عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133907770  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار

سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم503
مدل : 503
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27097000 ریال
قیمت : 22220000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23148000 ریال
قیمت : 18981000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم502
مدل : 502
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 27343000 ریال
قیمت : 22421000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم378S
مدل : 378S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 29620000 ریال
قیمت : 29620000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31148000 ریال
قیمت : 25541000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26434000 ریال
قیمت : 21676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم372
مدل : 372
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15786000 ریال
قیمت : 13418000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13628000 ریال
قیمت : 11584000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم370
مدل : 370
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16609000 ریال
قیمت : 14118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15590000 ریال
قیمت : 13252000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم364
مدل : 364
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18000000 ریال
قیمت : 15300000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم362
مدل : 362
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24339000 ریال
قیمت : 20688000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29864000 ریال
قیمت : 24488000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم325
مدل : 325
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 33336000 ریال
قیمت : 27336000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم322
مدل : 322
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 26338000 ریال
قیمت : 21597000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29253000 ریال
قیمت : 23987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم320
مدل : 320
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29253000 ریال
قیمت : 23987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم163
مدل : 163
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 9921000 ریال
قیمت : 8433000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم162
مدل : 162
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21617000 ریال
قیمت : 17726000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 10084000 ریال
قیمت : 8571000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 11301000 ریال
قیمت : 9606000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 10084000 ریال
قیمت : 8571000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 11301000 ریال
قیمت : 9606000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم148
مدل : 148
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21621000 ریال
قیمت : 17729000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم146
مدل : 146
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21617000 ریال
قیمت : 17726000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم144
مدل : 144
نوع : دو لگن تک سینی روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20520000 ریال
قیمت : 16826000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 11913000 ریال
قیمت : 10126000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم74
مدل : 74
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19365000 ریال
قیمت : 15879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم60
مدل : 60
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 19816000 ریال
قیمت : 16844000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم36
مدل : 36
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18423000 ریال
قیمت : 15107000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم25
مدل : 25
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21603000 ریال
قیمت : 17714000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم25SD
مدل : 25SD
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21603000 ریال
قیمت : 18363000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم25CR
مدل : 25CR
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21603000 ریال
قیمت : 18363000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم121
مدل : 121
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15991000 ریال
قیمت : 13592000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم149
مدل : 149
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 21617000 ریال
قیمت : 18374000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 11301000 ریال
قیمت : 9606000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگن تک سینی روکار | سایت رسمی اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : دو لگن تک سینی روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 10084000 ریال
قیمت : 8571000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد