سینک ظرفشویی اخوان جم
هود آشپزخانه اخوان جم
اجاق گاز رومیزی اخوان جم
فر توکار اخوان جم
شیر آلات بهداشتی اخوان جم
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جم توکارسینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان300
مدل : 300
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان300S
مدل : 300S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 12057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان302
مدل : 302
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان302S
مدل : 302S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 12057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان304
مدل : 304
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان304S
مدل : 304S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 12057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان306
مدل : 306
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان306S
مدل : 306S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 11046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان308
مدل : 308
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان308S
مدل : 308S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 11046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان310
مدل : 310
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان310S
مدل : 310S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 11046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان312
مدل : 312
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان314
مدل : 314
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان316
مدل : 316
نوع : باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان318
مدل : 318
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15154335 ریال
قیمت : 12123000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان318S
مدل : 318S
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13048974 ریال
قیمت : 10439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان324
مدل : 324
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18081787 ریال
قیمت : 14465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان324S
مدل : 324S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16097283 ریال
قیمت : 12878000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان326
مدل : 326
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17030348 ریال
قیمت : 13624000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان326S
مدل : 326S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15045845 ریال
قیمت : 12037000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان330
مدل : 330
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25657710 ریال
قیمت : 20526000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان332
مدل : 332
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28598274 ریال
قیمت : 22879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان334
مدل : 334
نوع : باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19438813 ریال
قیمت : 15551000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان336
مدل : 336
نوع : باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 12546000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان338
مدل : 338
نوع : باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 12102000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان340
مدل : 340
نوع : باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13080835 ریال
قیمت : 10465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان342
مدل : 342
نوع : باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10166192 ریال
قیمت : 8133000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان344
مدل : 344
نوع : باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9590000 ریال
قیمت : 7672000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان346
مدل : 346
نوع : باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31246730 ریال
قیمت : 24997000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان348
مدل : 348
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21785454 ریال
قیمت : 17428000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان350
مدل : 350
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17239442 ریال
قیمت : 13792000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان354
مدل : 354
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27336323 ریال
قیمت : 21869000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان360
مدل : 360
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13029957 ریال
قیمت : 10424000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان364
مدل : 364
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9298880 ریال
قیمت : 7439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان364S
مدل : 364S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7602133 ریال
قیمت : 6082000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان1
مدل : 1
نوع : فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 4494000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان2
مدل : 2
نوع : فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8407914 ریال
قیمت : 6726000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان4
مدل : 4
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9820743 ریال
قیمت : 7857000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان6
مدل : 6
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8683000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان8
مدل : 8
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12128734 ریال
قیمت : 9703000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان10
مدل : 10
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 7015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان157
مدل : 157
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 7015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان158
مدل : 158
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 7015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان12
مدل : 12
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 101038431 ریال
قیمت : 80831000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان14
مدل : 14
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7946475 ریال
قیمت : 6357000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان15
مدل : 15
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9024738 ریال
قیمت : 7220000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان16
مدل : 16
نوع : فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12487736 ریال
قیمت : 9990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان18
مدل : 18
نوع : فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9677320 ریال
قیمت : 7742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان20
مدل : 20
نوع : فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان21
مدل : 21
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 54744550 ریال
قیمت : 43796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان22
مدل : 22
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3317555 ریال
قیمت : 2654000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان43
مدل : 43
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 9012000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان44
مدل : 44
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9911000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان47
مدل : 47
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 9016000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان49
مدل : 49
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان65
مدل : 65
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7964000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان67
مدل : 67
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8760000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان69
مدل : 69
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8898000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان71
مدل : 71
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 9037000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان72
مدل : 72
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10204261 ریال
قیمت : 8163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان73
مدل : 73
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9606043 ریال
قیمت : 7685000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان108
مدل : 108
نوع : فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733492 ریال
قیمت : 6987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان109
مدل : 109
نوع : فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان110
مدل : 110
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 7304000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان113
مدل : 113
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان114
مدل : 114
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 7304000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136
مدل : 136
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4988000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5302000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4988000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5302000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان139
مدل : 139
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9594262 ریال
قیمت : 7675000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان140
مدل : 140
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10106544 ریال
قیمت : 8085000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان141
مدل : 141
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10343817 ریال
قیمت : 8275000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان145
مدل : 145
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان147
مدل : 147
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 9492000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان156
مدل : 156
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان159
مدل : 159
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 9492000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان160
مدل : 160
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان161
مدل : 161
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4648000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم توکار | فروشگاه مرکزی اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4990000 ریال

فروش تحویل فوری انواع سینک توکار اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان
مرکز پخش رسمی فروش سینک ظرفشویی توکار اخوان جم در تهران
خرید اینترنتی انواع سینک استیل توکار با بالاترین تخفیف

سینک آشپزخانه توکار اخوان جم Inset
+ لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد

سینک توکار اخوان جم در 3 خانواده باکسی ، فانتزی ، نیمه فانتزی
- باکسی
ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر
- فانتزی
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر
- نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر

مشخصات استنلس استیل سینک توکار اخوان جم
STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک توکار در خاورمیانه
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد