عضویت | ورود کاربران
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور

موتور هودهای اخوان دارای ترموگارد می باشد،چنانچه به هر دلیل موتور دچار شوک شود(افزایش یا کاهش ولتاژ برق و یا گرم شدن بیش از حد موتور)،باعث قطع اتوماتیک موتور میشود،استاتور دارای ورق سیلیس دار تولید می شود،که راندمان بالاتر،وزن کمتر،مقاومت بیشتر و مصرف برق کمتری را دارا می باشد،مکش هود های اخوان از هود های مشابه حداقل بین ۷۰ تا ۱۲۰ متر مکعب بیشتر می باشد که به معیار های استاندارد جهانی نزدیک تر است،به این دلیل استفاده از پوشش کامل در دراز مدت مقاومت قطعات این هود های اخوان با پروانه نسوز،سنسور دود و حرارت و گاز،موتور توربو خازندار و شیشه سکوریت،می توان حساب کرد

هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جم28-4S
مدل : 28-4S
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 11840673 ریال
قیمت : 8525000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH32-TS
مدل : H32-TS
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 11422000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH33-T
مدل : H33-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 16534408 ریال
قیمت : 11905000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH33-TS
مدل : H33-TS
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 11422000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH34-T
مدل : H34-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 18260653 ریال
قیمت : 13148000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH43-T
مدل : H43-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 19457308 ریال
قیمت : 14009000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH44-T
مدل : H44-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15472601 ریال
قیمت : 11140000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH45-T
مدل : H45-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 16196033 ریال
قیمت : 11661000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH46-T
مدل : H46-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15875951 ریال
قیمت : 11431000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH51-T
مدل : H51-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 13508833 ریال
قیمت : 9726000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH51-MF
مدل : H51-MF
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 16047147 ریال
قیمت : 11554000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH54-4S
مدل : H54-4S
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 11528955 ریال
قیمت : 8301000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH53-T
مدل : H53-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15480052 ریال
قیمت : 11146000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH55-T
مدل : H55-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15481459 ریال
قیمت : 11147000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH57-4S
مدل : H57-4S
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 13672000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH57-MF
مدل : H57-MF
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 21532446 ریال
قیمت : 15503000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH58-T
مدل : H58-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
80*50 CM
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 13713000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH61-T
مدل : H61-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 13978881 ریال
قیمت : 10065000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH61-MF
مدل : H61-MF
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 16522933 ریال
قیمت : 11897000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH62-T
مدل : H62-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 14733191 ریال
قیمت : 10608000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH63-T
مدل : H63-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 13831473 ریال
قیمت : 9959000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH63-MF
مدل : H63-MF
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 16375057 ریال
قیمت : 11790000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH63-W
مدل : H63-W
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15694437 ریال
قیمت : 11300000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH64TCS
مدل : H64TCS
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
70*50 CM
قیمت لیست : 10210000 ریال
قیمت : 7351000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH65-T
مدل : H65-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 14017409 ریال
قیمت : 10093000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH66-T
مدل : H66-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 14464775 ریال
قیمت : 10415000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH66-MF
مدل : H66-MF
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 17008262 ریال
قیمت : 12246000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH67-T
مدل : H67-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
60*50 CM
قیمت لیست : 13199512 ریال
قیمت : 9504000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH69
مدل : H69
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*41.5 CM
قیمت لیست : 23745185 ریال
قیمت : 17097000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH69-B
مدل : H69-B
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*41.5 CM
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH-70
مدل : H-70
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH72-T
مدل : H72-T
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 14767244 ریال
قیمت : 10632000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH72-BT
مدل : H72-BT
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 14360183 ریال
قیمت : 10339000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH72-B-MF
مدل : H72-B-MF
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 16904236 ریال
قیمت : 12171000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH73
مدل : H73
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 13817436 ریال
قیمت : 9949000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH74
مدل : H74
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 14382798 ریال
قیمت : 10356000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH75
مدل : H75
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 13672000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH75-B
مدل : H75-B
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 13672000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH77
مدل : H77
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH78
مدل : H78
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 14582000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH78-A
مدل : H78-A
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 20252575 ریال
قیمت : 14582000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH80
مدل : H80
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15333180 ریال
قیمت : 11040000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH81
مدل : H81
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM
قیمت لیست : 15442447 ریال
قیمت : 11119000 ریال
هود آشپزخانه اخوان تک موتوره توربو چهار دور | سایت رسمی فروشگاه مرکزی اخوان جمH89
مدل : H89
نوع : تک موتوره توربو چهار دور
90*50 CM

TEL : 02133907770
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2020 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد