عضویت | ورود کاربران
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


اجاق گاز رومیزی اخوان استیلخرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V1
مدل : ونوس V1
نوع : استیل 5 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 24862324 ریال
قیمت : 19890000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V2
مدل : ونوس V2
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 32373768 ریال
قیمت : 29136000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V3
مدل : ونوس V3
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26509507 ریال
قیمت : 21208000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V4
مدل : ونوس V4
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26516783 ریال
قیمت : 21213000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V5
مدل : ونوس V5
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26516783 ریال
قیمت : 21213000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V11
مدل : ونوس V11
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 23692284 ریال
قیمت : 18954000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V27
مدل : ونوس V27
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 22923054 ریال
قیمت : 18338000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V21
مدل : ونوس V21
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27064800 ریال
قیمت : 21652000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V22
مدل : ونوس V22
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27064800 ریال
قیمت : 21652000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان ونوس V24
مدل : ونوس V24
نوع : شیشه 5 شعله
86*52 CM
قیمت لیست : 30937777 ریال
قیمت : 24750000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G13 HE
مدل : G13 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24567772 ریال
قیمت : 19654000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G13-S-HE
مدل : G13-S-HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24567772 ریال
قیمت : 19654000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G15HE
مدل : G15HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 20094632 ریال
قیمت : 16076000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G16 HE
مدل : G16 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 18638537 ریال
قیمت : 14911000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G26HE
مدل : G26HE
نوع : استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 12473347 ریال
قیمت : 9979000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G28HE
مدل : G28HE
نوع : استیل 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26212848 ریال
قیمت : 20970000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G28S HE
مدل : G28S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 27562809 ریال
قیمت : 22050000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G34
مدل : G34
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 17339801 ریال
قیمت : 13872000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G39
مدل : G39
نوع : استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 23258470 ریال
قیمت : 18607000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G42
مدل : G42
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23429493 ریال
قیمت : 18744000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G49
مدل : G49
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 22261260 ریال
قیمت : 17809000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G51 HE
مدل : G51 HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24455599 ریال
قیمت : 19564000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G53 HE
مدل : G53 HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 20521109 ریال
قیمت : 16417000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G56 HE
مدل : G56 HE
نوع : استیل 6 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 28021536 ریال
قیمت : 22417000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G72
مدل : G72
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 26212848 ریال
قیمت : 20970000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G82HE
مدل : G82HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23664644 ریال
قیمت : 18932000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G83HE
مدل : G83HE
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 19347134 ریال
قیمت : 15478000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G84
مدل : G84
نوع : استیل 4 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19653083 ریال
قیمت : 15722000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G85HE
مدل : G85HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23664644 ریال
قیمت : 18932000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G87
مدل : G87
نوع : استیل 5 شعله
68*50 CM
قیمت لیست : 20760575 ریال
قیمت : 16608000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G103
مدل : G103
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24056841 ریال
قیمت : 19245000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G104
مدل : G104
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 23303223 ریال
قیمت : 18643000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G107
مدل : G107
نوع : استیل 6 شعله
97*50 CM
قیمت لیست : 27492468 ریال
قیمت : 21994000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G131HE
مدل : G131HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 28830344 ریال
قیمت : 23064000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G133HE
مدل : G133HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 25011005 ریال
قیمت : 20009000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G133S HE
مدل : G133S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 25011005 ریال
قیمت : 20009000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G135HE
مدل : G135HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 25011005 ریال
قیمت : 20009000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان G135S HE
مدل : G135S HE
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 25011005 ریال
قیمت : 20009000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان OS5
مدل : OS5
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 24792393 ریال
قیمت : 24792000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi13
مدل : Gi13
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18814673 ریال
قیمت : 15052000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi13S
مدل : Gi13S
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 18814673 ریال
قیمت : 15052000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi15 NEW
مدل : Gi15 NEW
نوع : استیل 4 شعله
58*50 CM
قیمت لیست : 15562742 ریال
قیمت : 12450000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi26 NEW
مدل : Gi26 NEW
نوع : استیل 2 شعله
50*30 CM
قیمت لیست : 10026414 ریال
قیمت : 8021000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi42
مدل : Gi42
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19562589 ریال
قیمت : 15650000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi82
مدل : Gi82
نوع : استیل 5 شعله
86*50 CM
قیمت لیست : 19562589 ریال
قیمت : 15650000 ریال

نا موجود
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi135
مدل : Gi135
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 19523057 ریال
قیمت : 15618000 ریال
خرید اینترنتی گاز رومیزی اخوان استیل | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان Gi135 S
مدل : Gi135 S
نوع : استیل 5 شعله
86*51 CM
قیمت لیست : 19523057 ریال
قیمت : 15618000 ریال

فروش ویژه و تحویل فوری انواع گاز استیل اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان

اجاق گاز رومیزی اخوان جم با جنس استیل معمولی،آجدار دارای تعداد شعله های دو،سه،چهار،پنج شعله در 5 خانواده:V ونوس ,High Efficiency اورانوس , G جی ،G High Efficiency جی ، GI جی آی ، Z جم.
سری ونوس:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک.راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد.دارای قفلو بست شعله پخش کن
سری G اخوان :قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری G-HE اخوان:قطعات اصلی ایتالیایی (شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک),راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارد,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری گیتا GI اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایتالیایی ,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
سری Z اخوان:شعله پخش کن ایرانی,ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ایرانی,راندمان احتراق معمولی,فاقد قفلو بست شعله پخش کن.
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده اجاق گازهای صفحه ای در خاورمیانه.اجاق گاز اخوان جم دارای 18 ماه گارانتی (اخوان سرویس) و خدمات پس از فروش.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد