سینک ظرفشویی اخوان جم
هود آشپزخانه اخوان جم
اجاق گاز رومیزی اخوان جم
فر توکار اخوان جم
شیر آلات بهداشتی اخوان جم
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جم

توکارروکارزیر کابینتی


سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300
مدل : 300
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان300S
مدل : 300S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 12057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302
مدل : 302
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان302S
مدل : 302S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 12057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304
مدل : 304
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 13741000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان304S
مدل : 304S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 12057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306
مدل : 306
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان306S
مدل : 306S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 11046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308
مدل : 308
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان308S
مدل : 308S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 11046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310
مدل : 310
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 12730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان310S
مدل : 310S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 11046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان312
مدل : 312
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان314
مدل : 314
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان316
مدل : 316
نوع : باکسی
80*50 CM5
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318
مدل : 318
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 15154335 ریال
قیمت : 12123000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان318S
مدل : 318S
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13048974 ریال
قیمت : 10439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320
مدل : 320
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16123132 ریال
قیمت : 12899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان320S
مدل : 320S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14017771 ریال
قیمت : 11214000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15009672 ریال
قیمت : 12008000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324
مدل : 324
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 18081787 ریال
قیمت : 14465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان324S
مدل : 324S
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 16097283 ریال
قیمت : 12878000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326
مدل : 326
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 17030348 ریال
قیمت : 13624000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان326S
مدل : 326S
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 15045845 ریال
قیمت : 12037000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان330
مدل : 330
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 25657710 ریال
قیمت : 20526000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان332
مدل : 332
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 28598274 ریال
قیمت : 22879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان334
مدل : 334
نوع : باکسی
75.5*50 CM
قیمت لیست : 19438813 ریال
قیمت : 15551000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان336
مدل : 336
نوع : باکسی
77*50 CM
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 12546000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان338
مدل : 338
نوع : باکسی
65*50 CM
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 12102000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان340
مدل : 340
نوع : باکسی
52.5*50 CM
قیمت لیست : 13080835 ریال
قیمت : 10465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان342
مدل : 342
نوع : باکسی
43*50 CM
قیمت لیست : 10166192 ریال
قیمت : 8133000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان344
مدل : 344
نوع : باکسی
39*50 CM
قیمت لیست : 9590000 ریال
قیمت : 7672000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان346
مدل : 346
نوع : باکسی
140*50 CM
قیمت لیست : 31246730 ریال
قیمت : 24997000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان348
مدل : 348
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 21785454 ریال
قیمت : 17428000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان350
مدل : 350
نوع : باکسی
80*50 CM
قیمت لیست : 17239442 ریال
قیمت : 13792000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان354
مدل : 354
نوع : باکسی
100*50 CM
قیمت لیست : 27336323 ریال
قیمت : 21869000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان360
مدل : 360
نوع : باکسی
120*52 CM
قیمت لیست : 13029957 ریال
قیمت : 10424000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان362
مدل : 362
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 13872389 ریال
قیمت : 11098000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364
مدل : 364
نوع : باکسی
120*50 CM
قیمت لیست : 9298880 ریال
قیمت : 7439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان364S
مدل : 364S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 7602133 ریال
قیمت : 6082000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان400
مدل : 400
نوع : باکسی
47.5*40 CM
قیمت لیست : 10285404 ریال
قیمت : 8228000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان401
مدل : 401
نوع : باکسی
72*40 CM
قیمت لیست : 13265706 ریال
قیمت : 10613000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان402
مدل : 402
نوع : باکسی
60*40 CM
قیمت لیست : 12272272 ریال
قیمت : 9818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان403
مدل : 403
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 7399172 ریال
قیمت : 5919000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان404
مدل : 404
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 6330578 ریال
قیمت : 5064000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان405
مدل : 405
نوع : باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 4815622 ریال
قیمت : 3852000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان406
مدل : 406
نوع : باکسی
38*40 CM
قیمت لیست : 9093283 ریال
قیمت : 7275000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان407
مدل : 407
نوع : باکسی
34*40 CM
قیمت لیست : 8501884 ریال
قیمت : 6802000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان408
مدل : 408
نوع : باکسی
34*34 CM
قیمت لیست : 7188905 ریال
قیمت : 5751000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان409
مدل : 409
نوع : باکسی
34*18 CM
قیمت لیست : 6142850 ریال
قیمت : 4914000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان410
مدل : 410
نوع : باکسی
71*40 CM
قیمت لیست : 17438129 ریال
قیمت : 13951000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان1
مدل : 1
نوع : فانتزی
50*CM 60
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 4494000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان2
مدل : 2
نوع : فانتزی
62*50 CM
قیمت لیست : 8407914 ریال
قیمت : 6726000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان4
مدل : 4
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9820743 ریال
قیمت : 7857000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6
مدل : 6
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6SD
مدل : 6SD
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8683000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان6CR
مدل : 6CR
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان8
مدل : 8
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12128734 ریال
قیمت : 9703000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان10
مدل : 10
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 7015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان157
مدل : 157
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 7015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان158
مدل : 158
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 7015000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان12
مدل : 12
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 101038431 ریال
قیمت : 80831000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان14
مدل : 14
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 7946475 ریال
قیمت : 6357000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان15
مدل : 15
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9024738 ریال
قیمت : 7220000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان16
مدل : 16
نوع : فانتزی
138*50 CM
قیمت لیست : 12487736 ریال
قیمت : 9990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان18
مدل : 18
نوع : فانتزی
120*44 CM
قیمت لیست : 9677320 ریال
قیمت : 7742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان20
مدل : 20
نوع : فانتزی
55 CM
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان21
مدل : 21
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 54744550 ریال
قیمت : 43796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان22
مدل : 22
نوع : فانتزی
43 CM
قیمت لیست : 3317555 ریال
قیمت : 2654000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان23
مدل : 23
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10505593 ریال
قیمت : 8404000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25
مدل : 25
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9294000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان27
مدل : 27
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9146531 ریال
قیمت : 7317000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان29
مدل : 29
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103137 ریال
قیمت : 8883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان31
مدل : 31
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8192651 ریال
قیمت : 6554000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان32
مدل : 32
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9288966 ریال
قیمت : 7431000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان33
مدل : 33
نوع : فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13056410 ریال
قیمت : 10445000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان36
مدل : 36
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9909201 ریال
قیمت : 7927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان37
مدل : 37
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3691000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان38
مدل : 38
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3893000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان39
مدل : 39
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 4115000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40
مدل : 40
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4650000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان40S
مدل : 40S
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4650000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان41
مدل : 41
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11841907 ریال
قیمت : 9474000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان43
مدل : 43
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 9012000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان44
مدل : 44
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9911000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان47
مدل : 47
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 9016000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان49
مدل : 49
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان51
مدل : 51
نوع : نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 5118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان52
مدل : 52
نوع : نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5634000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7694000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان57
مدل : 57
نوع : فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 110069000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان59
مدل : 59
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7513000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان60
مدل : 60
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10661049 ریال
قیمت : 8529000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان65
مدل : 65
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7964000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان67
مدل : 67
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8760000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان69
مدل : 69
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8898000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان71
مدل : 71
نوع : فانتزی
84*50 CM
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 9037000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان72
مدل : 72
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10204261 ریال
قیمت : 8163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان73
مدل : 73
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9606043 ریال
قیمت : 7685000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان74
مدل : 74
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10416094 ریال
قیمت : 8333000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان75
مدل : 75
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9835606 ریال
قیمت : 7868000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان108
مدل : 108
نوع : فانتزی
100*52 CM
قیمت لیست : 8733492 ریال
قیمت : 6987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان109
مدل : 109
نوع : فانتزی
109
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان110
مدل : 110
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 7304000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان111
مدل : 111
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 7024000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان112
مدل : 112
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان113
مدل : 113
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6734000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان114
مدل : 114
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 7304000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان115
مدل : 115
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 7024000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان116
مدل : 116
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121
مدل : 121
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4717000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 5032000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان123
مدل : 123
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 3093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان124
مدل : 124
نوع : نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان125
مدل : 125
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان126
مدل : 126
نوع : نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2835000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان127
مدل : 127
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان130
مدل : 130
نوع : فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان134
مدل : 134
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11923908 ریال
قیمت : 9539000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136
مدل : 136
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4988000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136SP
مدل : 136SP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5302000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136CR
مدل : 136CR
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4988000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان136NEW CRSP
مدل : 136NEW CRSP
نوع : نیمه فانتزی
116*50 CM
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5302000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان139
مدل : 139
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 9594262 ریال
قیمت : 7675000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان140
مدل : 140
نوع : فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 10106544 ریال
قیمت : 8085000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان141
مدل : 141
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 10343817 ریال
قیمت : 8275000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان142
مدل : 142
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10100591 ریال
قیمت : 8080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان143
مدل : 143
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10287376 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان144
مدل : 144
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11038831 ریال
قیمت : 8831000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان145
مدل : 145
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان146
مدل : 146
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147
مدل : 147
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان147NEW
مدل : 147NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 9492000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148
مدل : 148
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12605071 ریال
قیمت : 10084000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان149
مدل : 149
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان156
مدل : 156
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159
مدل : 159
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان159NEW
مدل : 159NEW
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 9492000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان160
مدل : 160
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 8326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161
مدل : 161
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5809877 ریال
قیمت : 4648000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان161SP
مدل : 161SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان162
مدل : 162
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان | فروشگاه مرکزی سینک اخوان163
مدل : 163
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 4111000 ریال

فروش تحویل فوری انواع سینک اخوان جم با بالاترین ٪ تخفیف در فروشگاه مرکزی اخوان
مرکز پخش رسمی سینک ظرفشویی اخوان جم در تهران
خرید اینترنتی انواع سینک استیل زیر صفحه ای،توکار،روکار اخوان جم

+ سینک اخوان جم با ابعاد های مختلف دارای لگن ها و سینه:
تک سینی همراه با میوه شور ، یک لگنه ، یک لگنه همراه با میوه شور ، یک لگنه تک سینی ، یک لگنه همراه با میوه شور تک سینی ، دو لگنه ، دو لگنه تک سینی ، دو لگنه تک سینی همراه با میوه شور ، دو لگنه دو سینی در ابعاد مختلف

طریقه نصب سینک های آشپزخانه اخوان جم:
- زیر صفحه ای Undermount
لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد مناسب سنگ کورین سنگ مصنوعی
- توکار Inset
لبه سینک پس از نصب دقیقا هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد
- روکار Lay On
لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد

سینک اخوان جم در 5 خانواده باکسی ، فانتزی ، نیمه فانتزی ، معمولی ، صنعتی
- باکسی
ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر
- فانتزی
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر
- نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر
- معمولی
ضخامت ورق 0.4 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر
- صنعتی
ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 24 سانتیمتر

مشخصات استنلس استیل سینک اخوان جم
STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک در خاورمیانه
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد