عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای

اجاق گاز رومیزی پنج شعله

اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V8
مدل : ونوس V8
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 50760000 ریال
قیمت : 46699000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V8-S
مدل : ونوس V8-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 50750000 ریال
قیمت : 46690000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V13
مدل : ونوس V13
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 46707000 ریال
قیمت : 42970000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V14
مدل : ونوس V14
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 47612000 ریال
قیمت : 43803000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V15
مدل : ونوس V15
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 46707000 ریال
قیمت : 42970000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V16
مدل : ونوس V16
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 47612000 ریال
قیمت : 43803000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*52 CM
قیمت لیست : 45419000 ریال
قیمت : 41785000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V25
مدل : ونوس V25
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*52 CM
قیمت لیست : 47700000 ریال
قیمت : 41499000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG24-HE
مدل : G24-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 43890000 ریال
قیمت : 40379000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG24-S-HE
مدل : G24-S-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 44342000 ریال
قیمت : 40795000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG35-HE
مدل : G35-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 44861000 ریال
قیمت : 41272000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG35-S-HE
مدل : G35-S-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 44861000 ریال
قیمت : 41272000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG96-HE
مدل : G96-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
78*48 CM
قیمت لیست : 36929000 ریال
قیمت : 33975000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24
مدل : Gi-24
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 29697000 ریال
قیمت : 27321000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24-S
مدل : Gi-24-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 30477000 ریال
قیمت : 28039000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-35
مدل : Gi-35
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 29751000 ریال
قیمت : 27371000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi35-S
مدل : Gi35-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 29751000 ریال
قیمت : 27371000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-132
مدل : Gi-132
نوع : پنج شعله شیشه ای
88*51 CM
قیمت لیست : 30840000 ریال
قیمت : 28373000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG-i132-S
مدل : G-i132-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
88*51 CM
قیمت لیست : 30847000 ریال
قیمت : 28379000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-137
مدل : Gi-137
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 30847000 ریال
قیمت : 28379000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-137-S
مدل : Gi-137-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 30847000 ریال
قیمت : 28379000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-142
مدل : Gi-142
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 30450000 ریال
قیمت : 28014000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24x-NEW
مدل : Gi-24x-NEW
نوع : پنج شعله شیشه ای
80*51 CM
قیمت لیست : 29697000 ریال
قیمت : 27321000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-24-NEW
مدل : Gi-24-NEW
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 29697000 ریال
قیمت : 27321000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ4 جم
مدل : Z4 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 27850000 ریال
قیمت : 24230000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ5 جم
مدل : Z5 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 27850000 ریال
قیمت : 23673000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ6 جم
مدل : Z6 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 27850000 ریال
قیمت : 23673000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمZ7 جم
مدل : Z7 جم
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*51 CM
قیمت لیست : 27850000 ریال
قیمت : 24230000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V7
مدل : ونوس V7
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 51456000 ریال
قیمت : 48883000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V7-S
مدل : ونوس V7-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 51452000 ریال
قیمت : 48879000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V9
مدل : ونوس V9
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 54400000 ریال
قیمت : 51680000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V19
مدل : ونوس V19
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 46966000 ریال
قیمت : 44618000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V20
مدل : ونوس V20
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 46966000 ریال
قیمت : 44618000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمونوس V20-B
مدل : ونوس V20-B
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 50834000 ریال
قیمت : 48292000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG7-HE
مدل : G7-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
68*51 CM
قیمت لیست : 35708000 ریال
قیمت : 33923000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG14-HE
مدل : G14-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 44885000 ریال
قیمت : 42641000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG29
مدل : G29
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31115000 ریال
قیمت : 31115000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG30
مدل : G30
نوع : پنج شعله شیشه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 44885000 ریال
قیمت : 42641000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG82-HE
مدل : G82-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 34742000 ریال
قیمت : 33005000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG113
مدل : G113
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 42382000 ریال
قیمت : 40263000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمG115-HE
مدل : G115-HE
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*50 CM
قیمت لیست : 43393000 ریال
قیمت : 41223000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-138-S
مدل : Gi-138-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
اجاق گاز رومیزی اخوان پنج شعله شیشه ای | سایت رسمی اخوان جمGi-139-S
مدل : Gi-139-S
نوع : پنج شعله شیشه ای
86*51 CM
قیمت لیست : 42326000 ریال
قیمت : 40210000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد