سینک ظرفشویی اخوان
هود آشپزخانه اخوان
اجاق گاز رومیزی اخوان
فر توکار اخوان
شیر آلات بهداشتی اخوان
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0

سینک ظرفشویی اخوان

توکارروکارزیر کابینتی


سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300
مدل : 300
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 13740000 ریال
قیمت : 10992000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300S
مدل : 300S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 11970000 ریال
قیمت : 9576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302
مدل : 302
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 13740000 ریال
قیمت : 10992000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302S
مدل : 302S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 11970000 ریال
قیمت : 9576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304
مدل : 304
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 13740000 ریال
قیمت : 10992000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304S
مدل : 304S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 11970000 ریال
قیمت : 9576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306
مدل : 306
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 127470000 ریال
قیمت : 101976000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306S
مدل : 306S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 10977000 ریال
قیمت : 8782000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308
مدل : 308
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 12747000 ریال
قیمت : 10198000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308S
مدل : 308S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 10977000 ریال
قیمت : 8782000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310
مدل : 310
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 12747000 ریال
قیمت : 10198000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310S
مدل : 310S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 10977000 ریال
قیمت : 8782000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان312
مدل : 312
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 8975000 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان314
مدل : 314
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 8975000 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان316
مدل : 316
نوع : باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 8975000 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318
مدل : 318
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 1215000 ریال
قیمت : 972000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318S
مدل : 318S
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 10381000 ریال
قیمت : 8305000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320
مدل : 320
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 12912000 ریال
قیمت : 10330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320S
مدل : 320S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 11142000 ریال
قیمت : 8914000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 12037000 ریال
قیمت : 9630000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324
مدل : 324
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 14452000 ریال
قیمت : 11562000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324S
مدل : 324S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 12811000 ریال
قیمت : 10249000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326
مدل : 326
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13176000 ریال
قیمت : 10541000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326S
مدل : 326S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 11985000 ریال
قیمت : 9588000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان330
مدل : 330
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 21464000 ریال
قیمت : 17171000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان332
مدل : 332
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 23915000 ریال
قیمت : 19132000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان334
مدل : 334
نوع : باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 16282000 ریال
قیمت : 13026000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان336
مدل : 336
نوع : باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 13102000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان338
مدل : 338
نوع : باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 12639000 ریال
قیمت : 10111000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان340
مدل : 340
نوع : باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 10983000 ریال
قیمت : 8786000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان342
مدل : 342
نوع : باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 8555000 ریال
قیمت : 6844000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان344
مدل : 344
نوع : باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 80740000 ریال
قیمت : 64592000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان346
مدل : 346
نوع : باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 26122000 ریال
قیمت : 20898000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان348
مدل : 348
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18237000 ریال
قیمت : 14590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان350
مدل : 350
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 14449000 ریال
قیمت : 11559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان354
مدل : 354
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 22863000 ریال
قیمت : 18290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان360
مدل : 360
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 10481000 ریال
قیمت : 8385000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان362
مدل : 362
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 11143000 ریال
قیمت : 8914000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364
مدل : 364
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 7345000 ریال
قیمت : 5876000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364S
مدل : 364S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 6010000 ریال
قیمت : 4808000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان400
مدل : 400
نوع : باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 8654000 ریال
قیمت : 6923000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان401
مدل : 401
نوع : باکسی
72*40 CM
قیمت لیست : 11137000 ریال
قیمت : 8910000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان402
مدل : 402
نوع : باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 10309000 ریال
قیمت : 8247000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان403
مدل : 403
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 5973000 ریال
قیمت : 4778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان404
مدل : 404
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 5099000 ریال
قیمت : 4079000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان405
مدل : 405
نوع : باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 3838000 ریال
قیمت : 3070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان406
مدل : 406
نوع : باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 7660000 ریال
قیمت : 6128000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان407
مدل : 407
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7215000 ریال
قیمت : 5772000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان408
مدل : 408
نوع : باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 6093000 ریال
قیمت : 4874000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان409
مدل : 409
نوع : باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 5162000 ریال
قیمت : 4130000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان410
مدل : 410
نوع : باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 14614000 ریال
قیمت : 11691000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان1
مدل : 1
نوع : فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 4300000 ریال
قیمت : 3440000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان2
مدل : 2
نوع : فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 6703000 ریال
قیمت : 5362000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان4
مدل : 4
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 7813000 ریال
قیمت : 6250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6
مدل : 6
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8674000 ریال
قیمت : 6939000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8674000 ریال
قیمت : 6939000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8674000 ریال
قیمت : 6939000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان8
مدل : 8
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9628000 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان10
مدل : 10
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 6970000 ریال
قیمت : 5576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان157
مدل : 157
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان158
مدل : 158
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 6970000 ریال
قیمت : 5576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان12
مدل : 12
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8678000 ریال
قیمت : 6942000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان14
مدل : 14
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 6301000 ریال
قیمت : 5041000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان15
مدل : 15
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7149000 ریال
قیمت : 5719000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان16
مدل : 16
نوع : فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 8964000 ریال
قیمت : 7171000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان18
مدل : 18
نوع : فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 7710000 ریال
قیمت : 6168000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان20
مدل : 20
نوع : فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 4786000 ریال
قیمت : 3829000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان21
مدل : 21
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 4304000 ریال
قیمت : 3443000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان22
مدل : 22
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 2608000 ریال
قیمت : 2086000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان23
مدل : 23
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8352000 ریال
قیمت : 6682000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25
مدل : 25
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 9274000 ریال
قیمت : 7419000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 9274000 ریال
قیمت : 7419000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 9274000 ریال
قیمت : 7419000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان27
مدل : 27
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 7267000 ریال
قیمت : 5814000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان29
مدل : 29
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8729000 ریال
قیمت : 6983000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان31
مدل : 31
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 6495000 ریال
قیمت : 5196000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان32
مدل : 32
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5886000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان33
مدل : 33
نوع : فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 10141000 ریال
قیمت : 8113000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان36
مدل : 36
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7893000 ریال
قیمت : 6314000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان37
مدل : 37
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3161000 ریال
قیمت : 2529000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان38
مدل : 38
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 3342000 ریال
قیمت : 2674000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان39
مدل : 39
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 3540000 ریال
قیمت : 2832000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40S
مدل : 40S
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان43
مدل : 43
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9003000 ریال
قیمت : 7202000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان44
مدل : 44
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9887000 ریال
قیمت : 7910000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان47
مدل : 47
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8860000 ریال
قیمت : 7088000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان49
مدل : 49
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 9573000 ریال
قیمت : 7658000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان51
مدل : 51
نوع : نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 4437000 ریال
قیمت : 3550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان52
مدل : 52
نوع : نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 4897000 ریال
قیمت : 3918000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 7583000 ریال
قیمت : 6066000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان57
مدل : 57
نوع : فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 10909000 ریال
قیمت : 8727000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان59
مدل : 59
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 7406000 ریال
قیمت : 5925000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان60
مدل : 60
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8430000 ریال
قیمت : 6744000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان65
مدل : 65
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 7903000 ریال
قیمت : 6322000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان67
مدل : 67
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 8663000 ریال
قیمت : 6930000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان69
مدل : 69
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 8847000 ریال
قیمت : 7078000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان71
مدل : 71
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9028000 ریال
قیمت : 7222000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان72
مدل : 72
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8125000 ریال
قیمت : 6500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان73
مدل : 73
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 7629000 ریال
قیمت : 6103000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان74
مدل : 74
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 82191000 ریال
قیمت : 65753000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان75
مدل : 75
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 7809000 ریال
قیمت : 6247000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان108
مدل : 108
نوع : فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 6866000 ریال
قیمت : 5493000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان109
مدل : 109
نوع : فانتزی
109
قیمت لیست : 6617000 ریال
قیمت : 5294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان110
مدل : 110
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 6460000 ریال
قیمت : 5814000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان111
مدل : 111
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 6213000 ریال
قیمت : 5592000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان112
مدل : 112
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 6693000 ریال
قیمت : 6024000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان113
مدل : 113
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 6617000 ریال
قیمت : 5294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان114
مدل : 114
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 7177000 ریال
قیمت : 5742000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان115
مدل : 115
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 6903000 ریال
قیمت : 5522000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان116
مدل : 116
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 7436000 ریال
قیمت : 5949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121
مدل : 121
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4215000 ریال
قیمت : 3372000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4496000 ریال
قیمت : 3597000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان123
مدل : 123
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 2627000 ریال
قیمت : 2102000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان124
مدل : 124
نوع : نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 2241000 ریال
قیمت : 1793000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان125
مدل : 125
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 2803000 ریال
قیمت : 2242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان126
مدل : 126
نوع : نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 23960000 ریال
قیمت : 19168000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان127
مدل : 127
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8960000 ریال
قیمت : 7168000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 8960000 ریال
قیمت : 7168000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان134
مدل : 134
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 9515000 ریال
قیمت : 7612000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136
مدل : 136
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 4456000 ریال
قیمت : 3565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 4737000 ریال
قیمت : 3790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 4456000 ریال
قیمت : 3565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 4737000 ریال
قیمت : 3790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان139
مدل : 139
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7635000 ریال
قیمت : 6108000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان140
مدل : 140
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 8038000 ریال
قیمت : 6430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان141
مدل : 141
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8225000 ریال
قیمت : 6580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان142
مدل : 142
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 7198000 ریال
قیمت : 6478000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان143
مدل : 143
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 7330000 ریال
قیمت : 6597000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان144
مدل : 144
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8771000 ریال
قیمت : 7017000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان145
مدل : 145
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان146
مدل : 146
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147
مدل : 147
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9475000 ریال
قیمت : 7580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148
مدل : 148
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10057000 ریال
قیمت : 8046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان149
مدل : 149
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 3821000 ریال
قیمت : 3057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4299000 ریال
قیمت : 3439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 3821000 ریال
قیمت : 3057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 4299000 ریال
قیمت : 3439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 3821000 ریال
قیمت : 3057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان156
مدل : 156
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159
مدل : 159
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9475000 ریال
قیمت : 7580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان160
مدل : 160
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161
مدل : 161
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 4153000 ریال
قیمت : 3322000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان162
مدل : 162
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان163
مدل : 163
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 3757000 ریال
قیمت : 3006000 ریال

فروشگاه مرکزی سینک اخوان
نمایندگی فروش سینک ظرفشویی اخوان در تهران
خرید اینترنتی انواع سینک استیل زیر صفحه ای،توکار،روکار اخوان

سینک آشپزخانه اخوان
- زیر صفحه ای Undermount
لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی
- توکار Inset
لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد
- روکار Lay On
لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد

سینک اخوان در 3 خانواده باکسی ، فانتزی ، نیمه فانتزی
- باکسی
ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر
- فانتزی
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر
- نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان
STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%
اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد