : 74
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 9846000 ریال
قیمت : 7877000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان75
مدل : 75
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9388000 ریال
قیمت : 7510000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان108
مدل : 108
نوع : فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8239000 ریال
قیمت : 6591000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان109
مدل : 109
نوع : فانتزی
109
قیمت لیست : 7941000 ریال
قیمت : 6353000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان110
مدل : 110
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8613000 ریال
قیمت : 6890000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان111
مدل : 111
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8283000 ریال
قیمت : 6626000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان112
مدل : 112
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8923000 ریال
قیمت : 7138000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان113
مدل : 113
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 7941000 ریال
قیمت : 6353000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان114
مدل : 114
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8613000 ریال
قیمت : 6890000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان115
مدل : 115
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8283000 ریال
قیمت : 6626000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان116
مدل : 116
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8923000 ریال
قیمت : 7138000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121
مدل : 121
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5563000 ریال
قیمت : 4450000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 59340000 ریال
قیمت : 47472000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان123
مدل : 123
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3647000 ریال
قیمت : 2918000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان124
مدل : 124
نوع : نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3138000 ریال
قیمت : 2510000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان125
مدل : 125
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 3879000 ریال
قیمت : 3103000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان126
مدل : 126
نوع : نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3343000 ریال
قیمت : 2674000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان127
مدل : 127
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10784000 ریال
قیمت : 8627000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10784000 ریال
قیمت : 8627000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان134
مدل : 134
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11451000 ریال
قیمت : 9161000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136
مدل : 136
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 5882000 ریال
قیمت : 4706000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6253000 ریال
قیمت : 5002000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 5882000 ریال
قیمت : 4706000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6253000 ریال
قیمت : 5002000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان139
مدل : 139
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9184000 ریال
قیمت : 7347000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان140
مدل : 140
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9667000 ریال
قیمت : 7734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان141
مدل : 141
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9891000 ریال
قیمت : 7913000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان142
مدل : 142
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9661000 ریال
قیمت : 7729000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان143
مدل : 143
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9838000 ریال
قیمت : 7870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان144
مدل : 144
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10547000 ریال
قیمت : 8438000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان145
مدل : 145
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10029000 ریال
قیمت : 8023000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان146
مدل : 146
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10774000 ریال
قیمت : 8619000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147
مدل : 147
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10029000 ریال
قیمت : 8023000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11403000 ریال
قیمت : 9122000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148
مدل : 148
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10774000 ریال
قیمت : 8619000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12101000 ریال
قیمت : 9681000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان149
مدل : 149
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10774000 ریال
قیمت : 8619000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5854000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5224000 ریال
قیمت : 4179000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5854000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5224000 ریال
قیمت : 4179000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5854000 ریال
قیمت : 5269000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5224000 ریال
قیمت : 4179000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان156
مدل : 156
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10028000 ریال
قیمت : 8022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159
مدل : 159
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10028000 ریال
قیمت : 8022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11403000 ریال
قیمت : 9122000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان160
مدل : 160
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10028000 ریال
قیمت : 8022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161
مدل : 161
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5481000 ریال
قیمت : 4385000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5885000 ریال
قیمت : 4708000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان162
مدل : 162
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10774000 ریال
قیمت : 8619000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان163
مدل : 163
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 4111000 ریال

فروش انواع سینک اخوان در فروشگاه مرکزی اخوان
نمایندگی رسمی فروش سینک ظرفشویی اخوان در تهران
خرید اینترنتی انواع سینک استیل زیر صفحه ای،توکار،روکار اخوان

سینک آشپزخانه اخوان
- زیر صفحه ای Undermount
لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی
- توکار Inset
لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد
- روکار Lay On
لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد

سینک اخوان در 3 خانواده باکسی ، فانتزی ، نیمه فانتزی
- باکسی
ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر
- فانتزی
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر
- نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان
STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد