عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار

معرفی و بررسی سینک ظرفشویی دوقلو (دولگنه) مدل روکار سری باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 اخوان

سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 46490000 ریال
قیمت : 44166000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم502
مدل : 502
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 53770000 ریال
قیمت : 51082000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 61230000 ریال
قیمت : 58169000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 22490000 ریال
قیمت : 22490000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم372
مدل : 372
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31061000 ریال
قیمت : 31061000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 26880000 ریال
قیمت : 26880000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم370
مدل : 370
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32750000 ریال
قیمت : 32750000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 31290000 ریال
قیمت : 31290000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم364
مدل : 364
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36170000 ریال
قیمت : 36170000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم362
مدل : 362
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 47830000 ریال
قیمت : 47830000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 58730000 ریال
قیمت : 55794000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم325
مدل : 325
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 65540000 ریال
قیمت : 62263000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم322
مدل : 322
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 51760000 ریال
قیمت : 49172000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 50290000 ریال
قیمت : 47776000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم320
مدل : 320
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 57500000 ریال
قیمت : 54625000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم163
مدل : 163
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 20860000 ریال
قیمت : 20860000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم162
مدل : 162
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42500000 ریال
قیمت : 40375000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21200000 ریال
قیمت : 21200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23760000 ریال
قیمت : 23760000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21200000 ریال
قیمت : 21200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23760000 ریال
قیمت : 23760000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم148
مدل : 148
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42510000 ریال
قیمت : 40385000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم146
مدل : 146
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42490000 ریال
قیمت : 40366000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم144
مدل : 144
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 40360000 ریال
قیمت : 40360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 25040000 ریال
قیمت : 25040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم74
مدل : 74
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38080000 ریال
قیمت : 38080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم36
مدل : 36
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 32340000 ریال
قیمت : 32340000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم25
مدل : 25
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 42470000 ریال
قیمت : 42470000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم121
مدل : 121
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20960000 ریال
قیمت : 20960000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم149
مدل : 149
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37950000 ریال
قیمت : 37950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 23760000 ریال
قیمت : 23760000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 21200000 ریال
قیمت : 21200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم503
مدل : 503
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 53290000 ریال
قیمت : 53290000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531641
Fax : 02174423000
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتی اخوان مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش سه شنبه (03/02/4). نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا دریافت می شود. شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر +

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد