عضویت | ورود کاربران | بلاگ
02133531641  |  09126012695
تجهیزات آشپزخانه اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار

معرفی و بررسی سینک ظرفشویی دوقلو (دولگنه) مدل روکار سری باکسی،فانتزی،نیمه فانتزی،R25، ،R70 ،Rect ،300 ،R16 اخوان

سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم502S
مدل : 502S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 36045967 ریال
قیمت : 36046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم502
مدل : 502
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 41692559 ریال
قیمت : 41693000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم378
مدل : 378
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 47474602 ریال
قیمت : 47475000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم372S
مدل : 372S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 19530480 ریال
قیمت : 19530000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم372
مدل : 372
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 24082153 ریال
قیمت : 24082000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم370S
مدل : 370S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 20837044 ریال
قیمت : 20837000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم370
مدل : 370
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 25388716 ریال
قیمت : 25389000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم364S
مدل : 364S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 24267175 ریال
قیمت : 24267000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم364
مدل : 364
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 28040263 ریال
قیمت : 28040000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم362
مدل : 362
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 37080480 ریال
قیمت : 37080000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم325S
مدل : 325S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 45541343 ریال
قیمت : 45541000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم325
مدل : 325
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 50815697 ریال
قیمت : 50816000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم322
مدل : 322
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 40131343 ریال
قیمت : 40131000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم320S
مدل : 320S
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 38998450 ریال
قیمت : 38998000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم320
مدل : 320
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 44581526 ریال
قیمت : 44582000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم163
مدل : 163
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 16170635 ریال
قیمت : 16171000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم162
مدل : 162
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32948809 ریال
قیمت : 32949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم155SP
مدل : 155SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم154SP
مدل : 154SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 16436479 ریال
قیمت : 16436000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم151SP
مدل : 151SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم150SP
مدل : 150SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18420244 ریال
قیمت : 18420000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم148
مدل : 148
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32954221 ریال
قیمت : 32954000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم146
مدل : 146
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32948809 ریال
قیمت : 32949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم144
مدل : 144
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 31293550 ریال
قیمت : 31294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم121SP
مدل : 121SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 19417546 ریال
قیمت : 19418000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم74
مدل : 74
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 29526367 ریال
قیمت : 29526000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم36
مدل : 36
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 28088878 ریال
قیمت : 28089000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم25
مدل : 25
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32928470 ریال
قیمت : 32928000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم121
مدل : 121
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 18203952 ریال
قیمت : 18204000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم149
مدل : 149
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 32950000 ریال
قیمت : 32950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم152SP
مدل : 152SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 15350000 ریال
قیمت : 15350000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم153SP
مدل : 153SP
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*50 CM
قیمت لیست : 13697000 ریال
قیمت : 13697000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار | سایت رسمی اخوان جم503
مدل : 503
نوع : دو لگنه (دو قلو تک سینی) روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 41316690 ریال
قیمت : 41317000 ریال

نا موجود

TEL : 02133531664
Fax : 02133531641
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

ارزان ترین محصولات اخوان جم

فروشگاه مرکزی اخوان بزرگ ترین و معتبر ترین سامانه فروش محصولات گروه صنعتیاخوان جم مرکز پخش (رسمی) انواع گاز رومیزی، سینک ظرفشویی ، فر توکار ، هود آشپزخانه اخوان همراه با قیمت و آفرهای تخفیف روزانه و مشخصات کامل.جشنواره فروش شنبه (02/02/09). بعد از ثبت سفارش و تماس کارشناسان فروش ما کالای مورد نظر در سریع ترین زمان ارسال می شود. نوع سفارش كالا تلفن (02133531641) واتس اپ (09126012695) - ثبت در سبد خرید. مبلغ فاکتور در استان تهران و البرز بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می شود. در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا مورد نظر همراه با گارانتی اخوان سرویس به باربری ارسال می شود. شبکه های اجتماعی این مجموعه : اینستاگرام + فیسبوک + توییتر + تامبلر

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد