عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای

اجاق گاز رومیزی پنج شعله

اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 93236062 ریال
قیمت : 93236000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V8S
مدل : ونوس V8S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 93220237 ریال
قیمت : 93220000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V13
مدل : ونوس V13
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 85796488 ریال
قیمت : 85796000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 87459085 ریال
قیمت : 87459000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 85797426 ریال
قیمت : 85797000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 87459085 ریال
قیمت : 87459000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*52 CM
قیمت لیست : 83430485 ریال
قیمت : 83430000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*52 CM
قیمت لیست : 83430485 ریال
قیمت : 83430000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG24HE
مدل : G24HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 80616238 ریال
قیمت : 80616000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG24S-HE
مدل : G24S-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 81446101 ریال
قیمت : 81446000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG35HE
مدل : G35HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 82406624 ریال
قیمت : 82407000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG35S-HE
مدل : G35S-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 82406624 ریال
قیمت : 82407000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG96HE
مدل : G96HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
78*48 CM
قیمت لیست : 67180000 ریال
قیمت : 67180000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi24
مدل : Gi24
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 57852030 ریال
قیمت : 57852000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi24-S
مدل : Gi24-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 59372605 ریال
قیمت : 59373000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi35
مدل : Gi35
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 57956947 ریال
قیمت : 57957000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi35-S
مدل : Gi35-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 57956947 ریال
قیمت : 57957000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi132
مدل : Gi132
نوع : پنج شعله شیشه ای
88*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi132-S
مدل : Gi132-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
88*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi137
مدل : Gi137
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi137-S
مدل : Gi137-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 60092310 ریال
قیمت : 60092000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi142
مدل : Gi142
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 59318627 ریال
قیمت : 59319000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi24x-NEW
مدل : Gi24x-NEW
نوع : پنج شعله شیشه ای
80*51 CM
قیمت لیست : 57852030 ریال
قیمت : 57852000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi24-NEW
مدل : Gi24-NEW
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 57852030 ریال
قیمت : 57852000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 51621346 ریال
قیمت : 51621000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 77700000 ریال
قیمت : 77700000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V7S
مدل : ونوس V7S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 77700000 ریال
قیمت : 77700000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 77700000 ریال
قیمت : 77700000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V20B
مدل : ونوس V20B
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 72880000 ریال
قیمت : 72880000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG14HE
مدل : G14HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 68670000 ریال
قیمت : 68670000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد