سینک ظرفشویی اخوان جم
هود آشپزخانه اخوان جم
اجاق گاز رومیزی اخوان جم
فر توکار اخوان جم
شیر آلات بهداشتی اخوان جم
عضویت | ورود کاربران
لیست قیمت فروشگاه مرکزی اخوان0


سینک ظرفشویی اخوان جم روکارسینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان320
مدل : 320
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 16123132 ریال
قیمت : 12899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان320S
مدل : 320S
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 14017771 ریال
قیمت : 11214000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان322
مدل : 322
نوع : روکار
100*60 CM
قیمت لیست : 15009672 ریال
قیمت : 12008000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان362
مدل : 362
نوع : باکسی
120*60 CM
قیمت لیست : 13872389 ریال
قیمت : 11098000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان23
مدل : 23
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 10505593 ریال
قیمت : 8404000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان25
مدل : 25
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان25SD
مدل : 25SD
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9294000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان25CR
مدل : 25CR
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 9294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان27
مدل : 27
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9146531 ریال
قیمت : 7317000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان29
مدل : 29
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11103137 ریال
قیمت : 8883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان31
مدل : 31
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 8192651 ریال
قیمت : 6554000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان32
مدل : 32
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 9288966 ریال
قیمت : 7431000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان33
مدل : 33
نوع : فانتزی
140*60 CM
قیمت لیست : 13056410 ریال
قیمت : 10445000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان36
مدل : 36
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9909201 ریال
قیمت : 7927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان37
مدل : 37
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3691000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان38
مدل : 38
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4866298 ریال
قیمت : 3893000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان39
مدل : 39
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 4115000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان40
مدل : 40
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4650000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان40S
مدل : 40S
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4650000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان41
مدل : 41
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11841907 ریال
قیمت : 9474000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان51
مدل : 51
نوع : نیمه فانتزی
150*50 CM
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 5118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان52
مدل : 52
نوع : نیمه فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5634000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان53
مدل : 53
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7694000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان57
مدل : 57
نوع : فانتزی
150*60 CM
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 110069000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان59
مدل : 59
نوع : فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7513000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان60
مدل : 60
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 10661049 ریال
قیمت : 8529000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان74
مدل : 74
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 10416094 ریال
قیمت : 8333000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان75
مدل : 75
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9835606 ریال
قیمت : 7868000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان111
مدل : 111
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 7024000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان112
مدل : 112
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان115
مدل : 115
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 7024000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان116
مدل : 116
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان121
مدل : 121
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4717000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان121SP
مدل : 121SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6289807 ریال
قیمت : 5032000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان123
مدل : 123
نوع : نیمه فانتزی
100*50 CM
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 3093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان124
مدل : 124
نوع : نیمه فانتزی
80*50 CM
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان125
مدل : 125
نوع : نیمه فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان126
مدل : 126
نوع : نیمه فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2835000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان127
مدل : 127
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان134
مدل : 134
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11923908 ریال
قیمت : 9539000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان142
مدل : 142
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10100591 ریال
قیمت : 8080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان143
مدل : 143
نوع : فانتزی
80*60 CM
قیمت لیست : 10287376 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان144
مدل : 144
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 11038831 ریال
قیمت : 8831000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان146
مدل : 146
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان148
مدل : 148
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان148NEW
مدل : 148NEW
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 12605071 ریال
قیمت : 10084000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان149
مدل : 149
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان150SP
مدل : 150SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان151SP
مدل : 151SP
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان152SP
مدل : 152SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان153SP
مدل : 153SP
نوع : فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان154SP
مدل : 154SP
نوع : نیمه فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان155SP
مدل : 155SP
نوع : نیمه فانتزی
120*50 CM
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان162
مدل : 162
نوع : فانتزی
120*60 CM
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8958000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم روکار | فروشگاه مرکزی اخوان163
مدل : 163
نوع : فانتزی
100*60 CM
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 4111000 ریال

فروش تحویل فوری انواع سینک روکار اخوان جم در فروشگاه مرکزی اخوان
مرکز پخش رسمی فروش سینک ظرفشویی روکار اخوان جم در تهران
خرید اینترنتی انواع سینک استیل روکار با بالاترین تخفیف

سینک آشپزخانه روکار اخوان جم
+ لبه سینک پس از نصب برروی صفحه کابینت قرار میگیرد

سینک روکار اخوان جم در 3 خانواده باکسی ، فانتزی ، نیمه فانتزی
- باکسی
ضخامت ورق 1 و 1.1 میلیمتر با عمق لگن 20 سانتیمتر
- فانتزی
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر با عمق لگن 16.2 تا 20 الی 24 سانتیمتر
- نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر با عمق لگن 13.5 سانتیمتر

مشخصات استنلس استیل سینک روکار اخوان جم
STAINLLESS STEEL
AISI 304 BA ASTM A240/A-480
NI 8-10% / CR18%
اخوان جم اولین و بزرگترین تولید کننده سینک روکار در خاورمیانه
کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و لوازم جانبی نمایش داده شده ارائه میگردد.


TEL : 02133937436
Fax : 02133914202
Email: sales@akhavanjam.ir
Web: www.akhavanjam.ir

تجهیزات آشپزخانه اخوان

بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2019 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد