عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0

هود آشپزخانه ارزان اخوان

هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانهود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH16-60
مدل : H16-60
نوع : زیرکابنتی
60*50 CM
قیمت لیست : 26316582 ریال
قیمت : 26317000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH16
مدل : H16
نوع : زیرکابنتی
90*50 CM
قیمت لیست : 28554158 ریال
قیمت : 28554000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64T
مدل : H64T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 29616943 ریال
قیمت : 29617000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH85
مدل : H85
نوع : توکار
90*32 CM
قیمت لیست : 30415801 ریال
قیمت : 30416000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH10
مدل : H10
نوع : شومینه ای
60*50 CM
قیمت لیست : 30967607 ریال
قیمت : 30968000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH27
مدل : H27
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 31068359 ریال
قیمت : 31068000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TP
مدل : H64TP
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 31710433 ریال
قیمت : 31710000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH18
مدل : H18
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 32298422 ریال
قیمت : 32298000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TS
مدل : H64TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 32452067 ریال
قیمت : 32452000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TW
مدل : H64TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 33525950 ریال
قیمت : 33526000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH11
مدل : H11
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 34332025 ریال
قیمت : 34332000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH11-80
مدل : H11-80
نوع : شومینه ای
80*60 CM
قیمت لیست : 34332025 ریال
قیمت : 34332000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TB
مدل : H64TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 34486554 ریال
قیمت : 34487000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH11G
مدل : H11G
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 34840423 ریال
قیمت : 34840000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH89-60
مدل : H89-60
نوع : توکار
60*35 CM
قیمت لیست : 35841792 ریال
قیمت : 35842000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TCS
مدل : H64TCS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 35883943 ریال
قیمت : 35884000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TM
مدل : H64TM
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 37570960 ریال
قیمت : 37571000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH21
مدل : H21
نوع : شومینه ای
74 CM
قیمت لیست : 37794420 ریال
قیمت : 37794000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH89WS
مدل : H89WS
نوع : مورب
90*35 CM
قیمت لیست : 37849558 ریال
قیمت : 37850000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH49
مدل : H49
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 38070269 ریال
قیمت : 38070000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH52-4S
مدل : H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 38115125 ریال
قیمت : 38115000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوان28-4S
مدل : 28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 39139397 ریال
قیمت : 39139000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64CS-MF
مدل : H64CS-MF
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 39262782 ریال
قیمت : 39263000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH64TG
مدل : H64TG
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 40280439 ریال
قیمت : 40280000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH4
مدل : H4
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 41419735 ریال
قیمت : 41420000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH27-4S
مدل : H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 CM
قیمت لیست : 41472065 ریال
قیمت : 41472000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH90
مدل : H90
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 41542315 ریال
قیمت : 41542000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH67T
مدل : H67T
نوع : مورب
60*50 CM
قیمت لیست : 43632774 ریال
قیمت : 43633000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH70
مدل : H70
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 43750000 ریال
قیمت : 43750000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH51-T
مدل : H51-T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 44657052 ریال
قیمت : 44657000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH29
مدل : H29
نوع : جزیره
90*50 CM
قیمت لیست : 45631652 ریال
قیمت : 45632000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH73
مدل : H73
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45681350 ریال
قیمت : 45681000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH63T
مدل : H63T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 45726190 ریال
قیمت : 45726000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH71
مدل : H71
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46077008 ریال
قیمت : 46077000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH61T
مدل : H61T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46212163 ریال
قیمت : 46212000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH65T
مدل : H65T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 46339270 ریال
قیمت : 46339000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH51MF
مدل : H51MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 46578607 ریال
قیمت : 46579000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH72BT
مدل : H72BT
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47475708 ریال
قیمت : 47476000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH74
مدل : H74
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47550452 ریال
قیمت : 47550000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH63MF
مدل : H63MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 47645275 ریال
قیمت : 47645000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH66T
مدل : H66T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 47819606 ریال
قیمت : 47820000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH61MF
مدل : H61MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 48132620 ریال
قیمت : 48133000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH62T
مدل : H62T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48701837 ریال
قیمت : 48702000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH72T
مدل : H72T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 48821455 ریال
قیمت : 48821000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH72B-MF
مدل : H72B-MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 49393224 ریال
قیمت : 49393000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH66MF
مدل : H66MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 49739014 ریال
قیمت : 49739000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH80
مدل : H80
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 50692502 ریال
قیمت : 50693000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH81
مدل : H81
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51053732 ریال
قیمت : 51054000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH44T
مدل : H44T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51146641 ریال
قیمت : 51147000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH53T
مدل : H53T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51176548 ریال
قیمت : 51177000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH55T
مدل : H55T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 51176548 ریال
قیمت : 51177000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH63W
مدل : H63W
نوع : مورب سفید
90*50 CM
قیمت لیست : 51886817 ریال
قیمت : 51887000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH45T
مدل : H45T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 53539132 ریال
قیمت : 53539000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH69B
مدل : H69B
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 57090000 ریال
قیمت : 57090000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH34T
مدل : H34T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60365158 ریال
قیمت : 60365000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH77
مدل : H77
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 60451415 ریال
قیمت : 60451000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62772577 ریال
قیمت : 62773000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH75B
مدل : H75B
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 62776867 ریال
قیمت : 62777000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH58T
مدل : H58T
نوع : مورب
80*50 CM
قیمت لیست : 62959489 ریال
قیمت : 62959000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH43T
مدل : H43T
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 64320218 ریال
قیمت : 64320000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH57MF
مدل : H57MF
نوع : مورب موتور فلزی
90*50 CM
قیمت لیست : 64694392 ریال
قیمت : 64694000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH78
مدل : H78
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66956347 ریال
قیمت : 66956000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH78A
مدل : H78A
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 66956347 ریال
قیمت : 66956000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH75
مدل : H75
نوع : مورب
90*50 CM
قیمت لیست : 67312688 ریال
قیمت : 67313000 ریال
هود آشپزخانه ارزان اخوان - نمایندگی مرکزی اخوانH69
مدل : H69
نوع : مورب
90*41.5 CM
قیمت لیست : 78503132 ریال
قیمت : 78503000 ریال

نا موجود


TEL :
Fax :
Email:
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد