سینک ظرفشویی اخوان
هود آشپزخانه اخوان
اجاق گاز رومیزی اخوان
فر توکار اخوان
شیر آلات بهداشتی اخوان
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0

اجاق گاز رومیزی اخوان

شیشه ای استیلشیشه و استیل


اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 1
مدل : ونوس 1
نوع : توکار 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 16160527 ریال
قیمت : 12928000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 2
مدل : ونوس 2
نوع : توکار 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 21042970 ریال
قیمت : 16834000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 4
مدل : ونوس 4
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17235926 ریال
قیمت : 13789000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 5
مدل : ونوس 5
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17235926 ریال
قیمت : 13789000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 7
مدل : ونوس 7
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22782128 ریال
قیمت : 18226000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 7S
مدل : ونوس 7S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22780622 ریال
قیمت : 18224000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 8
مدل : ونوس 8
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22473978 ریال
قیمت : 17979000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوان ونوس V8S
مدل : ونوس V8S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22469896 ریال
قیمت : 17976000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 9
مدل : ونوس 9
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24085670 ریال
قیمت : 19269000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 10
مدل : ونوس 10
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24085670 ریال
قیمت : 19269000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 13
مدل : ونوس 13
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19884154 ریال
قیمت : 15907000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 14
مدل : ونوس 14
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20269719 ریال
قیمت : 16216000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 15
مدل : ونوس 15
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19884154 ریال
قیمت : 15907000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 16
مدل : ونوس 16
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20269719 ریال
قیمت : 16216000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 17
مدل : ونوس 17
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 21398875 ریال
قیمت : 17119000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 18
مدل : ونوس 18
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19884154 ریال
قیمت : 15907000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 19
مدل : ونوس 19
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20794571 ریال
قیمت : 16636000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 20
مدل : ونوس 20
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20794571 ریال
قیمت : 16636000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 20B
مدل : ونوس 20B
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22507067 ریال
قیمت : 18006000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 21
مدل : ونوس 21
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17592140 ریال
قیمت : 14074000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 24
مدل : ونوس 24
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20109575 ریال
قیمت : 16088000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 25
مدل : ونوس 25
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 20109575 ریال
قیمت : 16088000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانونوس 22
مدل : ونوس 22
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17592140 ریال
قیمت : 14074000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG1-HE
مدل : G1-HE
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 8837374 ریال
قیمت : 7070000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG3-HE
مدل : G3-HE
نوع : توکار 2 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 14188443 ریال
قیمت : 11351000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG4-HE
مدل : G4-HE
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 14864084 ریال
قیمت : 11891000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG6-HE
مدل : G6-HE
نوع : توکار 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 14999211 ریال
قیمت : 11999000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG7-HE
مدل : G7-HE
نوع : توکار 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 15809982 ریال
قیمت : 12648000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG13-HE
مدل : G13-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15969068 ریال
قیمت : 12775000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG13-S-HE
مدل : G13-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15969068 ریال
قیمت : 12775000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG14-NEW-HE
مدل : G14-NEW-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17831452 ریال
قیمت : 14265000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG14-HE
مدل : G14-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19863821 ریال
قیمت : 15891000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG15-HE
مدل : G15-HE
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 13061524 ریال
قیمت : 10449000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG16-HE
مدل : G16-HE
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 12115061 ریال
قیمت : 9692000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG23-HE
مدل : G23-HE
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 9107629 ریال
قیمت : 7286000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG24-HE
مدل : G24-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18161207 ریال
قیمت : 14529000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG24-S-HE
مدل : G24-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18348314 ریال
قیمت : 14679000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG26-HE
مدل : G26-HE
نوع : توکار 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 8107683 ریال
قیمت : 6486000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG28-HE
مدل : G28-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17038368 ریال
قیمت : 13631000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG28-S-HE
مدل : G28-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17915844 ریال
قیمت : 14333000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG29
مدل : G29
نوع : توکار 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 16714407 ریال
قیمت : 13372000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG30
مدل : G30
نوع : توکار 5 شعله
90*50 CM
قیمت لیست : 18383776 ریال
قیمت : 14707000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG31
مدل : G31
نوع : توکار 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 11383193 ریال
قیمت : 9107000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG32
مدل : G32
نوع : توکار 3 شعله
50 CM
قیمت لیست : 12899295 ریال
قیمت : 10319000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG33
مدل : G33
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 14567804 ریال
قیمت : 11654000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG34
مدل : G34
نوع : توکار 5 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 11270882 ریال
قیمت : 9017000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG35-HE
مدل : G35-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18586861 ریال
قیمت : 14869000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG35-S-HE
مدل : G35-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18718449 ریال
قیمت : 14975000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG37
مدل : G37
نوع : توکار 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 10422167 ریال
قیمت : 8338000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG38
مدل : G38
نوع : توکار 4 شعله
61*50 CM
قیمت لیست : 12386893 ریال
قیمت : 9910000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG39
مدل : G39
نوع : توکار 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 15118021 ریال
قیمت : 12094000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG42
مدل : G42
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15229186 ریال
قیمت : 12183000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG43
مدل : G43
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 8326135 ریال
قیمت : 6661000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG49
مدل : G49
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 14469834 ریال
قیمت : 11576000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG51-HE
مدل : G51-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15896155 ریال
قیمت : 12717000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG53-HE
مدل : G53-HE
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 13338734 ریال
قیمت : 10671000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG56-HE
مدل : G56-HE
نوع : توکار 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18214017 ریال
قیمت : 14571000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG58
مدل : G58
نوع : توکار 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 17720999 ریال
قیمت : 14177000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG72
مدل : G72
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17038368 ریال
قیمت : 13631000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG82-HE
مدل : G82-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15382034 ریال
قیمت : 12306000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG83-HE
مدل : G83-HE
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 12575650 ریال
قیمت : 10061000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG84
مدل : G84
نوع : توکار 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12774517 ریال
قیمت : 10220000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG85-HE
مدل : G85-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15382034 ریال
قیمت : 12306000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG87
مدل : G87
نوع : توکار 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 13494387 ریال
قیمت : 10796000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG93-HE
مدل : G93-HE
نوع : توکار 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 13281409 ریال
قیمت : 10625000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG94
مدل : G94
نوع : توکار 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15674854 ریال
قیمت : 12540000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG95-HE
مدل : G95-HE
نوع : توکار 3 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 12199472 ریال
قیمت : 9760000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG96-HE
مدل : G96-HE
نوع : توکار 5 شعله
78*48 CM
قیمت لیست : 16350492 ریال
قیمت : 13080000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG97-HE
مدل : G97-HE
نوع : توکار 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 11909819 ریال
قیمت : 9528000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG101
مدل : G101
نوع : توکار 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15562830 ریال
قیمت : 12450000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG103
مدل : G103
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15636962 ریال
قیمت : 12510000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG104
مدل : G104
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15147110 ریال
قیمت : 12118000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG106
مدل : G106
نوع : توکار 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 18764872 ریال
قیمت : 15012000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG106-S
مدل : G106-S
نوع : توکار 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 20106994 ریال
قیمت : 16086000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG107
مدل : G107
نوع : توکار 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 17870122 ریال
قیمت : 14296000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG108-HE
مدل : G108-HE
نوع : توکار 4 شعله
97*43 CM
قیمت لیست : 15032610 ریال
قیمت : 12026000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG109-HE
مدل : G109-HE
نوع : توکار 3 شعله
86*43 CM
قیمت لیست : 12212251 ریال
قیمت : 9770000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG110-HE
مدل : G110-HE
نوع : توکار 3 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 12212251 ریال
قیمت : 9770000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG111
مدل : G111
نوع : توکار 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 15923216 ریال
قیمت : 12739000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG113
مدل : G113
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18764872 ریال
قیمت : 15012000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG114
مدل : G114
نوع : توکار 4 شعله
80*50 CM
قیمت لیست : 16349879 ریال
قیمت : 13080000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG115-HE
مدل : G115-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19212247 ریال
قیمت : 15370000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG116-HE
مدل : G116-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 17870122 ریال
قیمت : 14296000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG131-HE
مدل : G131-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18739743 ریال
قیمت : 14992000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG133-HE
مدل : G133-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13006000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG133-S-HE
مدل : G133-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13006000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG135-HE
مدل : G135-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13006000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانG135-S-HE
مدل : G135-S-HE
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13006000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS-1
مدل : OS-1
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18482616 ریال
قیمت : 14786000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS-2
مدل : OS-2
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16389829 ریال
قیمت : 13112000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS-3
مدل : OS-3
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18750322 ریال
قیمت : 15000000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانOS-5
مدل : OS-5
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 16115072 ریال
قیمت : 12892000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-4
مدل : GI-4
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 9734870 ریال
قیمت : 7788000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-6
مدل : GI-6
نوع : توکار 4 شعله
70*50 CM
قیمت لیست : 10175038 ریال
قیمت : 8140000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-13
مدل : GI-13
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12229549 ریال
قیمت : 9784000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-13-S
مدل : GI-13-S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12229549 ریال
قیمت : 9784000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-14
مدل : GI-14
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 13497175 ریال
قیمت : 10798000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-15
مدل : GI-15
نوع : توکار 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 10115793 ریال
قیمت : 8093000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-23
مدل : GI-23
نوع : توکار 2 شعله
50*35 CM
قیمت لیست : 6760327 ریال
قیمت : 5408000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-24
مدل : GI-24
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12010601 ریال
قیمت : 9608000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-24-S
مدل : GI-24-S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12010601 ریال
قیمت : 9608000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-26
مدل : GI-26
نوع : توکار 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 6517176 ریال
قیمت : 5214000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-35
مدل : GI-35
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12544921 ریال
قیمت : 10036000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI 35-S
مدل : GI 35-S
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12544921 ریال
قیمت : 10036000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-42
مدل : GI-42
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12839660 ریال
قیمت : 10272000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-82
مدل : GI-82
نوع : توکار 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 12715696 ریال
قیمت : 10173000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-97
مدل : GI-97
نوع : توکار 3 شعله
73*43 CM
قیمت لیست : 9234496 ریال
قیمت : 7388000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-132
مدل : GI-132
نوع : توکار 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10406000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-132-S
مدل : GI-132-S
نوع : توکار 5 شعله
88*51 CM
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10406000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-134
مدل : GI-134
نوع : توکار 4 شعله
92*43 CM
قیمت لیست : 9891124 ریال
قیمت : 7913000 ریال

نا موجود
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-137
مدل : GI-137
نوع : توکار 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10406000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-137-S
مدل : GI-137-S
نوع : توکار 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10406000 ریال
اجاق گاز رومیزی اخوان | فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوانGI-142
مدل : GI-142
نوع : توکار 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 12286133 ریال
قیمت : 9829000 ریال

فروشگاه مرکزی اجاق گاز اخوان
نمایندگی فروش گاز رومیزی اخوان در تهران
خرید اینترنتی انواع اجاق گاز صفحه ای شیشه ای،استیل،شیشه و استیل اخوان

گاز اخوان
شیشه با نمای ظاهری سفید،مشکی،آینه ای
استیل با نمای ظاهری استیل معمولی،آجدار

گاز رومیزی اخوان دارای تعداد شعله های دو ، سه ،چهار ، پنج

اجاق گاز اخوان در 5 خانواده ونوس V ، اخوان G ، اورانوس High Efficiency ، گیتا GI و سری Z
+ سری V ، High Efficiency , G-HE
قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک)
راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد
دارای قفلو بست شعله پخش کن
+ سری اخوان G
قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک)
راندمان احتراق معمولی
قفلو بست شعله پخش کن ندارد
+ سری گیتا GI
شعله پخش کن ایرانی
ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایتالیایی
راندمان احتراق معمولی
قفلو بست شعله پخش کن ندارد
+ سری Z
شعله پخش کن ایرانی
ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایرانی
راندمان احتراق معمولی
قفلو بست شعله پخش کن ندارد

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای صفحه ای در خاورمیانه
اجاق گاز صفحه ای اخوان دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد