عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای

اجاق گاز رومیزی پنج شعله

اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 41864000 ریال
قیمت : 41445000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V8-S
مدل : ونوس V8-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 41829000 ریال
قیمت : 41411000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V13
مدل : ونوس V13
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 38496000 ریال
قیمت : 38111000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 39243000 ریال
قیمت : 38851000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 38496000 ریال
قیمت : 38111000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 39243000 ریال
قیمت : 38851000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*52 CM
قیمت لیست : 37435000 ریال
قیمت : 37061000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*52 CM
قیمت لیست : 37435000 ریال
قیمت : 37061000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG24-HE
مدل : G24-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 36175000 ریال
قیمت : 35813000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG24-S-HE
مدل : G24-S-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 36547000 ریال
قیمت : 36182000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG35-HE
مدل : G35-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 36975000 ریال
قیمت : 36605000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG35-S-HE
مدل : G35-S-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 36975000 ریال
قیمت : 36605000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG96-HE
مدل : G96-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
78*48 CM
قیمت لیست : 30438000 ریال
قیمت : 30134000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24
مدل : Gi-24
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 24477000 ریال
قیمت : 24232000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24-S
مدل : Gi-24-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 25120000 ریال
قیمت : 24869000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-35
مدل : Gi-35
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 24521000 ریال
قیمت : 24521000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi35-S
مدل : Gi35-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 24521000 ریال
قیمت : 24276000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-132
مدل : Gi-132
نوع : پنج شعله شیشه ای
88*51 CM
قیمت لیست : 25424000 ریال
قیمت : 25170000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG-i132-S
مدل : G-i132-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
88*51 CM
قیمت لیست : 25424000 ریال
قیمت : 25170000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-137
مدل : Gi-137
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 25424000 ریال
قیمت : 25170000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-137-S
مدل : Gi-137-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 25424000 ریال
قیمت : 25170000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-142
مدل : Gi-142
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 25097000 ریال
قیمت : 24846000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24x-NEW
مدل : Gi-24x-NEW
نوع : پنج شعله شیشه ای
80*51 CM
قیمت لیست : 24477000 ریال
قیمت : 24232000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24-NEW
مدل : Gi-24-NEW
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 24477000 ریال
قیمت : 24232000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 21840000 ریال
قیمت : 21622000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 21840000 ریال
قیمت : 21622000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 21840000 ریال
قیمت : 21622000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 21840000 ریال
قیمت : 21622000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 42410000 ریال
قیمت : 42410000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V7-S
مدل : ونوس V7-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 42407000 ریال
قیمت : 42407000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 44837000 ریال
قیمت : 44837000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 38710000 ریال
قیمت : 38710000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 38710000 ریال
قیمت : 38710000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V20-B
مدل : ونوس V20-B
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 38710000 ریال
قیمت : 38710000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG7-HE
مدل : G7-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
68*51 CM
قیمت لیست : 29431000 ریال
قیمت : 29431000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG14-HE
مدل : G14-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 37194000 ریال
قیمت : 37194000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG29
مدل : G29
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31115000 ریال
قیمت : 31115000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG30
مدل : G30
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 34223000 ریال
قیمت : 34223000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG82-HE
مدل : G82-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 28635000 ریال
قیمت : 28635000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG113
مدل : G113
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 34932000 ریال
قیمت : 34932000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG115-HE
مدل : G115-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 35765000 ریال
قیمت : 35765000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-138-S
مدل : Gi-138-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-139-S
مدل : Gi-139-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 25423000 ریال
قیمت : 25423000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد